Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để đăng nhập vào trạng thái báo động trong Text file được lưu trong Vijeo Citect Project Directory dưới định dạng "YYYYMMDD.TXT"?

Published date: 30 tháng sáu 2020

Trạng thái Alarm logging bị tắt theo cấu hình mặc định và được kích hoạt bằng cách cài đặt "Numfiles" đến một giá trị lớn hơn zero và giá trị nhập sẽ được xác định bằng số lượng các tập tin đăng nhập được duy trì. Khi con số này vượt quá ngưỡng cài đặt, Vijeo Citect sẽ xóa các tập tin cũ nhất.
Tuy nhiên, người dùng có thể giữ lại các file bằng cách đánh dấu chúng là "Read Only".
Thêm các thông số dưới đây để được phép đăng nhập:
[AlarmLog]
NumFiles = 1 (hoặc giá trị mong muốn lên đến 32.767, giá trị mặc định là 0).
Đăng nhập cho các tập tin trên sẽ được ở định dạng văn bản và sẽ có tên dưới định dạng "YYYYMMDD.TXT".

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.