Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
 • Default Alternative Text

  Общи условия за ползване на уебсайта

  Общи условия за ползване на уебсайта

  Когато се свържете с или получите достъп до този уебсайт, Вие се съгласявате с общите, посочени по-долу условия на ползване, както и с упоменатите на някои страници на сайта специални условия, които се актуализират регулярно. Ако не сте съгласни с тези условия, следва незабавно да напусната сайта.

  Освен ако не е указано друго, този уебсайт, неговото съдържание, както и наименованието и URL на неговия домейн: https://www.se.com/bg са собственост на:

  Schneider Electric SE

  Седалище (Франция):
  35, rue Joseph Monier 
  92500 Rueil Malmaison - France 
  Юридическа форма: Европейско дружество (акционерно) със Съвет на директорите

  Отговорен редактор

  Крис Леонг
  Главен маркетинг директор
  Schneider Electric Industries SAS
  35, rue Joseph Monier
  92500 Rueil Malmaison - France

  Хост

  Schneider Electric SE
  35 rue Joseph Monier
  92500 Rueil Malmaison - France
  Тел.: +33 (0) 1 41 29 70 00
  Факс: +33 (0) 1 41 29 71 00

  1. Предназначение на този уеб сайт:

  Този уебсайт, както и неговото съдържание, включително цялата информация, текстът, графиките, изображенията, хиперлинковете и други материали, предоставят само обща информация за Schneider Electric.

  2. Информация за търговската марка и авторските права

  Марката на Schneider Electric и всички регистрирани търговски марки, ако има такива, на Schneider Electric Industries SAS, посочени в този уебсайт, са собственост на Schneider Electric SE и неговите дъщерни дружества. Те не могат да се използват за каквито и да било цели без писменото разрешение на собственика. Този уебсайт и неговото съдържание са защитени по смисъла на българския Закон за авторските и сродните им права, в частта си относно текстовете и чертежите, както и по Закона за търговските марки и географските означения. Вие се съгласявате да не копирате целия или част от този уебсайт или неговото съдържание на какъвто и да било носител без писменото разрешение на Schneider Electric, за цели, различни от лично, нетърговско ползване от Ваша страна, както е определено в Закона за авторските и сродните им права. Вие също така се съгласявате да не създавате хипертекстови линкове към този уебсайт или неговото съдържание. Schneider Electric не дава право на или разрешение за лично, нетърговско ползване на уебсайта или неговото съдържание, освен неизключителното разрешение за консултиране с него „във вида, в който е“ на Ваш собствен риск. Всички останали права са запазени.

  Schneider Electric няма претенции към и не представя търговски марки на трети лица, които са собственост на съответните притежатели.

  За повече информация се свържете с администратора на сайта на:
  FR-webmaster-info@fr.schneider-electric.com

  3. Линкове към други уебсайтове

  Този уебсайт може да съдържа линкове към други уебсайтове, които са дадени единствено за по-голямо удобство и не представляват подкрепа от страна на Schneider Electric на съдържанието на такива други уебсайтове. Schneider Electric не носи отговорност за съдържанието на всякакви други уебсайтове и не представя, нито дава гаранции, по отношение на всякакви други уебсайтове или съдържанието или материалите на такива уебсайтове.

  4. Актуализиране на информацията

  Schneider Electric полага всички разумни усилия, за да гарантира достъпността на този уебсайт по всяко време. Вие, обаче, може да не получите достъп до сайта или да имате проблеми с достъпа, поради технически затруднения или по време на техническо обслужване или актуализации. Освен това, Schneider Electric полага разумна грижа, за да гарантира актуалността на информацията на този сайт, но не прави изявления, нито дава гаранция, явна или предполагаема, за нейната точност и пълнота.

  Съдържанието на този уебсайт и уебсайтовете, достъпни чрез хипертекстовите линкове на този сайт, може да бъде коригирано, изменяно или актуализирано по всяко време без предизвестие.

  Schneider Electric не обещава и не прави изявления, нито дава гаранции, че този уебсайт и достъпът до него са защитени или че този уебсайт не съдържа вируси или бъгове, които биха могли да доведат до повреждане или загуба на данни. Потребителят носи отговорност за защита на своите данни от вируси.

  Schneider Electric не носи отговорност за преки, специални, непреки или косвени вреди от всякакъв вид и дължащи се на всякакви причини, вследствие на ползване от Ваша страна или невъзможност за достъп до уебсайта.

  5. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

  ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА SCHNEIDER ELECTRIC НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД КОЯТО И ДА БИЛО СТРАНА ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ КОСВЕНИ ВРЕДИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ХАРАКТЕР, СВЪРЗАНИ С ИЛИ ДЪЛЖАЩИ СЕ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ ИЛИ ПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБСАЙТ ИЛИ НА ВСЕКИ САЙТ ИЛИ РЕСУРС, ЛИНК, ПРЕПРАТКА ИЛИ ДОСТЪП ДО КОЙТО СЕ ОСИГУРЯВА ЧРЕЗ ТОЗИ УЕБСАЙТ, КАКТО И ЗА ПОЛЗВАНЕТО, СВАЛЯНЕТО ИЛИ ДОСТЪПА ДО МАТЕРИАЛИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ЗАГУБА НА СПЕСТЯВАНИЯ ИЛИ ЗАГУБА НА ПРОГРАМИ ИЛИ ДРУГИ ДАННИ, ДОРИ SCHNEIDER ELECTRIC ИЗРИЧНО ДА Е УПОМЕНАЛ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ВРЕДИ. ТОВА ИЗКЛЮЧВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА Е ПРИЛОЖИМО КЪМ ВСИЧКИ ПРИЧИНИ ЗА ДЕЙСТВИЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ СА БАЗИРАНИ НА ДОГОВОР, ГАРАНЦИЯ, ПРАВОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ПРАВНИ ТЕОРИИ.

  6. Поверителна или собственическа информация

  Schneider Electric не желае да получава поверителна или собственическа информация от Вас чрез нашия уебсайт. Моля отбележете, че всяка информация, изпратена на Schneider Electric, ще се счита за неповерителна. С изпращането на Schneider Electric на информация или материали Вие давате на Schneider Electric неограничено, неотменимо разрешение да ползва, копира, показва, изпълнява, променя, предава и разпространява тези материали или информация и се съгласявате, че Schneider Electric може свободно да ползва всички идеи, концепции, ноу-хау или техники, които сте изпратили за каквато и да било цел.

  7. Въпроси, отнасящи се до юрисдикцията

  Освен ако не е указано друго, материалите в този уебсайт са представени единствено с цел промоция на продуктите на Schneider Electric. Schneider Electric не твърди, че материалите или продуктите, посочени на сайта, са подходящи или налични по целия свят.

  Настоящите условия са подчинени на и са съставени съгласно българското законодателство, без да се имат предвид неговите разпоредби, уреждащи въпросите на международното частно право. Ако дадено условие на това споразумение е незаконосъобразно, недействително или недействащо, поради каквато и да било причина, ще се счита, че то се изключва от настоящите условия и че не засяга валидността и приложимостта на всички останали условия. Това е цялото споразумение между страните, свързано с предмета на настоящото, и не подлежи на модификация, освен в писмен вид и при положен подпис и на двете страни.


  Последна актуализация: 29 септември 2014 г.

  Чатът е достъпен сега