Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Tủ điện Acti9 có an toàn đối với những sự cố dòng rò không?

Tất cả các nguyên vật liệu kim loại của tủ điện Acti9 đều được nối đất an toàn.
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?