Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có tối đa bao nhiêu biến được cho phép trong một chương trình Concept FBD?

Published date: 30 tháng sáu 2020

Số lượng biến tối đa có thể sử dụng trong trong một chương trình FBD là 1899.
Nếu nhiều hơn 1899 biến được sử dụng, Concept sẽ hiển thị lỗi sau: "You ( have ) reached the maximum number of Links allowed in a Section Error Id: AI - 375"
Lưu ý: Các biến không cần phải khác nhau, có nghĩa là, một biến có thể được nhập 1899 lần.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.