Markalar

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Schneider Elektrik Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası

Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Schneider Enerji Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (birlikte ve ayrı ayrı Schneider olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem veriyoruz.

Bu kapsamda ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz ve iş bağlantılarımız dahil olmak üzere Schneider ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesi ve saklanması önceliklerimizdendir. KVKK uyarınca taşıdığımız "Veri Sorumlusu" sıfatı ve bu sorumluluğumuzun bilinci ile kişisel verilerinizin işlenme amaçları, verilerinizin toplanma yöntem ve sebepleri, kişisel verilerinizin işlenmesi konusundaki haklarınız ile bu haklarınızı kullanma yöntemi olan başvuru usul ve esasları ile ilgili sizi aşağıdaki gibi bilgilendirmek isteriz.

 

a. Kişisel Veri Nedir? Hangi Kişisel Verilerinizi topluyoruz?

Kişisel Veri, kimliğinize ait kişisel bilgiler (ad, soyadı, TC kimlik numarası vb.) başta olmak üzere adres ve telefon bilgileri, araç ve plaka bilgileri, aile durum bilgileri, IP adresi, banka hesap bilgileri gibi sizinle ilişkilendirilebilir nitelikteki her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz gibi hassas nitelikli kişisel verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu sayfada Kişisel Verileriniz için yaptığımız açıklamalar, Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

Bu kapsamda Schneider olarak gerektiği hallerde KVKK’ya uygun olarak müşterilerimize, iş bağlantılarımıza, çalışanlarımıza, çalışan adaylarımıza, platform (internet / mobil sitelerimiz ve uygulamalarımız) kullanıcılarımıza, ziyaretçilerimize, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarına ait Kişisel Verileri toplamaktayız. Topladığımız Kişisel Verileri aşağıdaki gibi detaylandırabiliriz:

Kimlik Verileri: Müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, platform (internet / mobil sitelerimiz ve uygulamalarımız) kullanıcılarımızdan, ziyaretçilerimizden, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, araç plaka bilgisi, kimlik fotokopisi gibi kişinin kimliğine dair verilerdir.

İletişim Verileri: Müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, platform (internet / mobil sitelerimiz ve uygulamalarımız) kullanıcılarımızdan, ziyaretçilerimizden ve alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız telefon numarası, adres, e-posta adresi, IP adresi gibi kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan verilerdir.

Aile Bireylerine ait Veriler: İlgili mevzuat gereği ve/veya Şirketimiz veya ilgili kişinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan ve alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız ilgili kişinin aile bireyleri ve yakınları hakkında verilerdir.

Finansal Veriler: Şirketimizin veri sahibi ilgili kişi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkiye göre çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız ücret, maaş bilgisi, banka hesap bilgisi gibi verilerdir.

Özlük Verileri: Çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum çalışanlarından topladığımız Şirketimiz ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olan her türlü kişisel veridir.

Fiziksel Mekan Güvenlik Verileri: Müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, ziyaretçilerimizden ve alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından, fiziksel mekana girişte ve mekanın içerisinde kalış sırasında alınan güvenlik ve kamera kayıtları gibi kişisel verilerdir.

İletişim ve Şikayet Yönetimi Verileri: Şirketimize yönelik her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinde müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, platform (internet / mobil sitelerimiz ve uygulamalarımız) kullanıcılarımızdan, ziyaretçilerimizden, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından elde edilen kişisel verilerdir.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, ziyaretçilerimizden, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen sağlık verileri, biyometrik veriler (ses ve görüntü kayıtları), din ve üye olunan dernek, sendika bilgisi gibi verilerdir.

Diğer Veriler: Müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, platform (internet / mobil sitelerimiz ve uygulamalarımız) kullanıcılarımızdan ve alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız teknik işlem güvenliği için işlenen veriler, satın alma bilgileri, çerezler ve diğer vasıtalar ile otomatik yollar ile toplanan verilerdir.

 

b. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz/İşliyoruz?

Kişisel Verilerinizi aşağıdaki başlıca amaç ve yöntemlerle ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizi internet ve mobil platformlarımız (internet / mobil sitelerimiz ve uygulamalarımız), çeşitli sosyal medya mecralarında Schneider adına işletilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden , Schneider tarafından yönetilen çağrı merkezimiz kanalıyla, e-posta, kısa mesajlar (“SMS”) veya multi medya mesajları (“MMS”) dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla, Schneider satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında şahsınıza veya yetkilisi olduğunuz firmanızla imzaladığımız Sözleşmeler, sunulan ticari teklifler, basılı ve elektronik formlar, yaptığımız müşteri ziyaretleri kapsamında tarafınızca verilen kartvizit ve sair belgeler aracılığıyla, Schneider’in grup şirketleri, iş bağlantıları, bayi ve satış kanalı, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla ve Ticaret sicili gibi kaynaklar da dâhil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız.

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

• Açık rızanızın bulunması,

• Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeye izin vermesi,

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumundayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

• Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,

• Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Kişisel Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,

• Kişisel Verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

• Schneider olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,

• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Kişisel Verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.

Schneider olarak işlediğimiz tüm Kişisel Verileri, KVKK ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirler almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.

 

c. Kişisel Verilerinizi Ne Amaçla işlemekteyiz?

Topladığımız Kişisel Verilerinizi niteliğine göre aşağıdaki genel amaçlarla işlemekteyiz:

(1) Schneider tarafından akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin temini, üretimi, satış, teslimat ve kurulum işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve bunlardan sizleri faydalandırmak için gerekli çalışma ve değerlendirmelerin yapılması, satış sonrası bakım ve onarım işlemlerinin gerçekleştirilmesi

(2) Tüketici mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin takibi ve gerçekleştirilmesi ile tüketici başvurularının cevaplanması

(3) Müşteri ve tüketici gibi ilgili kişilerin talep ve şikayetlerinin takibi, değerlendirilmesi ve destek hizmetlerinin verilmesi, tüketici memnuniyeti yönetimi ve bu kapsamda planlama, istatistik ve memnuniyet anketlerinin uygulanması

(4) Daha iyi ve güvenilir ürün ve hizmet verebilmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için kalite değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının yapılması, tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kişilerin denetimi

(5) Schneider tarafından sunulan ürün ve hizmetlere yönelik reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülerek tanıtım, promosyon, kampanya, teklif, etkinlik ve benzeri konularda ve yeni ürün ve hizmetlerle ilgili bilgilendirme yapılması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

(6) Pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi

(7) Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması, pazar araştırma çalışmalarının yürütülmesi

(8) Müşteri, tüketici ve iş bağlantılarımızın kullanımına sunduğumuz dijital platformların iyileştirilmesi ve platform kullanıcılarına verimli ve kişiselleştirilmiş deneyim sunmak amacıyla kullanıcıların sayısı, tipi, ziyaret sıklığı, davranışları, coğrafi konumları ve benzeri istatistiklerin çıkartılması, platform (internet ve mobil site ve uygulamalar) kullanıcılarının ilgi alanı ve ihtiyaçlarına göre kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunulması, bu amaçla çerez kullanılması

(9) Schneider ve Schneider ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların planlanması, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme ve denetim süreçleri, hukuki uyum süreci gibi.)

(10) Yasal hakların kullanılması, hukuki ilişkinin sona ermesinden sonra işlem geçmişine ilişkin bilgilerin uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılması

(11) Schneider’in ticari, hukuki ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

(12) Schneider’in insan kaynakları, muhasebe/finans politikalarının yürütülmesi

(13) Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve yürütülmesi

(14) Yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum, kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin temini, raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

 

d. Kişisel Verilerinizi 3.kişilere ve/veya yurtdışına aktarıyor muyuz?

Kişisel Verilerinizi, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan diğer Schneider grup şirketleri ile paylaşmaktayız. Schneider olarak kişisel verilerinizin güvenli olarak muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz.

Yine yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde, kişisel verilerinizi, yurtiçi ve yurtdışında işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş bağlantıları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara, yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, OECD ülkeleri, Hindistan olmak üzere ve bu ülkeler ile sınırlı kalmamak kaydı ile yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim), ve çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere aktarılabilmekteyiz.

Bunun haricinde ancak açık rızanızın alınması şartı ile işlenebilecek Kişisel Veriler açık rızanıza istinaden Grup Şirketleri ile yurtiçi ve yurtdışında işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş bağlantıları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

Benzer şekilde yukarıdakilere ek olarak Schneider şu üçüncü kişilere, yukarıda belirtilen meşru amaçlar ve hukuki sınırlar çerçevesinde veri aktarımı yapabilmektedir: (1) yasa ve yönetmeliklerde belirlenen kurumlar; (2) bayi ve diğer temsilci ve acentelikler; (3) vergi ve hukuk danışmanları, denetçileri ve diğer harici profesyonel danışmanlar; (4) bilişim sistemleri sağlayıcıları, müşteri memnuniyeti odaklı pazarlama araçları gibi Schneider’e ürün veya hizmet sağlayan 3. kişiler.

Yukarıdaki amaçlar için gerekli olduğunda verilerinizi Amerika, Avrupa, Asya ve veri korumasına ilişkin mevzuatı farklı olan diğer bölgelerde yer alan Schneider grup şirketlerine aktarılmasına veya verileri buralarda işlenmesine izin vermiş oluyorsunuz.

 

e. Haklarınız ve Başvuru Usulü

i. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız


Schneider ve iştirakleri bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:

(1) Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2) Kişisel Verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme

(3) Kişisel Verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(4) Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,

(5) İşlenen Kişisel Verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

(6) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(7) Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Kişisel Verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(8) İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(9) Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda yer alan başvuru formunu doldurarak Schneider Elektrik San. ve Tic. A.Ş. için schneiderelektrik.kvkk@hs01.kep.tr, Schneider Enerji Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. schneiderenerji.kvkk@hs01.kep.tr e-posta adresi aracılığı ile bize iletebilirsiniz.

ii. Başvuru

Kişisel Verilerinize ilişkin taleplerinizi, aşağıda linki verilen başvuru formu doldurarak:

1. Veri Sorumlusu Kimlik bilgileri alanında yer alan şirket adresimizdeki danışma ofisine teslim edilerek ya da yine aynı adrese Noter aracılığı ile tebligat çekilerek,

2. Kayıtlı elektronik posta vasıtası ile yapılabilir.

Schneider, kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz. Başvuru formu için lütfen buraya tıklayınız.

Schneider’e yöneltilen talepler sonucunda, talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, Schneider olarak derhal talebin gereğini yerine getirmekle yükümlüyüz .

iii. Şikâyet

Schneider’e yöneltmiş olduğunuz taleplerin Schneider tarafından reddedilmesi, Schneider tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve cevap verilmemesi halinde 30 (otuz) günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

f. Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri

İşbu metinde kullanılan Schneider ifadesi Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen iki Schneider iştiraki için düzenlenmiş ve aşağıda belirtilen şirketlerin veri sorumlusu olduğu verilerin ilgili kişilerine hitaben düzenlenmiştir:

 

Schneider Elektrik San. ve Tic. AŞ. Schneider Enerji Endüstrisi San. ve Tic. AŞ. Manisa OSB IV. Keçiliköy OSB Mah Zeki TOSB Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 6 Şarioğlu Cad. No: 13 Yunusemre/Manisa 41420 Şekerpınar Çayırova Kocaeli MERSİS NO: 0617004206700014 MERSİS NO: 0757040628500015 Telefon: 0 216 655 88 88 Telefon: 0 262 648 04 00 Faks: 0 216 655 88 09 Faks: 0 262 658 98 70
Schneider Çerez Politikası

Bu Çerez Politikası (“Politika”) Schneider tarafından yürütülen ve internet üzerinden erişilen ve kullanılan platformlar ve internet siteleri için geçerlidir.

1.Çerezler (Tanımlama Bilgileri)

Tanımlama Bilgileri ya da başka bir deyişle ‘Çerezler’ internet sitesinin düzgün biçimde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgi alanına uygun hale getirilmiş içerik ve reklam sunma, ziyaretçiler ve müşteriler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak ve trafik istatistikleri oluşturmak amacıyla bilgisayar, tablet veya telefon gibi cihazlara yerleştirilen küçük metin parçacıklarıdır

2.Çerezler ve Kullanımı

Çerezlerin içeriği sunucu tarafında belirlenir ve site ziyaret edildiğinde kullanıcıların cihazlarına yerleştirilen tanımlama bilgileri sunucu tarafından kullanılabilir. Çerezler, web sitesine kullanıcının tekrar ziyaret ettiğini belirten internet kullanıcısının kimlik kartı olarak düşünülebilir.

Çerezler, ‘oturum’ çerezleri ve ‘kalıcı’ çerezleri olarak iki grupta sınıflandırılır. Oturum çerezleri web sitesinden ayrılana kadar tutulan geçici çerezler olup kullanıcının sayfalar arasında gezdiği sırada web sitesi tarafından hatırlanarak kullanılan bilgileri içerir. Kalıcı çerezler kullanıcının web sitesinden ayrıldıktan sonra bile kullanıcının cihazında saklanan çerezlerdir. Bu tür çerezler web sitesinin kullanıcı tarafından tekrar ziyaret edilmesi halinde kullanıcının web sunucusu tarafından hatırlanmasını sağlar ve kullanıcıyı tanımlayıcı bilgileri içermez.

Ayrıca çerezler işlevlerine göre de analitik 3. şahıs çerezleri, zorunlu çerezler, ticari çerezler olarak sınıflandırılabilir. Schneider olarak genellikle anonim nitelikte olan ve internet sitesinin düzgün şekilde çalışabilmesi, kullanıcıların sitede gezinme ve özelliklerden yararlanmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanmakla birlikte niteliği gereği kullanıcı kişisel bilgilerini de barındırabilen analitik çerezler de kullanmaktadır.

3.Internet Tarayıcısında Çerez Ayarlarını Düzenleme

Birçok tarayıcı, çerezleri otomatik olarak kabul etse de siz kabul etmek zorunda değilsiniz. Kullanıcılar web tarayıcıları ayarlarından çerezleri kaldırabilir. Bu ayarların yeri kullandığınız web tarayıcısına göre değişmektedir. Web tarayıcınızdaki "Yardım" komutlarını kullanarak ilgili ayarların yerini bulabilirsiniz.

Schneider web sitesini kullanarak çerezlerin Politika kapsamında uyumlu olarak kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Elektronik cihazınızda Çerez uygulamalarımızı kabul etmek istemiyorsanız Çerez uygulamasını reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda web sitemiz gerektiği gibi çalışmayabilir veya talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması sırasında aksaklıklara neden olabilir.

Daha fazla bilgi için: www.aboutcookies.org.

4.Analitik Amaçlı Üçüncü Şahıs Çerezleri

Ziyaretçilerimize daha iyi hizmet sunmak için sayfa görüntüleme sayısını, ziyaret sayısını, sitemizde ziyaretçiler tarafından gerçekleştirilen farklı işlemleri, ziyaretçilerin coğrafi konumlarını ve ziyaretçilerin siteye dönüş sayısını ölçmekteyiz. Bu amaçla üç web analitik yazılım aracı kullanıyoruz:

Analyzer, Google Analytics ve marketo Munchkin Cookie.

Analyzer Bilgisi (AT Internet - https://www.atinternet.com/en/)

AT Internet, "çerezleri" ilgili ve ayrıntılı istatistiksel araştırmalar gerçekleştirmek için kullanır. Çerez, JavaScript etiketine ek olarak kullanılır ve JavaScript etiketlerinin analizlerini rafine etmek çerez kullanımıyla mümkün olur. Ayrıca AT Internet müşterilerinin ziyaretçilerini, siteyi her ziyaret ettiklerinde tanımasını sağlar. Bu çerez hiçbir zaman ziyaretçinin kişisel bilgilerini toplamak için kullanılmaz.

Elde edilen sonuçların tamamı derlenir ve hepsi anonimdir. Sonuçlar, AT Internet müşterilerinin web sitelerindeki İnternet kullanıcılarının gezinme alışkanlıkları ve davranışları hakkında şu bilgileri sağlar: ziyaretçi sayısı, ziyaret sayısı, görüntülenen sayfa sayısı ve İnternet kullanıcılarının ilgi alanlarını verimli şekilde ölçmek için gerekli diğer bilgiler. Bu sonuçlarla bu web sitelerinin ergonomisini ve içeriğini geliştirmek mümkün olur.

Erişim hakkı, yanıt verme hakkı ve veri kaldırma haklarınızı öğrenmek için bağlantısı verilen sayfayı ziyaret edebilirsiniz: https://www.atinternet.com/en/data-protection/

Google Analytics Bilgileri

Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analitik hizmeti olan Google Analytics kullanılır. Google Analytics, bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyaları olan çerezleri, web sitesinin kullanıcıların kullanım alışkanlığını analiz etmesi için kullanır. Çerezler vasıtasıyla web sitesinin kullanımı hakkında oluşturulan bilgi, Google tarafından ABD'deki sunuculara iletilir ve burada depolanır.

IP anonimleştirmenin bu web sitesinde etkinleştirilmiş olması durumunda IP adresiniz, Avrupa Birliğinin Üye Ülkeleri veya Avrupa Ekonomik Alanındaki Anlaşmanın diğer taraflarının alanında kesilecektir. Sadece olağanüstü durumlarda bütün IP adresi öncelikle ABD'deki Google sunucusuna gönderilir ve burada kesilir. IP anonimleştirme bu web sitesinde aktiftir.

Google, web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği üzerinde raporlar hazırlamak ve web sitesi etkinliği ve internet kullanımına ilişkin diğer hizmetleri sağlamak amacıyla bu web sitesinin operatörünün adına bu bilgileri kullanacaktır.

Tarayıcınızın Google Analytics kapsamında ilettiği IP adresi, Google tarafından tutulan herhangi bir diğer veriyle ilişkilendirilmeyecektir. Tarayıcınızın ilgili ayarlarını seçerek çerezlerin kullanılmasını reddedebilirsiniz ancak bu durumda, bu web sitesinin tüm özelliklerinden faydalanamayabileceğinizi de unutmamalısınız. Ayrıca, Google Analytics Opt-out Tarayıcı Eklentisini mevcut web tarayıcınıza indirerek, bu noktadan sonra etkin olacak şekilde Google Analytics tarafından takip edilmemeyi de tercih edebilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Marketo Munchkin Çerezleri

E-postalarınızı göndermek için Marketo adındaki bir şirketin pazarlama yazılımını kullanıyoruz. Takip sürecinin bir parçası olarak çerezleri kullandığımızdan, e-posta açma oranı ve bağlantı tıklama oranları hakkında bilgiler ediniyor ve web sitesindeki etkinliği takip ediyoruz. Örneğin ziyaretçiler pazarlama tanıtım yazılarını siteden indirebiliyor ve biz, Marketo çerezlerini kullanarak bunu kimin yaptığını ve bu kişilerin web sitesinin diğer kısımlarını da ziyaret edip etmediklerini öğrenebiliyoruz. Marketo'nun gizlilik ve tanımlama bilgileri politikası hakkında daha fazla bilgi için lütfen Marketo gizlilik politikasını ziyaret edin: http://www.marketo.com/trust/legal/privacy

Nasıl çalışır?

Sitelerimize bir Munchkin Javascript parçacığı iliştirdik. Ziyaretçiler bir siteye geldiklerinde ziyaretçinin web tarayıcısına eğer daha önceden yoksa bir çerez yerleştiririz ve ziyaretçinin web etkinliği hakkında sunucularımıza mesajlar göndeririz. Bu davranış çok işlevseldir ve Google Analytics gibi diğer web takip betiklerine çok benzer. Bizim tanımlama bilgimiz 1. şahıs tanımlama bilgisidir ve sadece biz görebiliriz.

Munchkin yakalama nedir?

Bir sayfa üzerinde Munchkin çerezi, otomatik olarak aşağıdaki bilgileri toplar:

  • Sayfa ziyaretleri
  • Bağlantı Tıklamaları
  • IP adresi
  • Başvuran
  • Çerez Kimliğimiz

Ayrıca Sitelerimize ve e-postalarımıza, pazarlama kampanyalarımızın başarısını takip etmek için web işaretçileri (aynı zamanda şeffaf gif veya web böcekleri olarak bilinir) dahil ettik. Bu, Sitelerimize girdiğinizde veya e-postalarımızdan birini açtığınızda, Sitelerimizde hangi sayfaları ziyaret ettiğinizi görebileceğimiz anlamına gelir. Web işaretçilerimiz bilgisayarınızda ek bilgi depolamaz ancak bilgisayarınızdaki çerezlerimizle iletişim kurarak e-postamızı ne zaman açtığınızı söyleyebilirler. Web işaretçilerine itirazınız varsa, mevcut tanımlama bilgilerini silmek ve gelecekte gönderilecek çerezleri engellemek için yukarıda yer alan talimatları uygulayabilirsiniz. E-postalarımızdan kaçını açtığınızı yine de biliriz ve bilgisayarınızın veya bir başka cihazın benzersiz kimliği olan IP adresini otomatik olarak alırız ancak kimliğinizi bir birey olarak tanımlayamayız.


Web sitemizi kullanarak cihazınıza bu tür tanımlama bilgilerini yerleştirebileceğimizi kabul etmiş olursunuz.

5.Güvenlik

Sipariş vermenize ve hesap bilgilerinize erişim sağlamanıza olanak tanıyacak güvenli bir sunucu sunuyoruz. Bu sunucu, siz bize göndermeden önce bilgilerinizi şifreler. Ayrıca, bize ifşa ettiğiniz bilgilerinizin güvende, doğru ve güncel kalmasını ve sadece kullanım amacı için gerekli süre boyunca tutulmasını sağlayacak ilgili önlemleri de alıyoruz. Tarafımızdan teknik güvenlik önlemleri alınmakla beraber çevrimiçi yazışma ve internet üzerinden alışverişin doğasında olan riskleri kabul etmektesiniz. Siteler üzerinden yaptığınız satın almalar, Sitelerde yer alan şartlar ve koşullara tabidir.

6.Sorumluluk Reddi

SiparişGelecekte diğer siteleri de içeren geniş bir yelpazeye bağlantı sağlayacağız ve zaman zaman sitemizde üçüncü şahısların reklamlarını yayınlayabiliriz. Bu sitelerin ve reklam veren üçüncü şahısların içeriği ve gizlilik ilkelerinden ya da kullanıcılarının bilgilerini işleme yollarından biz sorumlu değiliz. Özellikle, açık şekilde belirtilmediği sürece bu siteler veya reklam verenler için aracılık yapmayız ve onların adına sunum yapma yetkisine sahip değiliz.

Destek

Sorunuz mu var veya yardıma mı ihtiyacınız var? Size yardım etmek için buradayız!