Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Có bao nhiêu thiết bị Ethernet có thể được kết nối thông qua cổng module ETG100 tại một thời điểm?

Tổng số thiết bị (PLC / HMI) có thể được kết nối trên mạng Modbus TCP / IP để kết nối với các thiết bị con Modbus thông qua mô đun gateway ETG100 như sau: 1 Số thiết bị tối đa cho kết nối HMI: 64 2 Số thiết bị PLC tối đa: 48
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?