Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Kích thước của ABL4RSM24100?

Kích thước 63 x 140 x 118mm
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?