Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

TeSys LT47

Electronic overcurrent relays 0,5 A to 60 A

-

TeSys LT47
   • 24 products available

    • Giá tốt nhất
     LT4706BA Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LT4706BA

     TeSys LT47 electronic over current relays - automatic - 0.5...6 A - 24 V AC/DC
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     LT4706BS Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LT4706BS

     TeSys LT47 electronic over current relays - manual - 0.5...6 A - 24 V AC/DC
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     LT4706EA Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LT4706EA

     TeSys LT47 electronic over current relays - automatic - 0.5...6 A - 48 V AC/DC
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     LT4706ES Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LT4706ES

     TeSys LT47 electronic over current relays - manual - 0.5...6 A - 48 V AC/DC
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     LT4706F7A Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LT4706F7A

     TeSys LT47 electronic over current relays-automatic- 0.5...6 A - 100...120 V AC
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     LT4706F7S Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LT4706F7S

     TeSys LT47 electronic over current relays - manual - 0.5...6 A - 100...120 V AC
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     LT4706M7A Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LT4706M7A

     TeSys LT47 electronic over current relays-automatic- 0.5...6 A - 200...240 V AC
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     LT4706M7S Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LT4706M7S

     TeSys LT47 electronic over current relays - manual - 0.5...6 A - 200...240 V AC
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     LT4730BA Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LT4730BA

     TeSys LT47 electronic over current relays - automatic - 3...30 A - 24 V AC/DC
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     LT4730BS Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LT4730BS

     TeSys LT47 electronic over current relays - manual - 3...30 A - 24 V AC/DC
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
  So sánh sản phẩm: /