Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Detektor elektrického oblúka v sieťach nízkeho napätia

Elektrický prúd má stále významný podiel na vzniku požiarov v budovách. Napriek mnohým, dnes používaným opatreniam sa európsky priemer pohybuje okolo 30 %. Príčinou vzniku požiaru je nárast teploty na úroveň zápalnej teploty pre daný typ materiálu. V elektrickej inštalácii je toto spôsobené:

• elektrickou iskrou alebo oblúkom
• preťažením alebo skratom
• nárastom prechodového odporu
• poruchou na spotrebiči
• prepätím spôsobeného prerušením nulového vodiča v trojfázovej inštalácii.

Obrovské množstvo porúch, ktoré by potenciálne viedli k požiaru, odpoja nadprúdové prvky – poistky a ističe. Pre zapálenie ľahko horľavých materiálov stačí prúd od veľkosti 270 mA – rôzne pramene uvádzajú hodnotu výkonu od 60 do 90 W. Takúto veľkosť prúdu žiaden nadprúdový prvok neodpojí, pretože sa nelíši od bežného prúdu spotrebiča. Preto boli pre inštalácie s vyšším požiarnym nebezpečenstvom (drevostavby) zavedené požiadavky na použitie prúdových chráničov s menovitým reziduálnym prúdom 300 mA. Prúdové chrániče sú teda tým správnym prvkom pre detekciu malých prúdov, ale s jedným zásadným obmedzením. Čo sa odohráva medzi pracovnými vodičmi prúdový chránič „nevidí“, a to ako bežné prúdy, tak ani skraty.

Prúdové chrániče , rovnako ako poistky alebo ističe , nie sú schopné obmedziť nebezpečenstvo vznietenia v dôsledku porúch medzi vodičmi. V tomto prípade sa hovorí o tzv. sériovom a paralelnom elektrickom oblúku. Sériový poruchový oblúk je spôsobený prúdom prechádzajúcim záťažou – spotrebičom. Je to prúd, ktorého veľkosť je daná impedanciou spotrebiča a prechodovým odporom vodiča, respektíve poruchou. V tomto prípade ide o poškodený kábel s prerušenými vláknami vodiča, uvoľnený vodič v svorke, či inak znížený prierez vodiča a nárast prechodového odporu v mieste poškodenia.

Paralelný poruchový oblúk je spôsobený prúdom tečúcim paralelne k záťaži. Tieto plazivé prúdy sú spôsobené poškodenou izoláciou, prachom alebo vlhkosťou. Potreba väčšieho zabezpečenia objektov pred rizikom požiaru dala vzniknúť detektorom oblúkov. V roku 1998 bol v Spojených štátoch patentovaný princíp tohoto prístroja a už viac ako desať rokov je súčasťou inštalácie v rezidenčných budovách. Dnes dokonca ako povinný prvok v mnohých inštaláciách, hlavne v inštaláciách rodinných domov.

Princíp činnosti detektora elektrického oblúka
Detektor oblúka sa nazýva taktiež ako AFDD (Arc Fault Detection Device) alebo oblúková ochrana. Princíp činnosti detektora elektrického oblúka spočíva v tom, že poruchový oblúk generuje vyššie harmonické zložky prúdu (elektrický šum), ktoré skresľujú jeho normálny sínusový priebeh. Úlohou detektora oblúka je odlíšiť, čo je normálne prevádzkové skreslenie spôsobené pripojeným spotrebičom a čo je poruchou, spôsobenou plazivým poruchovým prúdom.

Najväčšou nočnou morou výrobcov týchto prístrojov sú nechcené výpadky spôsobené chybnou detekciou prúdu. Priebeh prúdu, respektíve frekvenčné spektrum, ktoré generujú bežné spotrebiče je veľmi podobné poruchovému prúdu. Napríklad komutátorový motor používaný vo vŕtačke alebo vysávači spôsobuje skreslenie, ktorého charakteristika je veľmi blízka frekvenčnému spektru plazivého oblúka.

Normatívne požiadavky na použitie AFDD
Na Slovensku je oblúková ochrana stále iba odporúčanou doplnkovou formou požiarnej ochrany. Automatické odpojenie pomocou AFDD sa odporúča pre ochranu koncových obvodov pre:

• priestory s nebezpečenstvom požiaru v dôsledku povahy spracovávaných materiálov (napr. v stodolách, v obchodoch s látkami, v papierňach),
• priestory s horľavými konštrukčnými materiálmi (napr. v drevených budovách),
• konštrukciách šíriacich požiar,
• ohrozené priestory s nenahraditeľným bohatstvom.
• V obydliach sa odporúča automatické odpojenie od zdroja zaisťované AFDD na začiatku nasledujúcich koncových obvodov:
• v spálňach (obzvlášť určených pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím)
• v detských izbách
• obvody vnútri horľavých konštrukčných materiálov

Detektor oblúka nájde uplatnenie v objektoch s veľkým počtom osôb s vyššou obťažnosťou možnosti evakuácie, či už z dôvodu fyzického alebo psychického postihnutia, ako sú objekty zdravotníctva , domovy sociálnych služieb, domovy pre seniorov, domovy pre zrakovo postihnutých, hospic atď.

Objekty občianskej vybavenosti s vysokou, obvykle nárazovou koncentráciou osôb (divadlá, kultúrne domovy, administratívne budovy atď.).
Priestory s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu v dôsledku povahy spracovávaných materiálov, v textilkách, v obchodoch s látkami, drevovýroba vrátane truhlárskych dielní, papierenský priemysel, chemický priemysel, baníctvo, atď.

Záver

Detektor oblúka v Spojených štátoch výrazne prispel k zníženiu výskytu požiarov spôsobených elektrickým prúdom. Jeho preukázaná účinnosť a spoľahlivosť motivuje normotvorcov naprieč všetkými kontinentmi k zaradeniu AFDD do národných noriem. Vzhľadom k jeho relatívne vysokej cene – okolo 150 eur nie je jeho použitie povinné, ale stále iba odporúčané. Na druhej strane musíme zvážiť hodnotu vstupnej investície v porovnaní s možnými následkami požiaru na majetku a na zdraví ľudí. Môžeme prístroj AFDD chápať ako určité „jednorazové poistenie“.

Našu ponuku oblúkových ochrán nájdete tu.

Viac informácii nájdete na našom YouTube kanáli.

Potrebujete pomoc?

Začnite tu!

Nájdite odpovede hneď teraz. Vyhľadajte riešenie sami alebo sa spojte s niektorým z našich odborníkov.

Kontaktovať podporu

Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov, ktorý vám poskytne viac informácií o technickej podpore, pomoc pri reklamáciách a oveľa viac.

Kde kúpiť?

Jednoducho nájdite najbližšieho distribútora Schneider Electric vo vašej lokalite.

 opens in new Window

Prehľadávať FAQ

Získajte odpovede, ktoré potrebujete, prehľadávaním najčastejšie kladených otázok súvisiacich s témou.

 opens in new Window

Chat

Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Sme tu, aby sme vám pomohli!