Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tỷ lệ n giữa giá trị đỉnh và giá trị trung bình của căn bậc 2 của dòng ngắn mạch là gì?

Published date: 07 tháng chín 2020

Tiêu chuẩn sản phẩm BS EN 60947-1 định nghĩa tỷ lệ n giữa giá trị đỉnh và giá trị rms của dòng ngắn mạch (bảng 16 ở trang 106) Giá trị rms phải được tính đến cho hiệu ứng nhiệt và trị đỉnh phải được đưa vào cho các hiệu ứng điện động lực Giá trị của n là: 1,41 đối với I <= 1500. 1,42 trong 1500

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.