Нашите марки

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

ИЗВЕСТИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

При извършване на видеонаблюдение на територията на завода и офис площите на „ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД

ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е „администратор на лични данни” (нар. по-долу „Администраторът“, „ние“). Това означава, че ние сме отговорни за начина, по който използваме Вашите лични данни. С Известието Ви уведомяваме за това как ще обработваме личните Ви данните и за какъв период ще ги съхраняваме. Известието съдържа информацията, изисквана от Общия регламент за защита на данните - Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („GDPR“).

Принципи за Защита на Данните

Ние спазваме принципите за защита на данните и законодателството в областта на личните данни, което означава, че Вашите лични данни:

се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;

се използват само за конкретни цели, които ние сме обяснили ясно, и не се използват по друг начин, който не е съвместим с тези цели;

са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото за целите, които сме посочили;

са точни и в актуален вид;

се съхраняват в срок не по-дълъг от необходимото за целите, които сме посочили;

са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност. 

Kакви Ваши лични данни обработваме?

Лични данни, събрани посредством видеозаписи, осъществявани чрез автоматични технически средства за видеонаблюдение, отразяващи движението и разкриващи информация относно физическата идентичност – видео образ.

Как събираме Вашите лични данни?

Ние събираме Вашите лични данни при посещението/престоя Ви в завода или офис площите на Администратора посредством видеокамери, както следва:

за офиса в гр. София: Предвиденото оборудване е структурирано така, че да се осъществява денонощно наблюдение на всички хранилища за документи и лични принадлежности, всички входове и изходи до офисната част. Позицията на камерите е съобразена единствено и само с нуждите да се наблюдават местата за съхранение, входовете /изходите, без това да пречи или умишлено да се следи присъствието и дейността на служителите и посетителите в офиса. Камерите осъществяват запис на информация върху сървър на Администратора с ограничен достъп;

за завода и офиса в гр. Пловдив: в производствени помещения, складове, външен периметър на завода, входове и коридори, както и други общодостъпни пространства.

За какви цели ще използваме Вашите лични данни?

Осигуряване на по-високо ниво на сигурност и лична безопасност на персонала, посетителите и собствеността на Администратора.

Превенция и разследване на инциденти, злоупотреби и престъпления на територията на нашия завод и офис площи в гр. София и гр. Пловдив.

Изпълнение на нормативните изисквания на Закона за частната охранителна дейност.

Основание за обработване на Вашите лични данни

Ние ще обработваме Вашите лични данни само, когато това е позволено от законодателството, на следните основания:

За постигане и запазване на легитимния интерес на Администратора да осигури физическата сигурност на територията на нашия завод и офис площи в гр. София и гр. Пловдив. Като разчита на легитимните интереси за обработването на Вашите лични данни, Администраторът балансира легитимния интерес, преследван от нас, с Вашия интерес и основни права и свободи във връзка със защитата на Вашите лични данни, за да гарантира, че за Администратора е водещо да разчита на легитимен интерес и да идентифицира стъпките, които трябва да бъдат предприети, за да се постигне точния баланс.

За спазване на законово задължение, например съгласно Закона за частната охранителна дейност и др.

Автоматизирано вземане на решения

Вие няма да сте обект на решения, взети изцяло на база на автоматизирана обработка на Вашите данни.

Споделяне на данните

Възможно е да споделяме Ваши лични данни с трети лица, като например дружества, на които е възложена дейността по охрана на нашия завод и офис площи в  гр. Пловдив; доставчици на услуги (софтуерни компании, консултанти); компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и Лични данни.

Ние изискваме от всички трети лица да осигуряват сигурността на личните Ви данни и да спазват законодателството за защита на данните.

Ние не предаваме Ваши лични данни до страни извън Европейското Икономическо Пространство (ЕИП). При случаи на трансфер на данни Вие предварително ще бъдете уведомени за това и ще ви бъде предоставена информация за нивото на защита и приложимите гаранции в съответната държава.

Сигурност на данните

Ние сме въвели подходящи технически и организационни мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители и трети лица, на които им е строго необходимо за целите на тяхната дейност.

Те ще обработват лични данни само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност.

Колко дълго ще съхраняваме личните Ви данни?

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни за срок от максимум два месеца. След изтичането на този срок, ще унищожим Вашите данни по сигурен начин.

Вашите права относно данните Ви

Достъп до данните: това право Ви дава възможност да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях, информация за обработването, както и копие от личните данни, които са в процес на обработване.

Коригиране: това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всички непълни или неточни лични данни, свързани с Вас.

Изтриване: това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, когато нямаме основание да продължим обработката им. Също така имате правото да изискате данните Ви да бъдат изтрити, когато сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка.

Възражение срещу обработка: в случаите, в които ние разчитаме на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка.

Ограничаване на обработката: това право Ви дава възможност да изискате от нас да преустановим временно обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или основанието за тяхното обработване в определени случаи.

Преносимост на данните: това право Ви дава възможност да изискате от нас да Ви предоставим (или да прехвърлим на трето лице) Вашите данни в широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато са налице условията за това.

Право да оттеглите съгласието си: в някои от ограничените случаи, в които Вие сте предоставили съгласието за обработване на Ваши лични данни за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие. След получаване на Вашето искане, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще Ви уведомим своевременно.

Упражняването на правата е обусловено от наличие на предпоставките за това, предвидени в чл. 15 – 22 от GDPR. Ако искате да упражните някое от правата си, моля свържете се с Администратора или с нашето Длъжностно лице по защита на данните на глобално ниво, чиито контакти са посочени по-долу.


При такова искане от Ваша страна, може да е необходимо да ни предоставите информация, потвърждаваща Вашата самоличност. Това изискване е част от мерките ни за защита на данните и цели да гарантира, че лични данни не се предоставят на лице, което няма право да ги получи.


Длъжностно лице по защита на данните и допълнителна информация

Ние сме определили длъжностно лице по защита на данните (DPO), което подпомага Дружеството по всички въпроси, свързани със защитата на личните данни. Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните, както следва: DPO 35 rue Joseph Monier CS3023 92506 Rueil Malmaison-France  или global-data-privacy@schneider-electric.com.

С оглед осигуряване възможност за непосредствен контакт и съдействие за защита на личните данни за България, можете да се свържете с нас, както следва: гр. София 1766, р-н Младост, Бизнес парк София, сграда 4, ет. 6. или   DataProtectionCorrespondent-CDPC-BAlMaKo@se.com

Вие имате право да подадете жалба / оплакване по всяко време до българския надзорен орган - Комисията за Защита на Личните Данни.


Всички термини, използвани в настоящото известие, имат същите значения, както в GDPR.


Ние си запазваме правото да променяме и актуализираме това известие по всяко време. Ще предоставим на Ваше разположение актуализираното известие всеки път, когато правим съществени промени. 

Имате нужда от помощ?

Започнете оттук!

Открийте отговори сега. Изберете решение самостоятелно или се свържете с един от нашите експерти.

Свържете се с екипа за поддръжка

Свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти, за да получите повече информация, техническа поддръжка, помощ при оплаквания и други.

Откъде да закупите?

Открийте с лекота най-близкия дистрибутор на Schneider Electric на във Вашия район.

 Отваря се в нов прозорец

Разгледайте ЧЗВ

Получавайте отговорите, от които се нуждаете, като разглеждате често задавани въпроси (ЧЗВ), свързани с темата.

 Отваря се в нов прозорец

Свържете се с отдел „Продажби“

Започнете Вашето запитване за покупка онлайн и наш специалист ще се свърже с Вас.

Chat

Имате ли някакви въпроси или нужда от помощ? Тук сме, за да помогнем!