{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Can the displayed color scheme in a Concept V2.6 project be changed?

Yes, predefined color schemes are selectable using an entry "Color Scheme" in the [Colors] section of the concept.ini file. The concept.ini file is in the C:\windows
folder.

[Colors]
ColorScheme=0

The default is 0 and the range is 0 to 12.   The corresponding color schemes are:

color scheme

Nội dung này có hữu ích không?