Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Các lịch sử lỗi được quản lý như thế nào trong bộ nhớ đệm - FIFO??

Published date: 18 tháng tư 2020

Sắp xếp tin nhắn: Bạn có thể sắp xếp các tin nhắn theo từng cột có trong danh sách ngoại trừ cột chứa các biểu tượng. Để sắp xếp các tin nhắn, chỉ cần nhấp vào tiêu đề của cột chứa dữ liệu bạn muốn sắp xếp. Nếu bạn nhấp vào cùng một tiêu đề lần thứ hai, nó sẽ được sắp xếp theo thứ tự ngược lại. Theo mặc định, các thông báo được chèn vào danh sách theo thứ tự thời gian xuất hiện của các lỗi. LƯU Ý: Bất kể tiêu chí sắp xếp nào cho danh sách, một thông báo mới luôn xuất hiện ở đầu danh sách.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.