Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Các cổng mặc định được sử dụng cho ugmented Operator Advisor là gì.

Published date: 18 tháng tư 2020

Dưới đây là các cổng mặc định được sử dụng: - 80 : Augmented Operator Advisor http (nginx) - 443 : Augmented Operator Advisor https (nginx) - 8082 : Augmented Operator Advisor WEB services (python) - 8080 : Vijeo XD variables access (pcplatform) - 1882 : Node-RED SQL variables (node)

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.