Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Thanh nối đất có sẵn ở tủ mạch vòng hay không?

Có thể sử dụng thanh cái nối dài trong tủ mạch vòng có thể dùng làm thanh cái nối đất. Thanh nối đất không có sẵn ở tủ mạch vòng loại C hoặc loại không nối dài
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?