คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ความหมายของเมนูการตั้งค่า Shutdown ในโปรแกรม PowerChute Business Edition

ความหมายของเมนูการตั้งค่า Shutdown Setting ในโปรแกรม PowerChute Business Edition.

เมนูการตั้งค่า Shutdown อธิบายได้ดังนี้

when power fails , begin a shutdown procedure : (เมื่อไฟจากอาคารดับ , เริ่มดำเนินการตามคำสั่งปิดอุปกรณ์ดังนี้)
- Immediately : ปิดการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ทันที
- After the UPS has been on battery for : ให้ทำการปิดการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์หลังจาก ใช้ไฟจากแบตเตอรี่แล้ว .... วินาที (เวลาที่กำหนด)
- At runtime limit : ให้สำรองไฟไปจนกว่าแบตเตอรี่จะเหลือ.... วินาที (เวลาที่กำหนด)
- Do not shutdown when power fail : ให้ UPS สำรองไฟโดยไม่ต้องมีการ shutdown อุปกรณ์. 

ตัวอย่าง : ในที่นี้เลือก At runtime limit (120 วินาที) หมายความว่า หากเกิดเหตุการณ์ไฟดับ เครื่องสำรองไฟจะทำการสำรองไฟจนกว่าแบตเตอรี่จะเหลือ 120 วินาที หลังจากนั้นเครื่องสำรองไฟจะทำการปิดการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?