Thailand (Thai)
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น
 • Technician at data center, data center management, data center operations
  โครงสร้างพื้นฐานสำเร็จรูปสำหรับศูนย์ข้อมูลที่มีขนาดไม่เกิน 100 kW โดยรวมทั้งระบบไฟฟ้า ระบบระบายความร้อน ตู้แร็ค และระบบบริหารจัดการ

  InfraStruxure

  โครงสร้างพื้นฐานสำเร็จรูปสำหรับศูนย์ข้อมูลที่มีขนาดไม่เกิน 100 kW โดยรวมทั้งระบบไฟฟ้า ระบบระบายความร้อน ตู้แร็ค และระบบบริหารจัดการ

  • Read

   • Read more about Schneider Electric solutions

    เอกสารวิจัยฉบับที่ 111
    การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า APC InfraStruXure

    กลุ่มผลิตภัณฑ์ APC InfraStruXure ทำหน้าที่เป็นสถาปัตยกรรมทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับระบบ UPS ส่วนกลาง บริษัทเอ็มเทคโนโลยีใช้เทคนิคที่เรียกว่า การประเมินความเสี่ยงเพื่อหาความเป็นไปได้ (Probabilistic Risk Assessment หรือ PRA) เพื่อประเมินความเชื่อถือได้ของ UPS และ PDU ขนาด 40 kW ของ InfraStruXure ที่มีระบบบายพาสสแตติก โดยการคำนวณดังกล่าวมีการพิจารณาถึงประสิทธิภาพของ InfraStruXure ทั้งในทางทฤษฎีและในการใช้งานจริง การศึกษาวิจัยนี้ยังรวมถึงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถาปัตยกรรม InfraStruXure กับระบบ UPS ส่วนกลางที่รองรับโหลดสำคัญทางสมมติฐานขนาด 500 kW ในศูนย์ข้อมูล ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สถาปัตยกรรม InfraStruXure มีโอกาสน้อยกว่ามากที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาดต่อโหลดทั้งหมดในศูนย์ข้อมูล รวมถึงมีโอกาสน้อยกว่าเล็กน้อยที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาดต่ออุปกรณ์ไอทีชิ้นใดชิ้นหนึ่ง เอกสารวิจัยฉบับนี้จะสรุปรวมผลการวิจัยหลักจากการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณโดยเอ็มเทคโนโลยี รวมทั้งอธิบายเพิ่มเติมถึงความเกี่ยวข้องที่มีต่อผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรอาคารและนักออกแบบ อ่านเอกสารวิจัยฉบับที่ 111
   • Read more about Schneider Electric solutions

    เอกสารวิจัยฉบับที่ 160
    ข้อมูลจำเพาะของสถาปัตยกรรมศูนย์ข้อมูลแบบแยกส่วน

    แนวโน้มในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าการออกแบบศูนย์ข้อมูลแบบเก่าจะถูกแทนที่ด้วยการออกแบบศูนย์ข้อมูลแบบแยกส่วนที่มีความสามารถในการรองรับการขยายขนาดเพิ่มเติม ต้นทุนการเป็นเจ้าของที่ลดลง ความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น ระยะเวลาการติดตั้งที่ลดลง และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นคือจุดเด่นที่ลูกค้าจะได้รับจากศูนย์ข้อมูลแบบแยกส่วนที่รองรับการขยายขนาดเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม คำว่า “แยกส่วน” ที่ใช้ในบริบทนี้ รวมถึงวิธีการระบุความหมายของคำว่าแยกส่วนนั้นยังไม่ได้รับการกำหนดไว้อย่างชัดเจน เอกสารวิจัยฉบับนี้มีการกำหนดกรอบโครงสร้างสำหรับสถาปัตยกรรมศูนย์ข้อมูลแบบแยกส่วนและคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการต่างๆ ในการเปลี่ยนให้ระบบไฟฟ้า ระบบระบายความร้อน และโครงสร้างพื้นฐานทางพื้นที่ของศูนย์ข้อมูลกลายเป็นแบบแยกส่วน รวมถึงคำอธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสำหรับแนวทางแบบต่างๆ อ่านเอกสารวิจัยฉบับที่ 160
   • Read more about Schneider Electric solutions

    เอกสารวิจัยฉบับที่ 116
    การกำหนดมาตรฐานและความสามารถในการแยกส่วนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของศูนย์ข้อมูล

    หากไม่กำหนดมาตรฐานความสามารถในการแยกส่วนให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของศูนย์ข้อมูล (Data Center Physical Infrastructure หรือ DCPI) จะทำให้เกิดผลกระทบในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็น เวลาสูญเปล่าที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ และการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ การกำหนดมาตรฐานและความสามารถในการแยกส่วน ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกัน จะส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างมากในส่วนของ DCPI ซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนและเพิ่มความสะดวกให้กับกระบวนการทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนขั้นแรกไปจนถึงการดำเนินงานในแต่ละวัน รวมทั้งยังส่งผลดีอย่างเห็นได้ชัดต่อองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการของคุณค่าทางธุรกิจของ DCPI ได้แก่ ความพร้อมใช้งาน ความคล่องตัว และต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของ อ่านเอกสารวิจัยฉบับที่ 116
   • Read more about Schneider Electric solutions

    เอกสารวิจัยฉบับที่ 174
    Practical Options for Deploying IT Equipment in Small Server Rooms and Branch Offices

    โดยทั่วไปห้องเซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็กและสำนักงานสาขามักขาดความเป็นระเบียบ ขาดความปลอดภัย ขาดระบบระบายอากาศที่ดี ขาดการตรวจสอบ และมีพื้นที่จำกัด สภาพต่อไปนี้เป็นสาเหตุที่นำไปสู่การหยุดทำงานของระบบหรืออาจเกิดเหตุการณ์ “เกือบหยุดทำงาน” ซึ่งแน่นอนว่าย่อมเรียกความสนใจจากฝ่ายบริหาร ประสบการณ์เชิงปฏิบัติต่อปัญหาดังกล่าวช่วยให้สามารถระบุวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงความพร้อมใช้งานของระบบไอทีภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็กและสำนักงานสาขา เอกสารวิจัยฉบับนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการนำไปใช้ได้จริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบไฟฟ้า ระบบระบายความร้อน ตู้แร็ค การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบ และระบบส่องสว่าง เอกสารฉบับนี้จะเน้นเฉพาะในส่วนของห้องเซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็กและสำนักงานสาขาที่มีโหลดไม่เกิน 10 kW อ่านเอกสารวิจัยฉบับที่ 174
   • Read more about Schneider Electric solutions

    เอกสารวิจัยฉบับที่ 118
    ระบบเสมือนและการคำนวณผ่านระบบคลาวด์: การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบไฟฟ้า ระบบระบายความร้อน และระบบบริหารจัดการช่วยเพิ่มประโยชน์ได้สูงสุด

    ระบบไอทีเสมือน ซึ่งเป็นหัวใจเบื้องหลังการคำนวณผ่านระบบคลาวด์ อาจส่งผลอย่างมากต่อโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของศูนย์ข้อมูล (DCPI) โดยมักจะส่งผลทำให้ระบบไฟฟ้ามีความหนาแน่นสูง ซึ่งมักจะกลายเป็นปัญหาความท้าทายกับความสามารถในการระบายความร้อนของระบบที่มีอยู่เดิม การลดปริมาณการใช้พลังงานโดยรวมลง ซึ่งมักจะทำโดยการรวมอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์เข้าด้วยกัน ยังอาจทำให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (PUE) ของศูนย์ข้อมูลแย่ลงไปอีก โหลดแบบไดนามิกที่มีการผันแปรเวลาและสถานที่อยู่ตลอดเวลาอาจทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเกิดเวลาสูญเปล่าหากไม่มีการทำความเข้าใจและพิจารณาเกี่ยวกับระดับกำลังไฟฟ้าของตู้แร็คและประสิทธิภาพของระบบระบายความร้อน สุดท้าย ลักษณะความทนต่อความผิดปกติของสภาพแวดล้อมที่มีระบบเสมือนเป็นส่วนใหญ่อาจทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับระดับของระบบสำรองที่ต้องการในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ เอกสารวิจัยฉบับนี้มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดจากระบบเสมือนดังกล่าว รวมถึงมีข้อมูลเกี่ยวกับโซลูชั่นหรือวิธีแก้ไขที่สามารถทำได้ อ่านเอกสารวิจัยฉบับที่ 118
   • Read more about Schneider Electric solutions

    เอกสารวิจัยฉบับที่ 76
    ระบบแบบแยกส่วน: วิวัฒนาการของความเชื่อถือได้

    ธรรมชาติได้พิสูจน์ให้เห็นมานานแล้วว่า ถ้าเป็นระบบที่ซับซ้อน การแยกส่วนจะนำไปสู่การอยู่รอดและการเติบโต ส่วนสำคัญของความสำเร็จนี้ก็คือข้อได้เปรียบด้านความเชื่อถือได้ในการทนต่อการเกิดความผิดปกติ ซึ่งระบบแบบแยกส่วนสามารถเปลี่ยนจากโมดูลที่ผิดปกติไปใช้โมดูลอื่นที่ปกติแทนได้ในระหว่างที่กำลังซ่อมโมดูลที่เสีย สำหรับศูนย์ข้อมูล การออกแบบแบบแยกส่วนนั้นได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักสำหรับสถาปัตยกรรมที่ทนทานต่อความผิดปกติสำหรับทั้งระบบเซิร์ฟเวอร์และระบบจัดเก็บข้อมูล เมื่อศูนย์ข้อมูลยังคงวิวัฒนาการต่อไปเรื่อยๆ และยืมลักษณะจากธรรมชาติมาใช้ โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของศูนย์ข้อมูล (DCPI) จะต้องวิวัฒนาการตามไปด้วยเช่นกันเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ใหม่ในการเอาตัวรอด การกู้คืน และการเติบโต อ่านเอกสารวิจัยฉบับที่ 76
   • Read more about Schneider Electric solutions

    กรณีศึกษา
    การคิดค้น DartPoints Private Colo™

    สำหรับหลายๆ องค์กร การเลือกระหว่างการสร้างศูนย์ข้อมูลเป็นของตัวเองกับการย้ายไปใช้ศูนย์ข้อมูลแบบโคโลเคชั่นขนาดใหญ่ถือเป็นการได้อย่างเสียอย่าง ศูนย์ข้อมูลส่วนตัวขององค์กรมีต้นทุนในการก่อสร้างสูงและจำเป็นต้องมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างละเอียด การย้ายไปใช้บริการศูนย์ข้อมูลแบบโคโลเคชั่นขนาดใหญ่มีต้นทุนต่ำกว่า รวมทั้งยังเพิ่มความยืดหยุ่นในการขยายขนาด แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างเต็มที่
     
    ดาร์ทพอยส์เข้าใจดีว่าการต้องแลกระหว่างการควบคุมกับความยืดหยุ่นคือกำแพงสำคัญสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา บริษัทจึงต้องการที่จะสร้างศูนย์ข้อมูลและบริการโคโลเคชั่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมาในชื่อ DartPoints Private Colo™ อ่านเกี่ยวกับการคิดค้น DartPoints Private Colo™
  • Learn

   เอสบีเอคอมมิวนิเคชั่นวางแผนสร้างศูนย์ข้อมูลแบบแยกส่วนแห่งใหม่ด้วยความรวดเร็ว


   สถาปัตยกรรมศูนย์ข้อมูลแบบแยกส่วนที่รองรับการขยายขนาดมีข้อดีหายประการด้วยกัน ตั้งแต่ความสามารถในการปรับศูนย์ข้อมูลให้มี “ขนาดที่เหมาะสม” และขยายขนาดได้เมื่อธุรกิจโตขึ้นไปจนถึงการประหยัดต้นทุนที่เกิดขึ้นจากแนวทางดังกล่าว อ่านโพสต์นี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม เอสบีเอคอมมิวนิเคชั่นวางแผนสร้างศูนย์ข้อมูลแบบแยกส่วนแห่งใหม่ด้วยความรวดเร็ว

   ศูนย์ข้อมูลขนาดเล็ก: นวัตกรรมใหม่ของการออกแบบและการดำเนินงานศูนย์ข้อมูล


   คำพูดที่อันตรายที่สุดใสวงการนี้ก็คือ “เราเคยทำแบบนี้มาตลอด” ดังนั้นสำหรับชไนเดอร์ อิเล็คทริค เราจึงมุ่งมั่นที่จะหลีกหนีจากวัฒนธรรมเดิมๆ ในทุกสิ่งที่เราทำ ด้วยเหตุผลนี้เองและความจำเป็นในการสร้างสมดุลระหว่างการควบคุมและความยืดหยุ่น ดาร์ทพอยส์จึงเลือกที่จะร่วมมือกับชไนเดอร์ อิเล็คทริคเพื่อให้บริษัทมีทั้งความสามารถในการควบคุมและความยืดหยุ่นพร้อมๆ กัน บริษัทเรียกศูนย์ข้อมูลและบริการโคโลเคชั่นแบบเฉพาะตัวที่มีเป้าหมายเพื่อรองรับอนาคตนี้ว่า DartPoints Private Colo™ ศูนย์ข้อมูลขนาดเล็ก: นวัตกรรมใหม่ของการออกแบบและการดำเนินงานศูนย์ข้อมูล

   โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบรวมศูนย์กำลังนำเราสู่เส้นทางของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือเปล่า


   โครงสร้างพื้นฐานแบบรวมศูนย์มีพื้นฐานอยู่บนความเร็ว ประสิทธิภาพ และความคล่องตัว….การปรับระบบไอทีให้เหมาะกับการเติบโตของธุรกิจอยู่เสมอ ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับเราที่จะช่วยให้เกิดความก้าวหน้านี้ขึ้นโดยการสร้างโซลูชั่นที่ง่ายในการเลือก สั่งซื้อ ติดตั้ง และบำรุงรักษา ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปคือหนึ่งในวิธีที่จะไปให้ถึงเป้าหมายดังกล่าว โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบรวมศูนย์กำลังนำเราสู่เส้นทางของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือเปล่า

   ศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กคือพลังที่จะขับเคลื่อนอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT) จริงหรือเปล่า


   ในปัจจุบัน ข้อมูลถูกสร้างขึ้นโดยทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ตู้กดเครื่องดื่มไปจนถึงอุปกรณ์พกพากว่า 2-3 หมื่นล้านเครื่องที่มีจำหน่ายในตลาด (อุปกรณ์หลายชนิดเป็นแบบสวมใส่ได้) ข้อมูลปริมาณมหาศาลเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการประมวลผลและวิเคราะห์ตามเวลาจริง IoT ทำงานได้โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านี้เข้ากับศูนย์ข้อมูลกลางขนาดใหญ่ โดยทำหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะ ตำแหน่ง การทำงาน และอื่นๆ อ่านบล็อกของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กคือพลังที่จะขับเคลื่อนอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT) จริงหรือเปล่า

   ได้อย่างเสียอย่างกับโครงสร้างพื้นฐานแบบรวมศูนย์


   โซลูชั่น เช่น FlexPod และ FlexPod Express with Schneider Electric เป็นชุดฮาร์ดแวร์ที่ผ่านการทดสอบและประกอบสำเร็จมาแล้ว ซึ่งช่วยให้ไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เนื่องจากมีการทำการทดสอบมาแล้วก่อนที่จะจัดส่งถึงมือลูกค้า ดังนั้นจึงช่วยลดภาระในการเตรียมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ให้พร้อมสำหรับการใช้งาน อ่านโพสต์นี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ได้อย่างเสียอย่างกับโครงสร้างพื้นฐานแบบรวมศูนย์

   ซิสโก้, ชไนเดอร์ อิเล็คทริค และโอกาสสำหรับโครงสร้างพื้นฐานแบบรวมศูนย์


   โพสต์นี้ของเราจะพูดถึงการที่ซิสโก้ร่วมมือกับชไนเดอร์ อิเล็คทริคในการเพิ่มคุณค่าให้กับระบบไอที เครือข่าย และศูนย์ข้อมูลของลูกค้า ซิสโก้, ชไนเดอร์ อิเล็คทริค และโอกาสสำหรับโครงสร้างพื้นฐานแบบรวมศูนย์

   วิดีโอทัวร์ที่จะพาคุณไปพบกับคุณค่าที่แท้จริงของ “ห้องเซิร์ฟเวอร์สำเร็จรูปในกล่อง” ของ NetShelter CX


   โพสต์นี้ประกอบด้วยคลิปวิดีโอที่จะพาคุณไปรู้จักกับ NetShelter CX วิดีโอทัวร์ที่จะพาคุณไปพบกับคุณค่าที่แท้จริงของ “ห้องเซิร์ฟเวอร์สำเร็จรูปในกล่อง” ของ NetShelter CX

   ตู้ขนาดเล็กกับประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับสถานที่ที่ไม่มีพื้นที่สำหรับระบบไอทีโดยเฉพาะ


   Netshelter CX เติมเต็มความต้องการที่กำลังทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ผลิตภัณฑ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่ติดตั้งระบบไอทีและอุปกรณ์เครือข่ายภายในพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น สำนักงานที่ไม่มีพื้นที่เฉพาะสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว อ่านโพสต์นี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ตู้ขนาดเล็กกับประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับสถานที่ที่ไม่มีพื้นที่สำหรับระบบไอทีโดยเฉพาะ

   Energy University


   แหล่งความรู้ด้านการศึกษาแบบออนไลน์ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยมีหลักสูตรที่ที่ไม่ยึดติดกับผู้ผลิตมากกว่า 200 หัวข้อในด้านประสิทธิภาพทางพลังงานและศูนย์ข้อมูล เพื่อช่วยให้คุณสามารถระบุ ดำเนินการ และตรวจสอบการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กรของคุณ Energy University
  • Watch

   • FlexPod และ FlexPod Express ช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพด้านพลังงานเพิ่มขึ้นได้อย่างไร

    เดวิด โอคัมมินส์จากชไนเดอร์ อิเล็คทริคจะมาอธิบายถึงประโยชน์สำคัญที่ลูกค้าจะได้รับจาก FlexPod Express และ FlexPod with Schneider Express ในด้านประสิทธิภาพและการบริหารจัดการด้านพลังงานที่ดียิ่งขึ้น
   • NetShelter CX ห้องเซิร์ฟเวอร์ที่จัดส่งถือมือคุณในพริบตา

    การติดตั้งห้องเซิร์ฟเวอร์นั้นง่ายแค่ไหน อย่างน้อยเวลาที่ใช้ในการจัดส่งก็คงไม่นานเกินไป ชมคลิปวิดีโอสั้นๆ ที่จะแสดงให้เห็นว่าห้องเซิร์ฟเวอร์สำเร็จรูปในกล่อง NetShelter CX สามารถจัดส่งถึงมือคุณแบบได้ง่ายๆ และสะดวกสบายแค่ไหน
   • ชไนเดอร์ อิเล็คทริคเพิ่มคุณค่าให้กับ FlexPod และ FlexPod Express ได้อย่างไร

    เดวิด โอคัมมินส์จากชไนเดอร์ อิเล็คทริคอธิบายถึงคุณค่าที่โครงสร้างพื้นฐานของชไนเดอร์ อิเล็คทริคนำมาสู่ลูกค้าด้วยโซลูชั่น FlexPod และ FlexPod Express ซึ่งถือเป็นการนำผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งอยู่แล้วมาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นอีกขั้นสำหรับลูกค้า
   • Flexpod ที่ห่อหุ้มด้วยคุณค่าจากชไนเดอร์ อิเล็คทริค

    ชไนเดอร์ อิเล็คทริคนำ FlexPod และ FlexPod Express มาหุ้มเพิ่มคุณค่าด้วยส่วนประกอบของระบบ Rack Systems ซึ่งช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพิ่มมูลค่าการขาย และปกป้องการลงทุนของผู้ใช้
   • ห้องเซิร์ฟเวอร์ที่เล็กที่สุดในโลก - NetShelter CX

    NetShelter CX คือแนวคิดใหม่ที่ท้าทายด้วยโซลูชั่นห้องเซิร์ฟเวอร์สำเร็จรูปในกล่องที่แน่นหนาและป้องกันเสียงสำหรับสำนักงานแบบเปิด CX ช่วยให้ไม่จำเป็นต้องใช้ตู้เครือข่ายหรือห้องเซิร์ฟเวอร์ที่มีราคาแพง ขนาดใหญ่ และน่าเกลียดภายในสำนักงานอีกต่อไป
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.