Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

ATV630: Điều gì gây ra lỗi EPF1 (External Fault or External Error) ở biến tần ATV630?

EPF1 chỉ ra rằng địa chỉ IP bị trùng hoặc cài đặt mạng sai. Kiểm tra và xác nhận địa chỉ IP, Subnet Mask và Gateway để chắc chắng rằng chúng được cài đặt đúng và phù hợp với mạng lưới. Lưu ý: Một vài khách hàng sự dụng phiên bản 1.1 của biến tần ATV630 đã phản hồi rằng Subnet và Gateway bị đảo ngược khi lập trình từ HMI. Đảm bảo ràng giá trị đúng được nhập, bất chấp thứ tự hiển thị. EPF1 cũng có thể bị gây ra bởi một ngõ vào số được lập trình cho Sự cố từ bên ngoài. Xem lại nhiệm vụ của ngõ vào số để xem có phải là tình hưống này không.
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?