{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

How do I install the 3rd party protocols included in V4.5 of XBTL1000 software?

Issue:
installing the 3rd party protocols included in V4.5 of XBTL1000 software


Product Line:
XBTL1000


Resolution:
The 3rd party protocols included in XBTL1000 V4.5 are located on the CD in the XBTL1PROT directory. To install these protocols use the procedure described in the Protocol Instruction Sheet available in the directory XBTL1PROT/DOC.

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm