Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác
Industrial Automation and Control

Signaling Units

Modular Tower Lights

Harmony XVM

Harmony XVM

Ø 45 mm pre-wired modular tower light (up to IP54). Ø 45 mm pre-wired modular tower light (up to IP54)

Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
Harmony XVDLS

Harmony XVDLS

Ø 45 mm monolithic beacons. Ø 45 mm Monolithic beacons

Xem sản phẩm
Harmony XVC

Harmony XVC

Ø 100 mm pre-wired monolithic tower lights. Ø 100 mm pre-wired monolithic Tower lights

Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
 Ø 60 super bright modular tower light

Harmony XVU

Ø 60 super bright modular tower light. Harmony XVU is the super bright modular tower light that can be customised as per your need.

Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
Harmony XVB

Harmony XVB

Ø 70 mm modular beacons and tower lights (up to IP66). Ø 70 mm modular beacons and tower lights (up to IP66)

Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
Harmony XVD

Harmony XVD

Ø 70 mm pre-wired modular beacons and tower lights (up to IP54). Ø 70 mm pre-wired modular beacons and tower lights (up to IP54)

Xem sản phẩm
Harmony XVP

Harmony XVP

Ø 50 mm modular tower lights. Ø 50 mm modular tower lights

Xem sản phẩm
Harmony XVC4

Harmony XVC4

Ø 40 mm pre-wired monolithic tower lights. Ø 40 mm pre-wired monolithic Tower lights

Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
Harmony XVC6

Harmony XVC6

Ø 60 mm pre-wired monolithic tower lights. Ø 60 mm pre-wired monolithic Tower lights

Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
Harmony XVE

Harmony XVE

Ø 70 mm modular beacons and tower lights (up to IP42). Ø 70 mm modular beacons and tower lights (up to IP42)

Xem sản phẩm

Monolithic Tower lights

Harmony XVR Application

Harmony XVR Application

Rotating mirrors Ø 165 mm. Rotating mirrors Ø  165 mm

Xem sản phẩm
Harmony XVS Application

Harmony XVS Application

Sirens Ø 107 mm. Sirens XVS Ø 92 mm Application

Xem sản phẩm

Rotating beacons & sound solutions

Harmony XVS

Harmony XVS

Electronic alarms and multisound sirens. Electronic alarms and multisound sirens

Xem sản phẩm
Tego Dial

Tego Dial

Mounting kits for signaling units & terminals. System to assist with installation of Harmony control and signalling units, and Magelis display units and operator terminals

Xem sản phẩm