Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Tại sao công tắc chân XPE chỉ có sẵn với các tiếp điểm cắt nhanh chóng trong khi các mô hình cũ lại có sẵn với các tiếp điểm cắt chậm?

Trong nhiều năm, không thể tuân thủ các quy tắc mở tích cực bằng cách sử dụng các địa chỉ liên lạc nhanh chóng. Vì lý do này, sản phẩm được thiết kế với các mối liên hệ hành động phụ thuộc (cắt chậm). Ngày nay, các tiếp điểm cắt nhanh tuân theo nguyên tắc mở tích cực và việc sử dụng các tiếp điểm tác động phụ thuộc không còn bắt buộc: Với các địa chỉ liên lạc nhanh, sự thay đổi trạng thái điện không liên quan đến tốc độ khởi động của công tắc chân và dịch vụ Cuộc sống của các địa chỉ liên lạc được cải thiện.
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?