Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μηχανική μανδάλωση με κωδικό 28953 για να μανδαλώσουμε 2 διακόπτες ΙΝS40 … INS160 με περιστροφικά χειριστήρια άμεσης εφαρμογής;

Οι διακόπτες ΙΝS40 … INS160 μπορούν να μανδαλώσουν μηχανικά μέσω της μηχανικής μανδάλωσης 28953 μόνο χρησιμοποιώντας περιστροφικά χειριστήρια με προέκταση , πχ για 2 διακόπτες ΙΝS40 , κωδικός 28900, εκτός από την μηχανική μανδάλωση 28953 χρειαζόμαστε και δύο χειριστήρια (1 για κάθε διακότπη) για χειρισμό από μπροστά με κωδικό 28941.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;