Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Πως μπορεί να γινει η επιλογή των κατάλληλων στραγγαλιστικών πηνίων για χρήση με πυκνωτές αντιστάθμισης;

Για την επιλογή των κατάλληλων στραγγαλιστικών πηνίων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέτρηση του ποσοστού % των επιμέρους αρμονικών του ρεύματος του δικτύου (I3, L5, I7 κλπ) και εν συνεχεία να επιλεγεί το κατάλληλο πηνίο για την συκγεκριμένη συχνότητα όπου παρατηρούνται υψηλά ρεύματα. 

Για την επιλογή της σχετικής εμπέδησης του στραγγαλιστικού πηνίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω πίνακας.
 
(%) Harmonic currents Ι3   Ι5   Ι7   Ι11
                   
Tuning order / Relative Impedance              
2.7 / 14%     5   15   5   2
3.8 / 7%       3   40   12   5
4.2 / 5.7%     2   63   17   5

Για παράδειγμα, σε περίπτωση υψηλών ρευμάτων στην τρίτη αρμονική Ι3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί πηνίο με σχετική εμπέδηση 14%. 

Στη συνέχεια μπορεί να επιλεχθεί ο κωδικός του πηνίου από τις σελίδες 53 και 54 του συνημμένου αρχείου βάσει:
- Της τάσης και της συχνότητας του δικτύου
- Σχετικής εμπέδησης
- Τα kVar

Σημειώνεται ότι τα στραγγαλιστικά πηνία τοποθετούνται πάντα σε σειρά με τους πυκνωτές που προστατεύουν. 

Σχετικά με την επιλογή του κατάλληλου πυκνωτή σε περίπτωση χρήσης στραγγαλιστικών πηνίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω τύπος. 

Uc = Us / (1 - P)
όπου
Uc Ονομαστική τάση πυκνωτή
Us Ονομαστική τάση δικτύου
P   Σχετική εμπέδηση

Για παράδειγμα, σε περίπτωση που απαιτείται πυκνωτής VarplusCan HDuty 25kVar σε δίκτυο 400V/50Hz με στραγγαλιστικό πηνίο με σχετική εμπέδηση 7% τότε:

Uc = 400 / (1 - 0,07) = 430,10V

Άρα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πυκνωτής με ονομαστική τάση λειτουργείας στα 480V. 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο. 

http://electrical-engineering-portal.com/res2/Panel-builder-design-guide-LV-PF-correction.pdf

 
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;