Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Cách để chống lỗi thấp áp cho ATV61?

Vào Drive Menu > 1.8 Fault Management > Undervoltage Mgt. thay đổi thời gian của thấp áp từ 0.2s đến khoảng từ 5-10s Nếu điện áp nhỏ hơn 480VAC chúng ta có thể chỉnh điện áp chính đến 460VAC cái mà nhỏ hơn mức trip của lỗi thấp áp.
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?