Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác
Industrial Automation and Control

Interface, Measurement & Control Relays

Automation Relays

Zelio Control

Zelio Control

Measurement & control relays. Measurement and control relays RM4 - RM84 -RM17 - RM35 - REG

Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
Zelio Time

Zelio Time

Electronics timers. Timing relays, to create simple hard-wired logic automated system cycles or to complement industrial programmable controllers.

Xem sản phẩm
Zelio Count

Zelio Count

Counters. Totalisers, preselection counters and hour counters, for counting events from electrical pulses or contacts.

Xem sản phẩm
Smart relays - Zelio Logic

Smart relays - Zelio Logic

10 to 40 I/O. Smart relays 10 to 40 I/O

Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
Zelio Relay

Zelio Relay

Plug-in relays. Electromechanical and Solid state relays

Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
Zelio Relays

Zelio Relays

Solid State Relays. -

Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
PLC controllers

PLC controllers

PLC controllers. Compact, flexible and scalable,Modicon™ logic controllers are ideal for hard-wired solutions.

Xem sản phẩm

Interface Relays

interfaces ABR/ABS

interfaces ABR/ABS

Interfaces for discrete signal. Electromechanical and solid state interface modules

Xem sản phẩm
Zelio Analog

Zelio Analog

Analog converters. Analogue converters and transmitters, for converting sensor signals or electrical measurements into analogue electrical signals which are compatible with control system equipment

Xem sản phẩm