Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του τύπου XM2JM091;

O XM2JM091είναι πιεζοστάτης κενού παλιάς σειράς με σταθερό διαφορικό και όρια ρύθμισης από -0.2 bar έως -0.6 bar. Ως αντίστοιχο δίνουμε τον τύπο XMLAM01V2S11 με περιοχή ρύθμισης -0.28 bar έως -1 bar.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;