Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Làm cách nào để nâng cấp firmware trong phần mềm SoMachine Basic cho bộ điều khiển M221?

Video bên dưới mô tả cách nâng cấp firmware trong phần mềm SoMachine Basic cho bộ điều khiển M221. 

 
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?