Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Για ποιό λόγο ο ρυθμιστής στροφών (ATV) εμφανίζει nST κατά την τροφοδοσία του;

Η ένδειξη nST κατά την τροφοδοσία του ρυθμιστή στροφών μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες που σχετίζονται με τον προγραμματισμό τους. Συνηθέστερα, η εμφάνιση της εν λόγω ένδειξης αφορά ρυθμιστές που έχουν προγραμματιστεί να εκκινούν τον κινητήρα μέσω εντολής σε λογική είσοδο.

Σε περίπτωση ελέγχου 2 καλωδίων (2 wire control) του ρυθμιστή, η εκκίνηση του κινητήρα πραγματοποιείται μέσω εντολής (+24V) στην λογική είσοδο LI1. Όταν κατά την τροφοδοσία του ρυθμιστή η εντολή εκκίνησης παραμένει, όπως μπορεί να συμβεί μετά από ξαφνική διακοπή ρεύματος, ο ρυθμιστής για λόγους ασφαλείας θα αποτρέψει την εκκίνηση του κινητήρα και θα εμφανίσει την ένδειξη nST. Για την επαναφορά του ρυθμιστή σε ετοιμότητα εκκίνησης (rdY) όταν δεν υπάρχει κάποιο σφάλμα στην εγκατάσταση θα πρέπει να αφαιρεθεί η εντολή εκκίνησης, πχ με το άνοιγμα του εξωτερικού διακόπτη εκκίνησης του κινητήρα.  

Σε περίπτωση ελέγχου 3 καλωδίων (3 wire control) του ρυθμιστή, η εκκίνηση του κινητήρα πραγματοποιείται μέσω εντολής παλμού (+24V) στην λογική είσοδο LI2 ενώ το σταμάτημά του με αφαίρεση της εντολής (+24V) από την λογική είσοδο LI1. Δηλ. σε περίπτωση που το σταμάτημα του κιννητήρα γίνεται από εξωτερικό μπουτόν STOP μεταξύ +24 και LI1, η επαφή του μπουτόν θα πρέπει να είναι κλειστή. Όταν κατά την τροφοδοσία του ρυθμιστή η λογική είσοδος LI1 δεν δέχεται εντολή, πχ. το μπουτόν STOP είναι ανοιχτό, ο ρυθμιστής δεν θα εκκινήσει τον κιννητήρα και θα εμφανίσει την ένδειξη nST.  Για την επαναφορά του ρυθμιστή σε ετοιμότητα εκκίνησης (rdY) όταν δεν υπάρχει κάποιο σφάλμα στην εγκατάσταση θα πρέπει να δοθεί εντολή +24 στην LI1, πχ με το κλείσιμο του μπουτόν STOP. 

Όταν στην εγκατάσταση έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, ο ρυθμιστής στροφών με έλεγχο 2 καλωδίων μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να εκκινεί τον κινητήρα με παραμένουσα εντολή εκκίνησης στην λογική είσοδο LI1. Αυτό μπορεί να γίνει θέτοντας την παράμετρο tCt σε LEL.
[2 wire type] (tCt) = [Level] (LEL)
Η παράμετρος tCt μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετικό μενού ανάλογα με τον ρυθμιστή (πχ. ATV12, ATV312, ATV71, ATV630 κλπ). 

Σημειώνεται ότι η εκκίνηση του κινητήρα με εντολή στην LI1 (2 wire control) ή στην LI2 (3 wire control) αφορούν την εμπρόσθια φορά περιστροφής του κινητήρα. Τα παραπάνω ισχύουν και σε περίπτωση εκκίνησης του κινητήρα με ανάστροφη φορά, δεδομένου ότι έχει οριστεί η αντίστοιχη λογική είσοδος (πχ LI3). Επίσης, στους ρυθμιστές στροφών ATV Process η λογική είσοδος αναγράφεται ως DI* αντί για LI*. 

Ακόμη, η ένδειξη nST κατά την τροφοδοσία των ρυθμιστών στροφών ATV312, ATV32, ATV61 and ATV71 μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το κανάλι αναφοράς (Fr1 ή Fr2) έχει ορισθεί σε δίκτυο επικοινωνίας και δεν έχει δοθεί ακόμη εντολή από το εν λόγω δίκτυο. 
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;