Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

  • Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 : Algemeenheden
De VENNOOTSCHAP Schneider Electric NV/SA, hieronder genoemd "DE VENNOOTSCHAP", is slechts verbonden na verzending van een bevestiging van de bestelling.
Behoudens door de VENNOOTSCHAP uitdrukkelijk aanvaarde afwijking, worden de contractuele verhoudingen tussen de VENNOOTSCHAP en haar kopers uitsluitend beheerst door de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.
De algemene en/of bijzondere aankoop - en/of verkoopsvoorwaarden van de koper zijn aan de VENNOOTSCHAP niet tegenstelbaar, behoudens door de VENNOOTSCHAP uitdrukkelijk aanvaarde afwijking.
De aanvaarding en het behouden door de koper van om het even welke koopwaar geldt als algehele aanvaarding van onderhavige voorwaarden.
Alle in de catalogus, prospectus en prijslijst opgegeven of door de verkopers medegedeelde inlichtingen, hebben uitsluitend indicatieve waarde. De VENNOOTSCHAP behoudt zich het recht voor om aan haar apparaten elke wijziging, zoals bijvoorbeeld in de vorm, afmetingen of materiaal, die ze nodig acht aan te brengen, zelfs na aanvaarding van de bestelling, voor zover hierdoor de bijzondere karakteristieken van de bestelling niet gewijzigd worden.

Artikel 2 : Offerte
De voorwaarden van de offerte betreffen uitsluitend de materialen die in het bestek nader worden bepaald.
Zij verbinden de VENNOOTSCHAP niet voor de aanvullende materialen.
De opgegeven hoeveelheden zijn slechts approximatief. De VENNOOTSCHAP is er in geen enkel geval toe verplicht, haar uitvoeringstekeningen ter beschikking te stellen, zelfs niet wanneer het materiaal geleverd is met een installatie - of funderingsschema.
De maatcijfers van de funderingen worden louter ter indicatieve titel gegeven. Deze funderingen moeten door de koper opgegeven worden onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid.
De leveringsvoorwaarden die aangeduid worden in het aanbod (FOB, CAF, ...) moeten geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel.

Artikel 3 : Prijzen en betalingsvoorwaarden
Alle prijzen zijn exclusief taksen, belastingen of douanerechten met betrekking tot de koopwaar.
Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen einde van de maand tenzij een andere termijn of een andere betalingsmodaliteit zou vermeld zijn op de recto zijde van de aanvaarding van de bestelling aangehaald in artikel 1.
De VENNOOTSCHAP zal steeds gerechtigd zijn contante betaling voor de levering te eisen indien de koper tekens van onvermogen vertoont, onder meer in geval van protesten, van cheques zonder dekking, van aanvragen tot gerechtelijk akkoord, zelfs minnelijke, van verlieslatende of niet gepubliceerde balansen, van niet betaling van een andere levering of van elke andere omstandigheid die van aard is om de betaling op de vervaldag onzeker te maken.
In geval van gedeeltelijke leveringen, zal elke levering gefactureerd kunnen worden als een globale verkoop.

Artikel 4 : Levering
Alle opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief. Geen enkele bestelling kan eenzijdig door de koper geannuleerd worden wegens niet naleving van deze leveringstermijnen, zonder dat de VENNOOTSCHAP voorafgaandelijk in gebreke werd gesteld en zonder dat eerst een nieuwe leveringsdatum in gemeenschappelijk akkoord schriftelijk werd vastgelegd.
Laattijdige leveringen kunnen in geen enkel geval een eis tot schadevergoeding rechtvaardigen.
De VENNOOTSCHAP zal steeds tot gedeeltelijke leveringen kunnen overgaan.
De bestelling geleverd franco domicilie wordt geacht geleverd te zijn op het ogenblik van de afgifte ervan door de vervoerder aan de koper. Alle andere bestellingen worden geacht geleverd te zijn op de plaat van verzending, op het ogenblik van de afgifte ervan door de VENNOOTSCHAP aan een vervoerder met het oog op het vervoer naar de door de koper nader bepaalde bestemming.
De risico's waaraan de bestelde producten blootgesteld zijn worden aan de koper overgedragen vanaf het ogenblik van de levering van deze producten.

Artikel 5 : Verwijlinteresten en strafbeding
Elke factuur die op de vervaldag onbetaald is gebleven zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding, verhoogd worden met een som overeenstemmend met 10% van haar bedrag met een minimum van 25EUR. Daarenboven zullen onbetaalde facturen verhoogd worden met een som gelijk aan een interest van tenminste 10% per jaar vanaf de datum van invorderbaarheid tot op de dag van de volledige betaling.

In geval van betaling op termijn, zal de niet betaling van de prijs of het nog verschuldigde saldo op de vervaldag, de onmiddellijke invorderbaarheid van het geheel van het verschuldigde saldo tot gevolg hebben.

Artikel 6 : Clausule van eigendomsvoorbehoud en van uitdrukkelijke ontbinding
Onverminderd de hierboven opgenomen bepalingen, zal de VENNOOTSCHAP eigenaar blijven van de producten tot op het ogenblik van de integrale betaling van de factuur voor deze producten, vermeerderd met de eventuele te betalen interesten.
De koper mag de geleverde producten in geen enkel geval gebruiken, veranderen of incorporeren in andere producten zo lang deze eigendom blijven van de VENNOOTSCHAP in overeenstemming met alinea 1 van dit artikel. Gedurende deze termijn, verbindt de koper er zich eveneens toe de producten zo te behouden dat ze steeds geïdentificeerd kunnen worden als zijnde eigendom van de VENNOOTSCHAP. Bovendien, mag de koper de geleverde producten in geen enkel geval verkopen, verhuren of op eender welke wijze ter beschikking stellen van een derde, in pand geven of op gelijk welke wijze als garantie gebruiken zolang deze de eigendom blijven van de VENNOOTSCHAP in overeenstemming met alinea 1 van dit artikel.

De koper wordt geacht alle nodige maatregelen te treffen om dit eigendomsvoorbehoud te garanderen. Hij verbindt er zich meer bepaald toe de VENNOOTSCHAP wanneer deze erom verzoekt, op de hoogte te stellen van de plaats waar de producten zich bevinden en op elk moment en zonder beperking toegang tot deze plaatsen te verschaffen aan de vertegenwoordiger van de VENNOOTSCHAP, die de producten op eenvoudig verzoek zal kunnen terugnemen indien geen effectieve betaling is gebeurd. In geval van faillissement, beslag of elke aanspraak op de geleverde producten, zal de koper onmiddellijk de curator of de gerechtsdeurwaarder op de hoogte stellen van het bestaan van de onderhavige clausule van eigendomsvoorbehoud. De koper zal eveneens DE VENNOOTSCHAP op de hoogte stellen van zijn faillissement of van de gebeurlijke beslagmaatregel op de producten die gedekt zijn door dit artikel.
In geval van niet betaling van de facturen op de vervaldag of in geval van faillissement, vereffening of bij enig teken van insolvabiliteit van de koper, kan de VENNOOTSCHAP onmiddellijk per aangetekend schrijven de overeenkomst ontbinden, zonder hiermee afbreuk te doen aan haar recht op terugvordering van de geleverde producten en van haar recht op schadevergoeding en interesten.

Artikel 7 : Klachten
Elke klacht met betrekking tot de geleverde producten moet ter kennis gebracht worden van de VENNOOTSCHAP binnen de 8 dagen na de levering.
Alle klachten betreffende gelijk welke vermelding op de facturen moeten binnen de 3 dagen na ontvangst van de facturen worden ingediend.
Geen enkele klacht geeft aan de klant het recht om de betaling van zijn facturen uit te stellen voor een bedrag boven 10% van het factuurbedrag.

Alle klachten moeten schriftelijk worden gemeld.

Artikel 8 : Waarborg
De garantie op de geleverde producten bedraagt 1 jaar vanaf de levering, uitgezonderd afwijkende vermeldingen op de keerzijde van de bestellingsbevestiging vermeld in artikel 1, en omvat alle gebreken in de constructie of functionering, waarvan de oorzaak ligt in een gebrek in het ontwerp, de grondstoffen of uitvoering ligt.

De garantie geldt niet in de hiernavolgende gevallen :
    - gebreken veroorzaakt door hetzij de door de koper geleverde grondstoffen, hetzij een door hem opgelegd ontwerp;
    - vervangingen of herstellingen veroorzaakt door normale slijtage van toestellen en machines, beschadigingen of ongevallen veroorzaakt door nalatigheid, gebrek aan toezicht of onderhoud, of door een verkeerd gebruik van het apparaat ;
    - schade veroorzaakt door toeval of overmacht.
De waarborg omvat de herstelling, de wijziging of de vervanging van onderdelen van de toestellen die als defect worden erkend, binnen de beste termijn en op kosten van DE VENNOOTSCHAP, onder meer voor onderdelen en arbeid.
De aansprakelijkheid van de VENNOOTSCHAP is beperkt tot het bovenstaande en zij zal niet gehouden zijn de koper te vergoeden voor schade geleden door personen, schade aan goederen andere dan diegene die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken of winstderving. Aangaande de opstelling of apparatuur die niet van onze fabricage zijn, zullen de uitbreiding en de duur van de waarborg, degene die ons toegestaan worden door de fabrikant of de verkoper, niet mogen overschrijden.
De waarborg vervalt van rechtswege indien de koper wijzigingen of herstellingen aan de toestellen heeft uitgevoerd op zijn eigen initiatief en zonder uitdrukkelijk akkoord van DE VENNOOTSCHAP.

Artikel 9 : Overmacht en imprevisie
DE VENNOOTSCHAP kan in geen enkel geval aansprakelijk gehouden worden voor tekortkomingen in de uitvoering van haar verbintenissen die te wijten zijn aan overmacht. Als overmacht dient beschouwd te worden elke onvoorziene omstandigheid met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan DE VENNOOTSCHAP zich gewoonlijk bedient die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt of die deze zodanig bemoeilijkt of de kost ervan zodanig verhoogt dat de uitvoering van de verbintenis niet langer redelijkerwijze kan gevorderd worden. Zijn eveneens als gevallen van overmacht te beschouwen : door de overheid opgelegde maatregels, laattijdige leveringen, faillissement van leveranciers of uitblijven van leveringen door leveranciers, oorlogen, brand- en waterschade, stakingen en lock-outs, enz. In geval van overmacht kan de koper geen aanspraak maken op enige schadevergoeding of op de uitvoering van de overeenkomst. Indien door omstandigheden met de verhoudingen van de partijen binnen de overeenkomst op ernstige wijze veranderen, is DE VENNOOTSCHAP gerechtigd de herziening ervan te vragen, zodat de verhoudingen tussen partijen in hun originele staat hersteld worden. De partijen verbinden er zich in dit geval toe de voorwaarden van de overeenkomst in gemeenschappelijk overleg opnieuw te bepalen.

Artikel 10 : Vertrouwelijkheid
De ontwerpen, plannen en documenten afgeleverd aan de koper blijven eigendom van DE VENNOOTSCHAP en zijn vertrouwelijk. De koper verbindt er zich toe er geen gebruik van te maken buiten het kader van de overeenkomst, en ze onder geen enkele omstandigheid, bewust of onbewust aan derden mee te delen. Hij verplicht zich ertoe hiervoor alle nodige maatregelen te treffen. Indien de overeenkomst niet effectief tot stand komt, moeten alle ontwerpen en documenten afgeleverd ter ondersteuning van de offerte, op eenvoudig verzoek aan de VENNOOTSCHAP teruggegeven worden en dit binnen een termijn van 15 dagen vanaf de vervaldatum van de offerte.

Artikel 11 : Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht
De rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor elke betwisting en uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.

Laatste wijziging: 11/01/2011