Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

 

P530C

Hat Diferansiyel Koruma

-

P530C
 • Özellikler

  Kompakt hat diferansiyeli korumas�
  Bu yeni kompakt hat diferansiyeli koruma cihaz� PQ741'nin yerine ge�mi�tir ve MiCOM Px3x kompakt serisindeki di�er �r�nler ile ayn� g�r�n�me sahiptir (P130C, P430C veya P630C gibi). MiCOM P530C, ek yeni �zellikler ve i�levler sunmas�na ra�men helan PQ741 ile pim uyumludur.

  MiCOM P530C'de iki u�lu hat diferansiyel koruma i�levi bulunur. �lgili koruma haberle�me arabirimi, di�er koruma i�levleri gibi ba��ms�z olarak kullan�lacak �ekilde ayarlanabilir. Diferansiyel koruma i�levindeki en �nemli geli�tirme, hat i�in farkl� ak�m transformat�rlerinin bulunmas�d�r. T�m �l��len ak�mlar bir hat referans� ak�m�na normalle�tirildi�inden her iki r�le i�in de ayn� diferansiyel koruma ayarlar� kullan�labilir. Devreye alma ve bak�m� kolayla�t�rmak i�in hatt�n di�er taraf�na ayarlanan e�le�tirme fakt�r� okunabilir.

  Koruma haberle�me arabirimi i�in bir�ok test i�levi r�leye dahil edilmi�tir. Bilinen kayna��na d�nme i�levine paralel olarak ayr�ca veri ak��� olu�turma, aktarma ve de�erlendirme se�enekleri bulunur.

  K�sa devre ve a��r� y�k koruma i�in �ok say�da ek koruma i�levi uyguland���ndan r�le, ayn� zamanda besleme koruyucusu olarak da i�lev g�r�r.

  Y�nl� a��r� ak�m i�levleri, toprak hatas� tespit ve gerilim denetimi, opsiyonel trifaze gerilim �l��m� ile kullan�labilir.  Galeri

  • P63x