Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Nasza Karta Zaufania

Chcemy, aby zaufanie stanowiło siłę napędową wszystkich naszych interakcji z interesariuszami oraz wszystkich naszych relacji z klientami, udziałowcami, pracownikami i społecznościami, którym służymy, w sposób znaczący, integrujący i pozytywny. Nasza Karta Zaufania ma zastosowanie do wszystkich pracowników firmy Schneider Electric i wszystkich naszych zrzeszonych jednostek. W każdej sekcji wyraźnie określono zasady postępowania oraz wskazano zespoły odpowiedzialne za dany obszar w firmie Schneider Electric.
Pobierz naszą Kartę Zaufania

Masz wątpliwości albo pytania?

Nasz system alertów Trust Line pozwala pracownikom i zewnętrznym interesariuszom zgłaszać wszelkie wątpliwości dotyczące kwestii etycznych w oparciu o nasz kodeks postępowania.
Po otrzymaniu zgłoszenia podejmowane jest dokładne i poufne dochodzenie. Wyniki dochodzenia są następnie przedkładane właściwym komitetom zarządzającym, które decydują o podjęciu odpowiednich działań.
Dostęp do systemu alertów Trust Line Otwiera w nowym oknie

Jak możemy stworzyć zrównoważony świat sprzyjający włączeniu społecznemu, realizując nasze zasady zaufania i poszanowania prawa?

Firma Schneider Electric zobowiązuje się do przestrzegania naszych zasad zaufania poprzez przestrzeganie wysokich standardów społecznych, zarządczych i etycznych, aby osiągnąć cele środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem (ESG) oraz neutralność węglową do 2025 roku w drodze do bardziej zrównoważonego i inkluzywnego świata. Jako najbardziej zrównoważona i etyczna firma na świecie, Schneider Electric wspiera zrównoważony rozwój i wzmocnienie ekosystemu poprzez wdrażanie zasad i procedur społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), które dotyczą kwestii środowiskowych i społecznych, tworząc wartość dla naszych partnerów.

Zapoznaj się z Kartą Zaufania, w której przedstawiamy nasze zobowiązania dotyczące środowiska, zrównoważonego rozwoju i zarządzania, aby osiągnąć cele związane z ekologicznym wpływem i integracją. Nasze zasady dotyczące etyki i zgodności z przepisami sprawiają, że pracownicy spełniają oczekiwania dotyczące postępowania i wiedzą, jak realizować kluczowe zadania. Nasza polityka dotycząca Praw człowieka określa, w jaki sposób nasze stanowisko w sprawie zasad dotyczących praw człowieka przekłada się na codzienne działania. Zapoznaj się z raportami na temat zrównoważonego rozwoju i zgodności opracowanymi zgodnie z naszym kodeksem postępowania, aby upewnić się, że dotrzymujemy obietnic. Sprawdź Trust Line, nasz poufny system ostrzegania dla naszych wewnętrznych i zewnętrznych partnerów, który pomaga im zgłaszać wszelkie przypadki niewłaściwego postępowania lub niezgodności z przepisami w celu dokonania analizy i podjęcia odpowiednich działań. Firma Schneider Electric dąży do podejmowania działań biznesowych opartych na naszych zasadach zaufania, aby wspierać prawa człowieka w ramach całego systemu wartości oraz budować i wzmacniać integrację w naszych wewnętrznych i zewnętrznych ekosystemach biznesowych.