Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Vật liệu nào được sử dụng trong ZB2Bxx và việc xử lý bề mặt cho các ốc vít ZB2Bxx là gì?

Các ốc này được làm bằng thép lớp Chromated 5,8. Đối với các sản phẩm tuân thủ RoHS hãy sử dụng dãy Harmony 4 hoặc 5
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?