Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để xác định được điểm tối đa của bộ mã hóa?

Published date: 24 tháng sáu 2020

Fmax = 300 Khz. Điểm mã hóa cực đại = 5000.
Công thức là: Điểm mã hóa = 1/rpm x Fmax x 60, rpm là tốc độ của động cơ.
\Ví dụ: Động cơ 50Hz 2830 tr/mn sử dụng ở tần số 110Hz 6226 tr/mn.
Thực hiện tính toán được = 2891 phải mất 2048 điểm

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.