Estonia
Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Vali oma asukoht
  • Default Alternative Text

    Privaatsuspoliitika ja küpsised

Schneider Electric privaatsuspoliitika

0. Privaastuspoliitika muudatused

Schneider Electric võib käesolevat privaatsuspoliitikat muuta vastavalt vajadusele. Käesolevat privaatsuspolitiikat on ajakohastatud, võrreldes 13. mai 2013 muudatustega.

Schneider Electric jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitikat vastavalt vajadusele, et privaatsuspoliitika oleks kooskõlas kehtivate seadustega, õigusaktidega, Schneider Electricu praktika ja protseduuridega ning järelvalveasutuste kehtestatud nõuetega.

Privaatsuspoliitika muutumisel teavitab Schneider Electric isikuid, keda muudatused võivad mõjutada. Schneider Electric avaldab privaatsuspoliitika muudatused oma sise- ja välisveebikeskkonnas.

Võrreldes 13. mail 2013. a privaatsuspoliitika redaktsiooniga, on peamised muudatused ja muudatuste põhjused järgmised:

- lugemise lihtsustamiseks on uus liigendatud avalduse vorm
- täiendatud on sõnastust
- kõik Schneider Electric veebilehtedel avaldatud tekstid on omavahel kooskõlas
- täpsustada meie tegevust andmete töötlemisel ning jagamisel, samuti töödeldud teabe liike läbipaistvuse tagamiseks
- täita isikuandmete kaitse üldmääruses (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta, edaspidi AKÜM) sätestatud nõudeid.

1. Miks on privaatsuspoliitika vajalik?

Schneider Electric on võtnud kohustuse kaitsta teie privaatsust ja isikuandmeid. Käesolevast privaatsuspoliitikast saate teada, millised on meie privaastuspoliitika põhimõtted ja kuidas on teie isikuandmed kaitstud. Seega palume enne elektroonilise sisu kasutamist tutvuda privaatsuspoliitkaga.

Schneider Electric toetab põhiõigusi privaatsusele ja andmekaitsele, samuti järgib siseriiklikke ja rahvusvahelisi andmekaitset puudutavaid regulatsioone.

Käesolev privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas Schneider Electric töötleb ja kaitseb isikuandmeid veebilehe ja muu elektroonilise sisu kasutamisel, samuti teenuste kasutamisel võrguühenduseta.

Schneider Electric on võtnud kasutusele kontsernisisese üldise privaatsuspoliitika (Global Data Privacy Policy), mida kohaldatakse kõigile meie tütarettevõtetele isikuandmete kogumisel, töötlemisel, kasutamisel, levitamisel, edastamisel ja säilitamisel. Privaatsuspoliitikaga kehtestatakse üldised reeglid kõigile meie tütarettevõtetele ning nimetatu eesmärk on tagada Schneider Electricus isikuandmete kaitse.

Schneider Electric on kehtestanud käesoleva privaatsuspoliitika väljapoole suunatud publikatsioonina grupisisestest reeglitest (Binding Corporate Rules, edaspidi BCR). BCR on 2012. aasta novembris heaks kiitnud Euroopa Liidu andmekaitsetalituse järelevalveasutus seoses isikuandmete töötlemisega vastutava töötlejana Euroopa Majanduspiirkonnas. Kuivõrd Schneider Electricu peakontor asub Euroopa Liidus, siis on BCR aluseks võetud Euroopa Liidu andmekaitse põhimõtted.

2. Milline on privaatsuspoliitika kohaldamisala? Kes vastutab andmete töötlemise eest?

Privaatsuspoliitika rakendub kõikidele Schneider Electricu tütarettevõtetele ja Schneider Electricu elektroonilisele sisule, v.a. juhul, kui privaatsuspoliitika täiendamiseks või asendamiseks on väljastatud vastav teavitus või avaldus. Palume kontrollida privaatsust puudutavaid avaldusi, mis on kättesaadavad elektroonilises sisus.

Schneider Electric on ülemaailmne ettevõte oma juriidiliste üksustega, äriprotsessidega, juhtimisorganite ja riigipiire ületavate süsteemitaristutega. Käesolev privaatsuspoliitika rakendub kõikidele Schneider Electricu ainuomandis olevate tütarettevõtete andmetöötlustoimingutele, sh toodete ja teenuste pakkumistele ja elektroonilisele sisule (nt veebilehtedele, rakendustele, juhenditele, e-õppele, uudiskirjadele, reklaamidele, kommunikatsioonile). Käesolevat privaatsuspoliitikat võib täiendada üksikasjalikuma andmekaitset puudutava teavitusega/ eeskirjaga/ regulatsiooniga (edaspidi “eeskiri”) või asendada mõne muu Schneider Electricu programmi-, toote-, teenuse-, sisu- või isikupõhise eeskirjaga. Seega on oluline, et tutvute kõikide kättesaadavate eeskirjadega.

Schneider Electricu tütarettevõtted on isikuandmete vastutavad töötlejad, kes on määranud andmetöötlemise vahendid ja eesmärgid. Töötlejad võivad olenevalt olukorrast erineda. Paljudel üleilmse andmetöötlemise (sh veebilehe www.schneider-electric.com puhul) juhtudel on vastutavaks töötlejaks Schneider Electricu peakontor, Schneider Electric Industries SAS, asukohaga 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison, Prantsusmaa.

Käesolev privaatsuspoliitika rakendub kõikidele Schneider Electricu ainuomandis olevatele tütarettevõtetele ja nende töötajatele.

Internetist tehtud tellimustele kohaldatakse täiendavalt tingimusi, mis on avaldatud vastavatel veebilehekülgedel. Teil on kohustus vastavate tingimustega tutvuda.

3. Miks me isikuandmeid kogume ja milleks kasutame?

Kasutame teie isikuandmeid erinevatel eesmärkidel, sh teie tellimuste täitmiseks ja päringutele vastamiseks, suhete haldamiseks, uuringute läbiviimiseks, toodete, teenuste, elektroonilise sisu ning teie kasutajakogemuse parendamiseks, teie konto ja teenuste, millega olete liitunud, haldamiseks, meie veebikeskkonnas toimuva liikluse analüüsimiseks, turundustegevuses, teile vajaduspõhise ja otsereklaami pakkumiseks, meie toimingute turvalisuse tagamiseks, pettuste eest kaitsmiseks ning üldisemalt meie äriprotsessides.

Meie peamine andmete kogumise eesmärk on pakkuda klientidele ja teistele kasutajatele kvaliteetseid teenuseid ning sujuvat, efektiivset ning personaalset kogemust meie elektroonilise sisu kasutamisel.

Schneider Electric kogub isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

- Toodete ja teenuste ning elektroonilise sisu tellimuste täitmiseks. Me kogume teavet eesmärgiga täita teie tellimused, saada makseid, vahetada infot seoses teie tellimuse staatusega ja hallata lepinguid.

- Tööotsijate avalduste töötlemiseks.

- Teabepäringutele vastamiseks. Kui võtate meiega ühendust, säilitame kirjavahetuse ja kommentaarid, sh isikuandmed, konkreetses teiega seotud kaustas. Et tagada parem klienditeenindus, kasutame andmeid juhul, kui meie poole uuesti pöördute.

- Tehnilise toe teenuste pakkumiseks. Isikuandmed on vajalikud tuvastamaks teie kasutuses olevad süsteemid, saamaks aru toodete seadistustest, kaardistamaks teie küsimused ja pakkumaks lahendusi.

- Kliendisuhete haldamiseks. Selle alla kuulub meilt saadud toodete, teenuste ja elektroonilise sisu kasutamisega seonduv suhtlemine, sh e-posti ja uudiskirjade kaudu, et oleks tagatud parim kasutusmugavus. Näiteks võidakse asukohaandmeid kasutada selleks, et soovitada teile lähimat kohta toodete või teenuste saamiseks.

- Uuringute ja arvamusküsitluste läbiviimiseks. Kogume isikuandmeid isikutelt, kes vabatahtlikult osalevad uuringutes või arvamusküsitlustes. Kasutame saadud teavet teie paremaks tundmaõppimiseks, rahulolu mõõtmiseks ning toodete, teenuste ja elektroonilise sisu parendamiseks.

- Toodete, teenuste ja elektroonilise sisu parendamiseks. Näiteks analüüsime oma rakenduste ja veebikeskkondade kasutusandmeid, et tuvastada kasutamise kitsaskohad ning võimalusel need parandada.

- Teie sirvimis- ja otsingutegevuste tundmaõppimiseks. Kogume vastavaid isikuandmeid juhul, kui külastate meie elektroonilist sisu või avate toodete ja teenuste linke. Kogume teavet, et parandada teie järgmise külastuse kasutuskogemust (nt valik riigi kohta või profiilile suunatud sisu), tagada lehekülgede efektiivsem toimimine, koguda laialdasemat rahavastikualast teavet eesmärgiga analüüsida lehekülgede kasutust ja toimimist ning et hinnata meie turunduse efektiivsust. Võime kasutada küpsiseid ja muid tunnuseid või sarnaseid tehnoloogiaid (edaspidi „küpsised“), et saada teavet, milliselt veebilehelt on teid suunatud meie keskkonda, millist veebilehitsejat kasutatakse, samuti vaadatud sisu ja veebilehe avamise kuupäeva ning kellaaega. Lisateavet selle kohta, kuidas küpsiseid kasutame ning valikud küpsiste haldamiseks leiate meie küpsiste teavitusest (vt meie küpsiste teavitust).

- Teie konto haldamiseks. Töötleme teie isikuandmeid registreerimisel, et tagada teile ligipääs elektroonilisele sisule ja meie teenustele, teie autentimiseks ning teiega suhtlemiseks.

- Reklaamprogrammide ja -tegevuste läbiviimiseks. Kogume isikuandmeid juhul, kui liitute reklaam- või lojaalsusprogrammiga ning kasutame vastavat teavet reklaamprogrammi või -tegevuse haldamiseks, teile programmi või tegevuse kohta oluliste e-kirjade saatmiseks, võitjate teavitamiseks ja võitjate nimekirja avalikustamiseks vastavalt kohalduvatele regulatsioonidele ja seadustele.

- Selleks, et meie (sh meie tütarettevõtted) ja valitud kolmandad isikud saaksid teile posti, faksi, telefoni, tekstisõnumite, e-posti ja elektrooniliste sidekanalite kaudu edastada reklaame, uudiseid, teavet meie arvates teile huvipakkuvate uute toodete või teenuste kohta, kuid seda tingimusel, et tagatud on teenusega liitumist ja loobumist reguleerivad sätted.

- Selleks, et tagada teile meie (või meie tütarettevõtete) toodete ja teenuste otsereklaam läbi hüpikakende, reklaamribade, videote, e-kirjade või muude reklaamkanalite. Näiteks: 

• kui kasutate meie elektroonilisi keskkondasid, võime pakkuda teile kontekstipõhiseid reklaame ja muud infot, mis põhineb teie poolt külastatud veebilehekülgede sisul või muul teie kohta meile teadaoleval teabel;
• selleks, et pakkuda teile suunatud reklaami e-kirjade või reklaamribade/hüpikakende või muu kanali kaudu, võime küpsiste kaudu koguda teavet selle kohta, millist elektroonilist sisu ja milliseid teenuseid kasutate, kui külastate:

• elektroonilist sisu; ning
• kolmanda isiku veebilehekülgi või rakendusi, mis sisaldavad viiteid meie elektroonilisele sisule. Kolmandate isikute veebilehekülgede reklaam võib sisaldada Schneider Electricu reklaame. 

Näiteks võime kasutada asukohateavet, et teavitada teid kohalikest kampaaniatest ja tegevustest. Palun lugege lisateavet küpsiste kasutamise ning nende haldamise kohta meie küpsiste teavitusest.

- Selleks, et luua internetist ja internetiväliselt saadud teabe põhjal teie kasutajaprofiil, mida saaksime kasutada personaalsete teenuste pakkumiseks. Näiteks, kui kasutaja on meie arvates elektrik (registreerimisel antud ja kolmandatelt isikutelt saadud andmete põhjal), siis võib vastav kasutaja näha elektroonilises sisus ja/ või kolmanda isiku veebilehtedel ning rakendustes elektritarvikutega seonduvat reklaami, mida teine energiavaldkonnaga seotud eriala esindaja ei pruugi näha. Kasutajad võivad näha üksteisest erinevat elektroonilist sisu või saada erinevaid e-kirju, mis sisaldavad üksteisest erinevaid reklaame või küsitlusi. Lisaks võime kasutada küpsiseid, et saaksime teha turundust kasutaja asukohas.

- Tagamaks meie toodete, teenuste ja elektroonilise sisu turvalisus nii meie enda kui ka teiste isikute jaoks, kaitsmaks pettuste eest, täitmaks eeskirjade ja privaatsuspoliitika tingimusi. Meil on õigus võimalikke rikkumisi menetleda.

- Meie majandustegevuse toimimiseks, nt kvaliteedikontrolli tegemiseks ja konsolideeritud aruandluse koostamiseks.

- Toetamaks korporatiivseid tehinguid või ümberkorraldusi, milles Schneider Electric on osaline.

- Tagamaks majandustegevuse järjepidevus ja taasteplaani elluviimiseks.

- Meile rakenduvate juriidiliste kohustuste täitmiseks, nt raamatupidamis- ja maksukohustuste täitmiseks.

- Muudel teile suunatud eesmärkidel.

4. Milliseid isikuandmeid me töötleme?

Schneider Electric töötleb mitmesuguseid isikuandmeid, sh nimi ja kontaktandmed, ametikohaga seotud teavet, teavet teie eelistuste ning meievahelise suhtluse kohta, finantsteavet, võrguliiklusega seotud teavet ja teie poolt meile avaldatud teavet. Enamjaolt on vastav teave saadud teilt endalt. Lisaks ostame nimekirju turundusagentuuridelt ning saame andmeid meie partneritelt küpsiste ja sotsiaalvõrgustike kaudu

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige identifitseerimistunnuse põhjal või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Teie kohta võidakse töödelda järgmisi andmeid:  


• identiteeti ja kontakte puudutav teave nagu teie nimi, ettevõte, e-posti aadress, telefoninumber, foto, vanusevahemik, kontaktaadressid

• kutsealane teave nagu kliendi tüüp, tööülesanded, ametinimetus, ostuõiguse maht, ostuõiguse kestus; Schneider Electricu toodete, teenuse ja elektroonilise sisu saamise ja kasutamise andmed; või kui kandideerite tööle, siis teie haridus- ja tööalane taust

• teie eelistused - toodete ja teenuste eelistused, kontaktieelistused, turunduseelistused ning tööle kandideerijana teie töökoha eelistused

• meievahelise suhtlemisega seotud teave, nagu teie esitatud päringud, tellimused, pretensioonid, uuringutele antud vastused

• finantsteave nagu pangakonto andmed, krediitkaardiandmed

• võrguliikluse andmed nagu IP-aadress, seadme- ja süsteemitunnused, teie Schneider Electricu kasutajatunnus ja parool, logimisandmed, veebilehekülg, mis suunas teid meie lehele, teie poolt kasutatav veebilehitseja, lehel uuritud sisu ja asukoht, mis lähtuvad IP-aadressist või teie mobiilseadme poolt edastatud informatsioonist

• andmed, mille olete esitanud internetifoorumites või mõnel muul viisil (vt p 5 “Teie andmed”).  


Elektroonilise sisu kasutamiseks on teil vajalik esitada teatud isikuandmed, millest teid teavitatakse. Juhul, kui te vajalikke andmeid ei esita, ei pruugi te saada elektroonilist sisu kas osaliselt või tervikuna kasutada.

Privaatsuspoliitika ei hõlma anonüümset teavet, st kui isik pole enam tuvastatav või kui isik on tuvastatav ebamõistliku aja-, raha- või tööjõukuluga. Juhul, kui anonüümne teave muutub uuesti isikustatavaks, kohaldub käesolev privaatuspoliitika.

Enamikel juhtudel kogume andmeid otse teilt või teie tööandjalt, kellega on meil ärisuhted. Andmeid võime hankida ka edasimüüjatelt või äripartneritelt, ostes kliendinimekirju reklaamiagentuuridelt, samuti teie interneti kasutuskogemusest, sotsiaalvõrgustikest (kui annate sotsiaalvõrgustikule loa) ja küpsiste vahendusel (vt meie küpsiste teavitust). Täpsemat teavet saate kolmandatelt isikutelt saadud andmete kohta, kui võtate meiega ühendust p-s 9 märgitud e-posti aadressil.

5. Teie andmed

Teatud juhtudel on Teil võimalus avaldada andmeid, sh fotosid või kommentaare, Schneider Electricu opereeritavates internetifoorumites, rakendustes või teistes keskkondades. Teie avaldatavad andmed peavad olema ohutud ning kooskõlas teiste isikute õiguste ja huvidega. Enne kolmanda isiku andmete jagamist peab teil olema vastava isiku nõusolek. Foorumites teabe jagamisel olge ettevaatlik.

Teilt saadud andmed peavad olema kooskõlas kolmandate isikute õiguste ja huvidega, sh peab kolmandatele isikutele olema tagatud isikuandmete ning privaatuse kaitse. Vastav teave ei tohi olla solvav, alandav ega mistahes muul viisil kahjustav.

Kui esitate meile kolmanda isiku kohta käivaid andmeid, siis kohustute andma kinnituse, et olete vastavalt isikult saanud nõusoleku tema isikuandmete, sh isikuandmete eriliikide töötlemiseks ning olete vastavat isikut teavitanud Schneider Electricu andmetest ja isikuandmete töötlemise eesmärgist (vt ülalt).

Kuigi Schneider Electric on kasutusele võtnud meetmed, et teie isikuandmeid kaitsta, ei ole isikuandmete kasutamine jagatud foorumites riskivaba. Kui postitate, kommenteerite, huvitute või jagate isikuandmeid (sh fotosid) foorumites, sotsiaalvõrkudes, blogides või muudes sellistes keskkondades, pidage meeles, et sisestatud isikuandmeid võivad lugeda, vaadata, koguda ja kasutada ka teised foorumikasutajad ning andmeid võidakse kasutada teiega kontakteerumiseks, soovimatute sõnumite saatmiseks või muudel eesmärkidel, mille üle teil või Schneider Electricul puudub kontroll. Schneider Electric ei vastuta sellistes foorumites teie poolt avaldatud isikuandmete töötlemise eest. Seega olge enda või teiste isikuandmete jagamisel ettevaatlik.

6. Kellega me isikuandmeid jagame?

Jagame isikuandmeid Schneider Electricu tütarettevõtete ja meie teenusepakkujatega, reklaami- ja turundusagentuuridega, sotsiaalvõrgustikega kui kasutate nende kasutajatunnust, kolmandate isikute veebilehtedega, kui registreerite end Schneider Electricu andmetega, ametiasutustega ning ettevõtte õigusjärglastega.

Schneider Electric on üleilmne ühtsena toimiv ettevõtete grupp. Teid teenindavad üksused võivad töötada erinevate tütarettevõtete alluvuses. Usume, et nii meie kui ka teie huvides on jagada teie isikuandmeid Schneider Electricu nende tütarettevõtetega, kes vajavad andmeid privaatsuspoliitikas välja toodud toimingute tegemiseks, näiteks kliendisuhete haldamiseks, müügi- või tootetoe pakkumiseks, turundamiseks, toodete arendamiseks, toodete, teenuste ja elektroonilise sisu parandamiseks, andmete kvaliteedi kontrollimiseks või turvalisuse ning andmete nõuetele vastavuse eesmärgil.

Kasutame andmetöötlustoimingute läbiviimisel, samuti teile toodete, teenuste või võrgusisu pakkumisel, teenusepakkujaid. Teenusepakkujateks on teistehulgas erinevad majutusteenuste pakkujad, teabesüsteemide pakkujad, turustamisagentuurid, IT-tugiteenuste ja turvateenuste pakkujad, finantsteenuste pakkujad, toodete tarnijad (nt kullerid), raamatupidamisteenuse pakkujad, juristid ja audiitorid.

Lisaks jagame teavet järgmiselt: 

- Reklaami eesmärgil võime jagada teatud isikuandmeid (nt seadme tunnuseid, küpsiseid) reklaamiagentuuride või -vahendajatega, kes haldavad reklaame kolmandate isikute veebilehtedel ja rakendustes.

- Samuti on teil ligipääs meie elektroonilisele sisule ja tagatud on registreerimine kolmandate osapoolte veebilehtede kasutajatunnuste kaudu (nt Facebook ja LinkedIn). Nimetatud juhul on meil ligipääs teatud teabele, mida olete nendes sotsiaalvõrkudes avaldanud, et Schneider Electricu elektroonilise sisu registreerimisvormi eeltäita. Kolmandate isikute veebilehtede kasutajatunnust kasutades võite samal ajal nendel lehtedel teavitada oma kontakte, et registreerisite endale Schneider Electricu konto. Kui soovite teada, millistele andmetele on teie kontaktidel vastavatel lehtedel ligipääs ja kuidas ligipääsu piirata, tutvuge vastavate lehekülgede kasutustingimuste ja privaatsuspoliitikaga.

- Kui sisenete kolmanda isiku veebilehele oma Schneider Electricu kasutajatunnusega, annate meile õiguse jagada teie isikuandmeid (teie nime, eriala, ametikoha ja e-posti aadressi, kuid mitte Schneider Electricu kasutajatunnust) vastavate kolmandate isikute veebilehtede avaldajatega. Enne, kui logite oma Schneider Electricu kasutajatunnusega sisse kolmanda isiku veebilehele, tutvuge kolmanda isiku veebilehe privaatsuspoliitikaga. Kui kolmanda isiku veebilehe privaatsuspoliitikas on lubatud, on meil õigus saada teavet teie poolt kolmanda isiku veebilehe kasutamise kohta ning saadud andmeid kasutada kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.

- Selleks, et hõlbustada ettevõtte ühinemist, konsolideerimist, enamusosaluse üleandmist või muul viisil lihtsustada ümberkujundamist, milles Schneider Electric on tehingupooleks, võib Schneider Electric avaldada teie isikuandmeid võimalikele ettevõtte ostjatele ja õigusjärglastele.

- Seadusest või kohtulahendist tuleneval juhul või oma õiguste kaitseks võime teie isikuandmeid avaldada vastavatele ametiasutustele.

- Kui olete andnud nõusoleku või kui avaldamine tuleneb käesolevast privaatsuspoliitikast.

- Koos muu teabega viisil, et teie isikut ei ole mõistlikult võimalik tuvastada (nt statistika koostamiseks).

Me ei müü ega anna teie isikuandmeid kolmandate isikute kasutusse ilma teie nõusolekuta.

7. Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

Schneider Electric järgib üldisi andmekaitsepõhimõtteid (õiglus, eesmärgi piiritlemine, andmete kvaliteet, andmete säilitamine, füüsiliste isikute õiguste järgimine, turvalisus) ja võtab isikuandmete kaitseks kasutusele mõistlikud meetmed.

Schneider Electric järgib füüsiliste isikute huvisid ja õigust privaatsusele. Schneider Electricu tütarettevõtted peavad kinni teie isikuandmete töötlemisel järgmistest põhimõtetest:

1. Isikuandmeid töödeldakse õiglaselt ja seaduslikult. ;
2. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda
hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. 
3. Isikuandmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalik eesmärkide saavutamiseks, milleks neid kogutakse ja kasutatakse. Sõltuvalt andmetest ja andmete kavandatud kasutusviisidest tulenevatest riskidest, on meil õigus muuta andmed anonüümseks, kui vastav toiming on teostatav ja asjakohane. ;
4. Isikuandmed on õiged ja kui vajalik neid uuendatakse. Ebatäpsete või ebaterviklike andmete parandamiseks või kustutamiseks võtame kasutusele mõistlikud meetmed. 
5. Isikuandmeid säilitatakse ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. ;
6. Isikuandmeid töödeldakse vaid kooskõlas füüsilise isiku õigustega.  ;
7. Võtame kasutusele sobivad tehnilised, füüsilised ja korralduslikud meetmed, et ennetada isikuandmete loata kasutamist, ebaseaduslikku töötlemist ja õigustamatut või juhuslikku kaotamist, hävitamist või kahjustamist.  
8. Isikuandmete eriliikide töötlemisel järgime, et täidetud oleks vastav teavitamiskohustus ja nõusoleku olemasolu või töötlemine oleks kooskõlas kehtivate õigusaktidega.


Kõik Schneider Electricu tütarettevõtted tagavad eelpoolviidatud põhimõtete täitmise.

Schneider Electric ja tema tütarettevõtted on kasutusele võtnud majanduslikult mõistlikud tehnilised, füüsilised ja korralduslikud meetmed, et takistada isikuandmetele volitamata ligipääsu, ebaseaduslikku töötlemist ja juhuslikku kaotamist, hävitamist või kahjustamist.

Tellimuste esitamiseks või oma konto andmetele ligipääsuks pakume võimalust kasutada serverit. Isikuandmeid sisaldavate süsteemidele on juurdepääsupiirangud. Volitatud kasutajatele antakse ligipääs märgitud süsteemidele unikaalse kasutajatunnuse ja parooli kaudu. Meie töötajatale antakse ligipääs isikuandmetele ainult oma tööülesannete täitmiseks. Koolitame oma töötajaid isikuandmeid õigesti kasutama ja töötlema. Samuti on meie teenusepakkujad kohustatud tarvitusele võtma samaväärsed turvameetmed.

Registreeritud kasutajate tuvastamiseks rakendame turvameetmeid, et neile kohalduksid asjakohased õigused ja kohustused. Registreeritud kasutajate tuvastamiseks kasutame nii sisselogimisandmeid kui salasõnasid. Teie vastutate oma sisselogimisandmete turvalisuse eest.

Meie elektroonilist sisu kasutades või meile isikuandmeid edastades nõustute, et võime teiega elektroonilisel või muul viisil suhelda teemadel, mis puudutavad turvalisust, privaatsust, kasutamistingimusi ja korraldust. Hoolimata meie püüdlustest võtta kasutusele sobivad turvameetmed, on internetikasutus seotud ohtudega, mistõttu ei saa me riske välistada.

8. Kolmandate isikute ja sotsiaalmeedia veebilehed

Tutvuge kolmandate isikute ja sotsiaalmeedia veebilehtede privaatsuspoliitikatega ning seadistage oma privaatsussätted vastavalt vajadusele. Kolmandate isikute ja sotsiaalmeedia veebilehtede privaatsuspoliitakaid ei ole käesolevas dokumendis kirjeldatud.

Schneider Electricu veebilehed või -teenused võivad teie mugavuse ja teabe pakkumise eesmärgil viidata kolmandate isikute rakendustele, toodetele, teenustele või veebilehtedele. Vastavaid linke avades lahkute Schneider Electricu veebilehelt. Schneider Electric ei kontrolli kolmandate isikute veebilehekülgi ega nende privaatsustavasid, mistõttu võivad need Schneider Electricu privaatsuspoliitikast erineda. Me ei kinnita kolmandate isikute veebilehekülgede õigsust ega tee vastavate lehekülgede osas mistahes avaldusi. Isikuandmetele, mida avaldate kolmandatele isikutele või mida vastavatel lehekülgedel töödeldakse, ei kohaldu käesolev Schneider Electricu privaatsuspoliitika. Enne isikuandmete töötlemisele nõusoleku andmist soovitame tutvuda külastatava veebilehekülje privaatsuspoliitikaga.

Lisaks jagame sotsiaalmeedialinke, mis võimaldavad teil jagada teavet sotsiaalmeediavõrkudes ja suhelda Schneider Electricuga. Nende linkide avamisel ja kasutamisel võidakse koguda, samuti jagada, andmeid teie kohta. Palun tutvuge teie poolt kasutatavate sotsiaalmeediakanalite privaatsuspoliitikatega ning privaatsussätetega. Veenduge, et saate aru, milliseid andmeid teie kohta võidakse töödelda, sh koguda, kasutada ja jagada ning vajadusel seadistage sätted vastavalt enda vajadustele.

9. Millised on teie õigused?

Teil on õigus taotleda ligipääsu oma isikuandmetele ning paluda ebatäpsed andmed parandada või kustutada. Võite alati otseturundusest keelduda.

Schneider Electric tagab teile ligipääsu teie isikuandmetele ja õiguse neid parandada. Teil on õigus saada teavet, milliseid teie isikuandmeid Schneider Electricus töödeldakse ja säilitatakse, sõltumata töötlemise ja säilitamise asukohast.

Kui isikuandmed on ebatäpsed või ei ole täielikud, võite taotleda andmete parandamist.

Taotlused võite saata e-postile: Global-Data-Privacy@schneider-electric.com

Teil on alati õigus meie turunduskirjadest keelduda. Teie nõusolekut loobumiseks küsime juhul, kui vastav kohustus on seadusega sätestatud. E-kirjadest loobumiseks kasutage lihtsalt e-kirja lõpus olevat vastavat funktsiooni.

Käesolevas punktis märgitut võib täiendada sõltuvalt riigi seadusandlusest.

10. Oluline teave Euroopa Majanduspiirkonnas viibijatele

Kui asute Euroopa Majanduspiirkonnas, järgib Schneider Electric täiendavalt AKÜM-i tingimusi, sh neid, mis on seotud andmete töötlemise õiguslike alustega, andmete piiriülese edastamisega, automatiseeritud otsuste tegemisega ja profileerimisega, andmete säilitamisega, täiendavate õigustega, pretensioonidega ja andmekaitseametniku kontaktandmetega.

10.1 Millised on Schneider Electricu õiguslikud alused isikuandmete kasutamiseks?

Isikuandmeid kasutatakse p-s 3 välja toodud eesmärkidel, mh järgmistel juhtudel:

• Et täita Schneider Electricu ja teie vahel sõlmitud lepingut toodete, teenuste või elektroonilise sisu kasutamiseks. Lepingu täitmiseks tuvastatakse ka teie isik ja eriala ning lepitakse kokku teie kohustused. Nimetatu hõlmab lisaks teie teabepäringutele vastamist, tugiteenuseid, teie avaldusi tööle kandideerimisel, kontode haldamist, meie programmide kasutajaks registreerimist ning privaatsuspoliitikas ja eeskirjades toodud tingimuste täitmist.
• Meile kohalduvate õiguslike kohustuste täitmiseks. Näiteks maksu- ja raamatupidamise kohustuse või arhiveerimiskohustuse ning pädevate seadusandlike organite ja ametiasutuste päringute täitmisel.
• Mis aga puutub:

• Uuringutega seoses andmete kasutamist, siis neid viiakse läbi lähtuvalt meie õigustatud huvidest ja kasutatakse meie teenustega rahulolu mõõtmiseks. Ülejäänud uuringute (mis ei lähtu õigustatud huvist) puhul küsime teie nõusolekut, kuid teile jääb alati õigus mitte vastata.
• meie ja tütarettevõtete poolt Teile turundus- ja huvipõhiste reklaamide saatmisesse, siis nimetatud toimingud viiakse läbi meie õigustatud huvist. Anname teile alati võimaluse reklaamkirjadest loobumiseks ja kui seaduses on sätestatud, küsime enne vastavate kirjade saatmist teie nõusolekut.
• Teie mobiilseadme edastatud asukohaandmete kasutamist, siis küsime eelnevalt teie nõusolekut, kui see on seadusega ette nähtud.

Samuti on meil õigus teie isikuandmeid töödelda oma õigustatud huvide kaitseks, kuid tingimusel, et selline töötlemine ei riku teie õigusi ega vabadusi, eelkõige selleks, et:

• Kaitsta teid, meid ja kolmandaid isikuid ohtude eest (turva- või pettuseohud).
• Järgida kõiki kohalduvaid seaduseid.
• Parandada meie tooteid, teenuseid ja elektroonilist sisu.
• Koostada kasutajaandmestik, et tagada eesmärgipärane ja huvidest lähtuv reklaam.
• Jagada teavet Schneider Electricu tütarettevõtete ja teenusepakkujate vahel tingimustel, nagu seda on kirjeldatud p-s 6.
• Mõista ja parandada meie tegevust internetis, ettevõtlust, samuti nii kliendisuteid kui ka muid suhteid.
• Juhtida majandustegevust, sh viia läbi kvaliteedikontrolli ja koostada sellega seotud aruandeid.
• Viia ettevõttes läbi ühinemisi või ülevõtmisi.


10.2 Kas isikuandmeid edastatakse välisriikidesse?

Kuna Schneider Electric on üleilmne ettevõte, on andmetöötlust tegevatel meeskondadel üleilmsed või riikide ülesed ülesanded. Andmetöötlust läbiviivad isikud võivad tegutseda ja seega ka andmeid töödelda Schneider Electricu asukohtades üle maailma, sh väljapool Euroopa Liitu, samuti riikides, kus ei ole kehtestatud teie asukohariigiga samaväärseid reegleid isikuandmete kaitsele, ning samuti teie asukohariigis. Samuti on meil õigus edastada isikuandmeid väljaspool Euroopa Liitu tegutsevatele teenusepakkujatele, muuhulgas Ameerika Ühendriikides tegutsevatele teenusepakkujatele. Sellisel juhul ei saa nõuda Euroopa Komisjoni otsust andmete edastamise kaitse taseme piisavuse osas, kuid Schneider Electric kinnitab, et tagatud on kohalduvate õigusaktide täitmine, nt lepingutingimuste või BCR-i kaudu. Lisateavet andmete edastuse ja kohaldatavate kaitsemeetmete kohta saate aadressilt: Global-Data-Privacy@schneider-electric.com


10.3 Kas kasutame profiilianalüüsi ja teeme teie kohta automatiseeritud otsuseid?

Meil on õigus kasutada profiilianalüüsi selleks, et pakkuda teile internetis meie arvates huvipakkuvat veebisisu. Ühendame registreerimisel antud teabe (nagu teie eriala ja teabe võrgutegevuse kohta, st tegevused, mida kõige rohkem teete), et teid paremini tundma õppida ja pakkuda teile vastavat sisu.

Me ei tee automatiseeritud otsuseid, mis võivad teie õigusi märkismiväärselt mõjutada, välja arvatud juhul, kui: (1) otsus on vajalik teiega sõlmitud lepingu sõlmimiseks või täitmiseks, (2) oleme saanud teilt selgesõnalise nõusoleku või (3) seadusest tulenevalt on meil kohustus vastavat tehnoloogiat kasutada. Nimetatud juhtudest teid teavitatakse.

10.4 Kui kaua isikuandmeid säilitatakse?

Säilitame isikuandmeid nii kaua, kuni see on privaatsuspoliitika eesmärkidest tulenevalt vajalik või nii kaua, kuni seadus lubab või ette näeb. Täpsema teabe leiate vastava elektroonilise sisu privaatsussätetest. Üldiselt määratakse andmete säilitamise kestus, võttes arvesse järgmist:
• Meie kliendisuhte kestust (nt lepingu kestus; konto deaktiveerimine; teie legitiimne huvi enda tuvastamise suhtes meiega kontakteerumisel)
• Andmete säilitamisele kehtestud tingimusi
• Piirangute tähtaega

Turunduslikel eesmärkidel säilitame olulisi kliendiandmeid kolm aastat pärast lepingu (või viimase lepingu) lõppemist. Kontaktandmeid säilitame eelpooltoodud põhjustel samuti kolm aastat pärast viimast pöördumist.

10.5 Millised on sinu täiendavad õigused?


Lisaks p-s 9 märgitud õigustele, on teil õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, töötlemise piiramist ja keelata isikuandmete kasutamine. Kui isikuandmeid töödeldakse teie nõusolekul, on teil õigus vastav nõusolek tagasi võtta, saates taotluse järgmisele e-posti aadressile: Global-Data-Privacy@schneider-electric.com. Kui isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks või töötlemiseks on õigustatud huvi, ei pruugi me teie taotluse alusel isikuandmete töötlemist lõpetada. Juhul, kui isikuandmete töötlemine lõpetatakse vastavalt teie taotlusele, võib see tähendada seda, et edaspidi ei ole teil enam ligipääsu meie teenustele või elektroonilisele sisule.
10.6 Kuhu esitada küsimused ja pretensioonid?
Küsimused või kommentaarid Schneider Electricu privaatsustavade või käesoleva privaatsuspoliitika kohta võite saata andmekaitseametnikule (DPO) aadressil:

DPO@schneider-electric.com 

DPO

35 rue Joseph Monier CS3023

92506 Rueil Malmaison-Prantsusmaa 


Kui leiate, et Schneider Electric on töödelnud teie isikuandmeid vastuolus seadusega või käesoleva privaatsuspoliitikaga, võite esitada kaebuse andmekaitseametnikule ülaltoodud aadressil või järelvalveasutusele (Andmekaitse Inspektsioon).

Vestlus

Kas teil on küsimusi või vajate abi? Oleme valmis teid aitama!