Thailand (Thai)
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น
 • Default Alternative Text

  40 Years for 4.0 Life

 • Default Alternative Text

  เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

  1. โครงการนี้เปิดรับผู้สนใจ ได้แก่ วิศวกร ผู้ออกแบบ ผู้ประกอบการโรงตู้ ผู้วางระบบ ผู้ดูแลระบบไอที ผู้ดูแลโรงงาน ตัวแทนจำหน่าย พันธมิตรทางธุรกิจ ยกเว้นนักศึกษา*
  2. โครงการต้องเป็นแนวคิด นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการพลังงาน  ภายใต้หัวข้อ “40 Years for 4.0 Life โดยแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ บ้าน อาคารและเมือง อุตสาหกรรม และไอที
  3. นำเสนอโครงการทั้งหมดเป็นภาษาไทย โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ในรอบแรก และนำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ในรอบตัดสิน
  4. ทุกการส่ง 1 โครงการ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จะร่วมบริจาคโคมไฟแสงอาทิตย์ (Mobiya Portable Solar Lamp) จำนวน 10 ดวง ให้กับชุมชนที่ยังที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ สูงสุดจำนวน 400 ดวง
  5. ผู้สมัครสามารถส่งโครงการเข้าร่วมได้ไม่เกินคนละ 2 โครงการ แต่บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบโคมไฟแสงอาทิตย์ เพียง 1 ดวงต่อ 1 ท่านเท่านั้น ทั้งนี้ โครงการที่ส่งมาจะต้องนำเสนอครบถ้วนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
  6. รางวัลชนะเลิศเยี่ยมชมงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน ประเภทละ 2 ที่นั่งเท่านั้น
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกเฉพาะผู้ที่ส่งโครงการครบถูกต้องตามกติกาเท่านั้น
  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ส่งโครงการที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
  4. กรณีผู้ที่ได้รับรางวัลไม่มาติดต่อขอรับรางวัลนับแต่วันที่ทางบริษัทฯ ได้ติดต่อไป หรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 15 วัน ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ในทุกกรณี และขอสงวนสิทธิในการกล่าวอ้างสิทธิ์นั้นๆ ในภายหลัง 
  5. หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถรับรางวัล หรือปฎิบัติตามเงื่อนไขอื่นใดของบริษัทฯ ได้ ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล โดยสิทธิดังกล่าวจะตกเป็นของผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโดยทันที โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ และรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
  6. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

   *เนื่องจากมีโครงการ Go Green in the city ที่เปิดรับเฉพาะนักศึกษา ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ gogreeninthecity.com

  สมัครเข้าร่วมประกวดโครงการได้แล้ววันนี้ !

  สมัครโครงการ

  ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท

  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.