Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Làm thế nào để tìm số Serial ở dòng biến tần Altivar 61 & 71


Tìm nhãn sản phẩm được dán bên ngoài mặt bên của biến tần. Số serial sẽ nằm phía dưới mã vạch. Số này có thể bắt đầu bằng 88, 8B, EL, 6W.
Nếu biến tần đang được cấp điện, sử dụng màn hình LCD để đi tới menu của biến tần 1.11 IDENTIFICATION, số serial sẽ nằm dưới MC software Version. 
Video này sẽ cho bạn biết cách tìm số  Serial cho dòng biến tần Altivar 61 & 71.

 
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?