Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Από ποια επιμέρους τμήματα αποτελείται ο τερματικός διακόπτης με τύπο XCKJ167;

O τερματικός διακόπτης τύπου XCKJ167 αποτελέιται από το σώμα με τύπο ZCKJ1 και την κεφαλή με τύπο ZCKE67.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;