Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

 • Default Alternative Text

  Ethiek en naleving

Ethiek en naleving in de kern van onze strategie"Bij Schneider Electric is een van onze belangrijkste waarden de toewijding om ervoor te zorgen dat ons bedrijf wereldwijd op ethische, duurzame en verantwoorde wijze functioneert. Als wereldwijd bedrijf gaat onze verantwoordelijkheid verder dan het vervullen van wettelijke vereisten, met name op het gebied van bedrijfsintegriteit en mensenrechten.
 
Als CEO van Schneider Electric, lid van de Board of the United Nations Global Compact en President of the United Nations Global Compact France, wil ik mijn continue toewijding om te handelen volgens de hoogste ethische normen bevestigen.
JPT-2015-392x351
Jean-Pascal Tricoire
CEO en voorzitter Schneider Electric
 • Een gemeenschappelijk referentiekader Onze Principles of Responsibility

  Ons bedrijf onderhoudt voortdurend contact met alle stakeholders over de hele wereld: de grenzen breiden zich voortdurend uit, de omgeving verandert steeds sneller, de bedrijfsactiviteiten worden steeds internationaler en de verantwoordelijkheden nemen toe. Met deze update van onze Principles of Responsibility, die voor het eerst in 2002 werd gepubliceerd, willen wij onze intentie bevestigen om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving in elk land waar wij actief zijn.

  Download onze Principles of Responsibility (Engels)
  Default Alternative Text
 • Ons programma voor verantwoordelijkheid en ethische dynamiek

  Het Responsibility & Ethics Dynamics (R&ED) programma is ontworpen om de inspanningen van onze medewerkers te ondersteunen bij het handhaven en naleven van onze Principles of Responsibility. 

  Lees meer over ons R&ED-programma (Engels)
  Default Alternative Text

Focus op mensenrechten en bedrijfsintegriteit


Mensenrechten


In 2011 hebben de Verenigde Naties de Guiding Principles on Business and Human Rights gepubliceerd, waarin de rollen en verantwoordelijkheden van staten en bedrijven op dat gebied nauwkeurig zijn gedefinieerd. Als marktleider wil Schneider Electric deze richtlijnen volgen en promoten. Duurzaamheid staat centraal in de strategie van ons bedrijf en we zijn ervan overtuigd dat toegang tot energie een fundamenteel mensenrecht is.


Met een nieuw mensenrechtenbeleid, goedgekeurd door CEO Jean-Pascal Tricoire, bevestigen wij onze toewijding om te streven naar het vervullen van alle internationaal erkende mensenrechten in onze waardeketen. Zakelijke integriteit


Bij Schneider Electric moedigen we onze medewerkers aan om ethisch zaken te doen door een zero tolerancebeleid te voeren ten aanzien van corruptie en andere onethische praktijken. Om de integriteit van de bedrijfsactiviteiten te bevorderen en te ontwikkelen, zijn er de afgelopen jaren diverse anticorruptie-initiatieven gecreëerd of versterkt, zowel op het gebied van preventie als op  controle. 


Schneider Electric werd in 2014 lid van Transparency International om de integriteit in het bedrijfsleven te bevorderen en te versterken. TI is een toonaangevende NGO die zich richt op het tegengaan van corruptie en het bevorderen van transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit op alle niveaus en in alle sectoren. Schneider Electric neemt deel aan intercompany uitwisselingen georganiseerd door de NGO.

 • Ons wereldwijde beleid tegen intimidatie

  Bij Schneider Electric zijn wij van mening dat alle werknemers recht hebben op een respectvolle behandeling op de werkplek en vrij zijn van de demoraliserende gevolgen van intimidatie of ongewenst aanstootgevend of ongepast gedrag. Het wereldwijde beleid tegen intimidatie definieert de positie van Schneider Electric en toont onze toewijding aan zero tolerance ten aanzien van alle vormen van intimidatie, waaronder seksuele intimidatie.

  Meer informatie
  Standaard alternatieve tekst
 • Our principles apply to everyone

  Our Principles of Responsibility apply to everyone working at Schneider or any of our subsidiaries. They are applicable to all contractors, freelancers or any person working on our premises. Further, these Principles inspire our policies with regard to external stakeholders, suppliers and subcontractors.

  What’s expected of our supply chain
  Default Alternative Text

Ons interne klokkenluidersysteem  

alert-esc-380x380

Elke werknemer kan elke mogelijke inbreuk op onze Principles of Responsibility via verschillende kanalen melden: 
 • Door contact op te nemen met de manager;
 • Door gebruik te maken van bestaande interne loketten (Legal, Compliance Officers, HR-vertegenwoordigers);
 • Door gebruik te maken van de RED Line, die wordt beheerd door het Fraudecomité. Dit is het professionele waarschuwingssysteem dat toegankelijk is via internet en telefoon. 
 
RED Line, beschikbaar sinds 2012, kan gebruikt worden door een werknemer die slachtoffer of getuige is van een gebeurtenis die te maken heeft met ethische kwesties. Dit systeem waarborgt de vertrouwelijkheid van de gegevensuitwisseling en beschermt de anonimiteit van de klokkenluider (tenzij er wetgeving bestaat die het tegendeel beweert). 
 
In overeenstemming met de lokale wetgeving wordt dit systeem geleverd door een onafhankelijk bedrijf en bevat het waarschuwingscategorieën, een vragenlijst en een protocol voor de uitwisseling van informatie tussen de klokkenluider en de persoon die verantwoordelijk is voor onderzoek. Elke waarschuwing wordt beoordeeld door het Fraudecomité van Schneider Electric, dat een team van personen aanwijst om het onderzoek te leiden, bestaande uit een Compliance Officer en een onderzoeker van het Schneider Electric Bureau of Investigation.
 
Op basis van de bevindingen van het onderzoek neemt het management passende maatregelen om de betrokken partij of partijen te straffen of vrij te stellen. De tuchtcommissie zorgt ervoor dat de sancties eerlijk en evenredig zijn en dat er geen represailles worden genomen.
Elk jaar wordt een gedetailleerd verslag met statistieken (aantal en type van de waarschuwingen per regio) voorgelegd aan het Auditcomité en het Executive Commit, dat de te nemen preventieve en corrigerende maatregelen beoordeelt en goedkeurt. 
 
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen kan het systeem worden gebruikt voor het versturen van waarschuwingen in de volgende domeinen in elk land waar Schneider Electric actief is: discriminatie, intimidatie, veiligheid, milieuschade, oneerlijke concurrentie, corruptie, belangenconflicten, boekhoudkundige manipulatie, vervalsing van documenten, handel met voorkennis, diefstal, fraude en verduistering. 

Ons externe klokkenluidersysteem


Sinds 2018 kan elke externe stakeholder van Schneider Electric mogelijke schendingen van mensenrechten, milieuregelgeving en anticorruptie- en antifrauderegelgeving melden. Dit kan worden gedaan middels de GreenLine. 


Het GreenLine-systeem wordt ondersteund door dezelfde externe leverancier als de RED-lijn, en het Fraudecomité, Compliance Officers, en het Bureau of Investigation zijn verantwoordelijk voor de behandeling van dergelijke meldingen. 


Lees meer over GreenLine

Meer lezen over duurzaamheid?

Startpagina