Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Får man montera dosor för infällt montage utanpåliggande? T.ex. monterade utvändigt dikt mot underlaget (bjälklag) VP-rören/slangen ansluter till dosorna ovan demonterbart undertak.

 
Nej det får man inte om man vill följa gällande standarder, dvs. praxis.
Anser man att man kan utföra installationen lika säkerts som rådande praxis och dokumenterar det,
då är det möjligt att få utföra installationen på detta sätt.
 
 
Utdrag ur
Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda.
Elsäkerhetsverkets författningssamling ELSÄK-FS 2008-1
 
1 kap. Allmänna bestämmelser
 
1 § Dessa föreskrifter gäller för utförande av starkströmsanläggningar.
Som utförande anses även ombyggnad eller utvidgning av en
Starkströmsanläggning.
 
 
1 § Med elektrisk starkströmsanläggning förstås elektrisk anläggning för sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för person, husdjur eller egendom.
 
2 kap. God elsäkerhetsteknisk praxis
1 § En starkströmsanläggning ska vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis så att den ger betryggande säkerhet mot person- eller sakskada på grund av el. Med god elsäkerhetsteknisk praxis avses tillämpning av dessa
föreskrifter samt av den praxis i övrigt som har etablerats på elsäkerhetsområdet genom kompletterande standarder eller andra bedömningsgrunder. Om svensk standard tillämpas som komplement till föreskrifterna anses
anläggningen utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis om inget annat visas.
 
Om en anläggnings utförande helt eller delvis avviker från svenskstandard ska de bedömningar som ligger till grund för utförandet dokumenteras.
 
Dvs. infällda dosor konstrueras och testas så att de uppfyller gällande standarder. Det innebär att de provas för den miljö de är tänkta att användas. Olika påkänningar som kan uppstå vid annat montage än det de är tänkta för har de då ev. inte något skydd för.
Apparater som är tänkta för montage i infällda apparatdosor är också endast provade för det montaget och IP klasser etc kanske inte uppfylls.
Det är därför det endast är den som installerar produkten som kan säga att den vid detta montage uppfyller samma säkerhet som vid det montage den är avsedd för. Sen ska beställaren och besiktningsmannen också övertygas.
Det är då kanske enklare och bättre att redan från början välja en dosa för utvändigt montage, t.ex. TED 010 och komplettera den med rörmuffar.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?