Οι μάρκες μας

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας μας

Η προστασία των ανθρώπων, των στοιχείων του ενεργητικού και του πλανήτη με ταυτόχρονη εξισορρόπηση της παραγωγής και των οικονομικών πιέσεων, αποτελεί μόνιμη πρόκληση. Η δοκιμασμένη τεχνογνωσία μας σε θέματα ασφάλειας σάς βοηθά να ελαχιστοποιείτε τους κινδύνους των διαδικασιών, αλλά και τις απώλειες κατά την παραγωγή και το κόστος συμμόρφωσης με τους κανονισμούς.
Με την πιο ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία, μπορείτε να αυξήσετε τον χρόνο συνεχούς λειτουργίας και να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιάς στη φήμη σας.

Οι λύσεις μας

• Οι υπηρεσίες αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων καθορίζουν τον ανεκτό κίνδυνο και ποσοτικοποιούν τα σενάρια επικινδυνότητας και τους συναφείς κινδύνους. • Οι υπηρεσίες προγραμματισμού λειτουργικής ασφάλειας καθορίζουν τις δραστηριότητες που απαιτούνται για συγκεκριμένα άτομα, τμήματα ή άλλες μονάδες και ενημερώνονται σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των διαδικασιών ασφαλείας. Οι υπηρεσίες διαχείρισης της διαμόρφωσης SIS εξασφαλίζουν την ανιχνευσιμότητα των συσκευών σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, με ενέργειες όπως η τήρηση αρχείων για κάθε όργανο στο σύστημα.
• Οι υπηρεσίες αξιολόγησης της λειτουργικής ασφάλειας καθορίζουν και εκτελούν διαδικασίες αξιολόγησης της λειτουργικής ασφάλειας, ώστε να επιτρέπουν τη σαφή μέτρηση των επιπέδων λειτουργικής ασφάλειας και ακεραιότητας των συστημάτων. • Οι υπηρεσίες ελέγχου της λειτουργικής ασφάλειας πιστοποιούν ότι εφαρμόζονται στην πράξη συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των διαδικασιών και ότι λειτουργούν αποτελεσματικά. • Οι υπηρεσίες υλοποίησης και παρακολούθησης παρέχουν διαδικασίες εργασίας με λειτουργική ασφάλεια μέσω συστημάτων με όργανα ασφαλείας (SIS).

Οφέλη

Συμμόρφωση με τα πρότυπα: Η καθολική δομή διαχείρισης της λειτουργικής ασφάλειας μπορεί να πιστοποιηθεί από το TÜV Rheinland, για συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 61511.    Σταθερή ποιότητα: Τα έτοιμα προς χρήση και εγκεκριμένα πρότυπα, οι φόρμες και οι λίστες ελέγχου εξασφαλίζουν συνέπεια και γρήγορη εκτέλεση των έργων με σταθερή απόδοση υψηλής ποιότητας.
Σταθερή απόδοση: Οι καθιερωμένες διαδικασίες και μέθοδοι εργασίας εξασφαλίζουν σταθερή απόδοση για όλες τις δραστηριότητες σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των διαδικασιών ασφάλειας. Διαχείριση γνώσεων: Οι δομημένες διαδικασίες διευκολύνουν τη μεταφορά γνώσεων σε ομάδες που εκτελούν δραστηριότητες λειτουργικής ασφάλειας.

Οι λύσεις που προσφέρουμε

• Οι υπηρεσίες αξιολόγησης κενών κατά ISA84/IEC61511 εντοπίζουν τα κενά μεταξύ της παρεχόμενης προστασίας και των πιθανών κινδύνων. • Οι υπηρεσίες ποσοτικής αξιολόγησης κινδύνων (QRA) επαληθεύουν τη σοβαρότητα, τις συνέπειες και τη συχνότητα εμφάνισης του κάθε σεναρίου. • Οι υπηρεσίες ανάλυσης των επιπέδων προστασίας (LOPA) αξιολογούν τους κινδύνους ασφαλείας των διαδικασιών και εξασφαλίζουν την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων προστασίας ή ανεξάρτητων επιπέδων προστασίας (IPL) για μείωση του κινδύνου σε ανεκτό επίπεδο.    • Οι υπηρεσίες επιλογής ανεξάρτητων επιπέδων προστασίας (IPL) και επιπέδου ακεραιότητας ασφαλείας (SIL) καθορίζουν και τελειοποιούν επιλεγμένες IPL και ορίζουν στόχους για τις SIL.
• Οι υπηρεσίες ανάλυσης κινδύνων διαδικασιών (PHA) εντοπίζουν τους πιθανούς και πραγματικούς κινδύνους. • Οι υπηρεσίες επαλήθευσης επιπέδου ακεραιότητας ασφαλείας (SIL) υπολογίζουν κάθε καθορισμένη λειτουργία ασφαλείας (SIF), λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους, παραδοχές, περιορισμούς και πηγές δεδομένων. • Οι υπηρεσίες προδιαγραφής απαιτήσεων ασφαλείας (SRS) ορίζουν την ακεραιότητα και τις λειτουργικές απαιτήσεις για κάθε SIF σύμφωνα με τη διάταξη 10 του προτύπου IEC 61511. • Οι υπηρεσίες προγραμματισμού της διαχείρισης λειτουργικής ασφάλειας (FSMP) διασφαλίζουν ότι κάθε SIF σχεδιάζεται και εφαρμόζεται σωστά.

Οι λύσεις που προσφέρουμε

Διαχείριση έργων: Οι υπεύθυνοι έργων μας είναι πιστοποιημένοι Επαγγελματίες Διαχείρισης Έργων (PMP), με εμπειρία στην παροχή έργων κάθε μεγέθους και πολυπλοκότητας. Σχεδίαση συστημάτων: Οι σχεδιαστές μηχανικοί κατασκευάζουν το σύστημα ασφαλείας που ανταποκρίνεται στα επίπεδα μείωσης του κινδύνου, τα οποία έχουν προσδιοριστεί στη διάρκεια μιας φάσης "Ορισμού και αξιολόγησης" του κύκλου ζωής του έργου. Διαμόρφωση συστημάτων: Οι μηχανικοί λογισμικού διαμορφώνουν τις εφαρμογές του συστήματος ασφαλείας, ώστε να είναι εγγυημένη η ασφαλής λειτουργία του εργοστασίου. Δοκιμή συστημάτων: Όλα τα συστήματα σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη. Η προαιρετική αυτοματοποιημένη επικύρωση της λογικής ασφάλειας παρέχει ταχύτερα χρονοδιαγράμματα έργων με έως 40% εξοικονόμηση χρόνου FAT και, παράλληλα, μειώνει τα σφάλματα, την επανεκτέλεση εργασιών και την ανθρώπινη κόπωση.
Κατασκευή συστημάτων: Οι μηχανικοί υλικού και οι εγκεκριμένοι προμηθευτές πινάκων εξασφαλίζουν τη παροχή συστημάτων καλωδιωμένων, δοκιμασμένων και έτοιμων για χρήση. Τεκμηρίωση συστημάτων: Όλα τα συστήματα παραδίδονται πλήρη, με ένα ολοκληρωμένο σύνολο εγγράφων τεκμηρίωσης που καλύπτει τη μηχανολογική σχεδίαση, το υλικό, το λογισμικό και τις λειτουργίες του συστήματος. Έναρξη λειτουργίας συστημάτων: Οι μηχανικοί μας επαληθεύουν ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά. Οι έλεγχοι συμπεριλαμβάνουν τους ελέγχους βρόχων και τη σωστή επικοινωνία μεταξύ των συστημάτων ασφαλείας και του DCS. Επικύρωση και δοκιμή: Τα αυτοματοποιημένα εργαλεία επικύρωσης της λογικής που παρέχουμε βοηθούν στην αυτοματοποίηση της παραδοσιακής διαδικασίας FAT μειώνοντας τα ανθρώπινα σφάλματα και παρέχοντας σημαντική εξοικονόμηση χρόνου με βάση το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των έργων, αλλά και εξοικονόμηση κόστους.

Οι λύσεις που προσφέρουμε

• Οι υπηρεσίες παρακολούθησης και διαχείρισης απόδοσης του βρόχου ασφαλείας SIF Manager χρησιμοποιούν συστήματα αυτοματισμού και έξυπνο λογισμικό για την παρακολούθηση της απόδοσης των συστημάτων ασφαλείας και για τον εντοπισμό διαφορών μεταξύ της πραγματικής και της αναμενόμενης απόδοσης, καθώς και για την προειδοποίηση σχετικά με πιθανά ζητήματα ασφάλειας πριν αυτά συμβούν. • Το πρόγραμμα υποστήριξης πελατών Customer FIRST προσφέρει πρόσβαση σε υπηρεσίες και τεχνογνωσία υψηλής ποιότητας, όπως τεχνική υποστήριξη, διαχείριση ανταλλακτικών, επιτόπου υποστήριξη, συντήρηση συστημάτων και διαχείριση κύκλου ζωής. • Οι περιοδικές δοκιμές επαλήθευσης επικυρώνουν την απόδοση και τη λειτουργία του ειδικά διαμορφωμένου συστήματος ασφαλείας. Οι ειδικοί μας έχουν τις γνώσεις και τα εργαλεία που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό των περιοδικών δοκιμών, ώστε να μειώνεται ο χρόνος, η απαιτούμενη προσπάθεια και το κόστος.
• Οι υπηρεσίες εκμάθησης λειτουργικής ασφάλειας καλύπτουν τη λειτουργία, τη συντήρηση και την τροποποίηση των ειδικά διαμορφωμένων συστημάτων ασφαλείας και παρέχουν εις βάθος κατανόηση του κύκλου ζωής της ασφάλειας, των διεθνών προτύπων, της τεχνολογίας υλικού και λογισμικού, καθώς και των γνώσεων σχετικά με τις εφαρμογές. Εξειδικευμένα άτομα σε όλο τον κόσμο. Όλες οι ομάδες περιλαμβάνουν Μηχανικούς Λειτουργικής Ασφάλειας με πιστοποίηση TÜV ή/και διαπιστευμένους Ειδικούς Λειτουργικής Ασφάλειας. Όλες οι μέθοδοι και οι διαδικασίες έχουν πιστοποίηση TÜV σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61511. Η παγκόσμια υποδομή εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα κορυφαίων ταλέντων, όποτε χρειάζεται.

Οφέλη

• Διασφάλιση της αξιοπιστίας των συστημάτων ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας των μονάδων σας, όπως την πρώτη ημέρα εγκατάστασής τους • Συμμόρφωση με τα πρότυπα και τους κανονισμούς που τίθενται σε ισχύ μετά από την έναρξη λειτουργίας • Προβλέψιμη διαχείριση ανταλλακτικών
• Ανάπτυξη και διατήρηση των γνώσεων του προσωπικού για τα θέματα ασφάλειας • Αποφυγή των συνεπειών από τα περιστατικά ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των σωματικών βλαβών, των υλικών ζημιών και των ζημιών στο περιβάλλον, της παραμονής εκτός λειτουργίας και των προστίμων
worker with tablet

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Προστατεύστε τα πολυτιμότερα στοιχεία του ενεργητικού σας με την αποτελεσματική διαχείριση του κύκλου ζωής των επικίνδυνων καταστάσεων και των κινδύνων σε βιομηχανικούς κλάδους υψηλού κινδύνου.

two young engineers smiling while discussing in the control room

Συμμόρφωση με τη βέλτιστη πρακτική κατά IEC 61511

Το παρόν έγγραφο εξετάζει επιλεγμένες απαιτήσεις για να καταδείξει το γιατί οι δοκιμές επαλήθευσης και η μελέτη SIL μπορεί να μην επαρκούν πλέον.

Τα σεμινάρια που προσφέρουμε

Μεταδώστε τις δικές μας άρτιες γνώσεις στις δικές σας ομάδες σας εγγράφοντάς τις στα σεμινάρια που διοργανώνονται από μια ομάδα ειδικών στην ασφάλεια εντός της επιχείρησης, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι για την εκτέλεση των ρόλων τους σύμφωνα με τα πρότυπα IEC, NFPA, API, CSA, καθώς και άλλα σχετικά πρότυπα και κανονισμούς. Με αυτόν τον τρόπο, οι ομάδες σας μπορούν να αποκτήσουν τα ακόλουθα διαπιστευτήρια ασφάλειας διαδικασιών: • Πιστοποίηση λειτουργικής ασφάλειας TÜV για μηχανικούς
• Πιστοποίηση λειτουργικής ασφάλειας TÜV για τεχνικούς • Κατάρτιση σε θέματα λειτουργικής ασφάλειας για διευθυντές • Κατάρτιση σε θέματα λειτουργικής ασφάλειας για χειριστές • Κατάρτιση σε θέματα λειτουργικής ασφάλειας για ομάδες συντήρησης • Λειτουργική ασφάλεια για συστήματα διαχείρισης καυστήρων • Κατάρτιση σε θέματα λειτουργικής ασφάλειας για συστήματα προστασίας μηχανημάτων με συστήματα στροβίλων

Υπηρεσίες εκμάθησης βιομηχανικού αυτοματισμού

Επισκεφθείτε την πλατφόρμα εκμάθησης που διαθέτουμε και επιλέξτε από περισσότερα από 200 μαθήματα για μια σειρά προϊόντων ελέγχου και ασφάλειας και θέματα για να μεγιστοποιήσετε την εξειδίκευση του προσωπικού σας.
Εγγραφείτε τώρα
Business people working on computers, facility management software, internet of things.

Επικοινωνήστε για υποστήριξη

Επισκεφθείτε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών μας για να μάθετε περισσότερα για τις κατάλληλες υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.
Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρειάζεστε βοήθεια?

Ξεκινήστε εδώ!

Βρείτε απαντήσεις εδώ. Αναζητήστε μόνοι σας μια λύση ή συνδεθείτε με έναν από τους ειδικούς μας.

Επικοινωνία με το τμήμα υποστήριξης

Επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, τεχνική υποστήριξη, βοήθεια για την υποβολή παραπόνων και πολλά άλλα.

Σημεία πώλησης

Βρείτε εύκολα τον πλησιέστερο διανομέα της Schneider Electric στην τοποθεσία σας.

 Ανοίγει σε νέο παράθυρο

Περιήγηση στην υπηρεσία "Συχνές ερωτήσεις"

Βρείτε τις απαντήσεις που χρειάζεστε, κάνοντας αναζήτηση στις Συχνές Ερωτήσεις.

 Ανοίγει σε νέο παράθυρο

Επικοινωνία με την ομάδα πωλήσεων

Ξεκινήστε online τα ερωτήματά σας και ένας ειδικός θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Chat

Έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε βοήθεια; Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε!