Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

How much is the Air Freight for AIR shipment from Singapore to Vietnam?

The Air Freight is 5% of total amount that you want to ship by AIR, but minimum Air Freight is 100 USD
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?