{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Các cổng mặc định được sử dụng cho ugmented Operator Advisor là gì.

Dưới đây là các cổng mặc định được sử dụng: - 80 : Augmented Operator Advisor http (nginx) - 443 : Augmented Operator Advisor https (nginx) - 8082 : Augmented Operator Advisor WEB services (python) - 8080 : Vijeo XD variables access (pcplatform) - 1882 : Node-RED SQL variables (node)

Nội dung này có hữu ích không?