Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Kích thước của ABL8REM24050?

Kích thước 54 rộng x 120 cao x 120mm sâu
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?