Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Σε τριφασική εγκατάσταση 4 αγωγών χρησιμοποιείται τριπολικός διακόπτης NSX (προστασία & διακοπή των 3 φάσεων και όχι του ουδετέρου). Ποιό στοιχείο ελέγχου διαρροής ως προς γη, VIGI, είναι καλύτερο να χρησιμοποιηθεί;

Σε τριπολικό διακόπτη NSX μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απευθείας το τριπολικό στοιχείο διαρροής VIGI. Σε αυτή την περίπτωση το VIGI επιτηρεί τις τρεις φάσεις μόνο υπολογίζοντας το ανυσματικό άθροισμα των εντάσεων των ρευμάτων τους.Αν το σύστημα μας δεν είναι ισορροπήμενο , δηλαδή δεν έχουμε ίδια φόρτιση και στις τρεις φάσεις το ανυσματικό άθροισμα θα είναι διάφορο του μηδενός και το VIGI θα το καταλαβαίνει σαν σφάλμα προκαλώντας την αφόπλιση του NSX χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει σφάλμα διαρροής ως προς γή.Ενας τρόπος για να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα είναι να αυξήσουμε την ευαισθησία του VIGI πχ από τα 30mA στα 300mA. Κάτι τέτοιο όμως μπορεί να μην είναι επιθυμητό οπότε μπορούμε να επιλέξουμε ένα τετραπολικό στοιχείο VIGI, δηλαδή το στοιχείο ελέγχου να μπορεί να παρακολουθεί και τον ουδέτερο οπότε υπολογίζει πλέον το αριθμητικό άθροισμα όλων των ρευμάτων, σε συνδυασμό με έναν προσαρμογέα τετραπολικού VIGI σε τριπολικό διακόπτη.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;