Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Làm thế nào báo động có thể được ghi trong tập tin văn bản được lưu trong Vijeo Citect Directory Project có tên trong định dạng "YYYYMMDD.TXT"?

Ghi nhận Báo động bị tắt theo mặc định và kích hoạt bằng cách cài đặt "Numfiles" đến một giá trị lớn hơn zero. Xác định số lượng các tập tin được duy trì. Khi con số này vượt quá, Vijeo Citect xóa các tập tin cũ nhất. Tuy nhiên, người dùng có thể giữ lại các bản ghi bằng cách đánh dấu thủ công chúng là "Chỉ đọc". Thêm các thông số dưới đây để cho phép đăng nhập: [AlarmLog] NumFiles = 1 (hoặc mong muốn giá trị lên đến 32.767, giá trị mặc định là 0) Đăng nhập cho các tập tin trên sẽ được ở định dạng văn bản và sẽ có tên trong định dạng "YYYYMMDD.TXT".
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?