Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Làm cách nào để nết nối SoMachine và Vijeo Designer simulators?

Video bên dưới mô tả cách kết nối truyền thông giữa SoMachine và Vijeo Designer simulators. 

 
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?