Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Podpora všetkých zamestnancov

V spoločnosti Schneider Electric presadzujeme inklúziu a starostlivosť. Vieme, že spravodlivé príležitosti budú mať pozitívny vplyv na našich ľudí, našu spoločnosť a náš svet.

Ronald

Vedúci výrobného tímu

Každý člen môjho tímu má svoje jedinečné silné stránky, ktoré môžu spoločne pomôcť našej skupine. Robím všetko pre to, aby som s každým spoločníkom zaobchádzal s rovnakým rešpektom a používam rôzne prístupy, aby sa každý mohol zapojiť a začleniť. Ako jednotlivec oceňujem príležitosť pracovať v rozmanitom prostredí, kde sa môžem cítiť ako jeho súčasť.

Pauline

Koordinátorka pre bezpečnosť a ochranu zdravia

Ľudia, s ktorými pracujem, prijímajú a oceňujú rozdiely a páčia sa im atypické profily. Táto pozícia bola veľmi dobre a rýchlo prispôsobená môjmu zdravotnému postihnutiu: poskytnutie titulkov počas telefónnych hovorov, transparentné masky a prepisy stretnutí na ľudskej platforme a tablete.

Peter

Vedúci pre záležitosti starších zamestancov

Spoločnosť Schneider poskytuje prístup ku komplexnej platforme zdravia a duševnej pohody, ktorá podporuje každodennú pohodu prostredníctvom zdravých návykov, školení o pohode, dobrovoľnej účasti na ročnom hodnotení zdravotného stavu, očkovaní proti chrípke, zdravotnom poradenstve a ďalších aktivitách podporujúcich zdravie a wellness zamestnancov.

Ilias

Korporátny riaditeľ stratégie

Päťkrát som sa sťahoval do iného mesta a pracoval som v piatich rôznych spoločnostiach. V každom novom prostredí, kultúre a jazyku zažívam úplne nové skúsenosti a nové, očakávanie neznámeho.

Prijímanie inovácií a rôznorodosti

Charlandra sa s nami podelila o svoje skúsenosti: „Zamestnanci sú tu veľmi rôznorodí, nielen z hľadiska etnickej príslušnosti, ale aj z hľadiska skúseností. Keď zohľadňujeme rôzne skúsenosti, tak môžeme prísť s rôznorodými kreatívnymi riešeniami pre našich zákazníkov."

Náš záväzok k rovnosti pohlaví a inklúzii pre všetkých

Jean-Pascal Tricoire hovorí o tom, čo pre neho znamená rodová rovnosť a o záväzkoch spoločnosti, ktoré začali s HeForShe IMPACT 10X10X10 Champion záväzkami a teraz sú integrované do Schneider Sustainability Index.

Starostlivosť vo všetkom, čo robíme

Rovnosť v odmeňovaní podporuje rovnaké príležitosti

Spravodlivé a rovnocenné odmeňovanie našich zamestnancov za ich zručnosti je obchodným imperatívom, rovnako ako aj oceňovanie ich prínosu.

Podpora inklúzie LGBT+ komunity

Schneider Electric sa ako globálna spoločnosť hrdo zasadzuje za rovnaké práva a spravodlivé zaobchádzanie s každým a všade. Podporou OSN noriem Free & Equal sa zaväzujeme podporovať kultúru rešpektu a rovnosti pre komunitu LGBT+.
Prečítajte si blog

Inkluzívne a dostupné riešenia pre všetkých

Začlenenie zdravotného znevýhodnenia začína podporou rešpektu a porozumenia, a vyžaduje budovanie povedomia a vzdelávanie všetkých našich zamestnancov o tom, prečo je prístupnosť dôležitá. Okrem povedomia prijímame aj konkrétne opatrenia a na začlenenie zdravotne znevýhodnených pozeráme holisticky.
Zobraziť naše záväzky
Fórum OSN pre generačnú rovnosť
Valuable 500
Svetové hospodárske fórum – nové pracovné normy
Podnikanie v záujme inkluzívneho rastu
Sloboda a rovnosť
Zásady posilňovania postavenia žien
Medzinárodná organizácia práce - Globálna obchodná sieť a sieť zdravotne znevýhodnených

Globálne uznanie za naše úsilie

Chat

Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Sme tu, aby sme vám pomohli!

Ako inklúzia a starostlivosť pozitívne ovplyvňuje našich zamestnancov, spoločnosť a našu firmu, a prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju? 

 

Spoločnosť Schneider Electric sa usiluje o inklúziu a starostlivosť, aby zabezpečila bezpečné a inkluzívne pracovné prostredie a obchodné rozhodnutia, vďaka ktorým sa udržateľnosť stáva realitou na globálnej a miestnej úrovni. Schneider Electric, ako jedna z najrozmanitejších, najinkluzívnejších a najspravodlivejších spoločností na svete, verí v internú podporu rozmanitosti, rovnosti, inklúzie a duševnej pohody pre svojich zamestnancov a v externé zabezpečenie prístupu k energii pre všetkých s cieľom riešiť klimatickú zmenu. Veríme v záväzky DEI (angl. diversity, equity, inclusion – rozmanitosť, rovnosť, inklúzia) a zameriavame sa na rodovú vyváženosť prostredníctvom iniciatív, ako je kampaň HeForShe pre ženy s cieľom zamestnať a vyškoliť ženy na vedúce a riadiace pozície v prvej línii. Sme lídrom v boji proti rozdielom v odmeňovaní žien a mužov a podvedomým predsudkom voči ženám a posilňujeme politiku inkluzívneho a flexibilného pracovného prostredia, čím našim zamestnancom uľahčujeme život a kariérny rast. Vytvárame partnerstvá s organizáciami, ktoré uprednostňujú inklúziu a starostlivosť, aby sme tak pomohli dosiahnuť zmenu pracovných štandardov pre všetky zainteresované strany. Naša spoločnosť je spoločnosť pre ľudí, ktorá podporuje rozmanitosť a buduje inkluzívnu kultúru rešpektu, v ktorej je každý zamestnanec rovnocenný, jedinečný a v bezpečí, aby sa mohol cítiť čo najlepšie. Zaviazali sme sa k inklúzii osôb so zdravotným postihnutím a k sprístupňovaniu našich pracovísk a priestorov pre všetkých prostredníctvom uplatňovania zásad univerzálneho dizajnu pri navrhovaní nových pracovísk a prijímania adaptačných opatrení (pokiaľ je to možné) na našich existujúcich pracoviskách. Spoločnosť Schneider Electric si kladie za cieľ zlepšovať životy ľudí všade na svete prostredníctvom vývoja udržateľných energetických riešení a rozširovania podpory inkluzívnej kultúry a rovnosti príležitostí v práci. Veríme, že všetky formy rozmanitosti prinášajú spoločnosti skutočnú hodnotu, pretože rôzne pohlavia, etnické skupiny a skúsenosti môžu priniesť kreatívne a inovatívne výsledky.