Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Oświadczenie Schneider Electric w sprawie prywatności danych

0. Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o prywatności

Schneider Electric może wprowadzać zmiany do niniejszego Oświadczenia o prywatności w zależności od potrzeb. Niniejsze Oświadczenie o prywatności uległo zmianie od czasu jego ostatniej aktualizacji, która miała miejsce dnia 13 maja 2013 roku.

Schneider Electric zastrzega sobie prawo do wprowadzenia koniecznych zmian do niniejszego Oświadczenia o prywatności, na przykład w celu uwzględnienia zmian przepisów ustawowych i wykonawczych, zasad i procedur Schneider Electric lub spełnienia wymogów nałożonych przez ograny nadzoru.

W takim przypadku Schneider Electric poinformuje osoby, które zostały dotknięte takimi zmianami, o znaczących zmianach wprowadzonych do niniejszego Oświadczenia o prywatności. Schneider Electric opublikuje nowe wersje we właściwych wewnętrznych oraz zewnętrznych witrynach.

Główne zmiany i przyczyny zmian między aktualną wersją niniejszego Oświadczenia o prywatności i poprzednią wersją z dnia 13 maja 2013 r. są następujące:

- Nowy sposób prezentacji w formie uszeregowanego oświadczenia o prywatności w celu zapewnienia większej przejrzystości tekstu
- Poprawa brzmienia
- Zapewnienie spójności brzmienia na wszystkich stronach internetowych Schneider Electric
- Określenie czynności Schneider Electric w zakresie przetwarzania danych i udostępniania danych oraz rodzajów przetwarzanych informacji w celu zapewnienia większej czytelności
- Zmiany uwzględniające nowe wymogi regulacyjne wynikające z RODO (Rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych).

1.Cel niniejszego Oświadczenia o prywatności

Firma Schneider Electric dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność i dane osobowe użytkowników. Niniejsze Oświadczenie o prywatności zawiera informacje o praktykach Schneider Electric dotyczących prywatności i sposobie ochrony danych osobowych użytkownika. Należy zapoznać się z niniejszym Oświadczeniem o prywatności przed rozpoczęciem korzystania z zasobów cyfrowych Schneider Electric.

Schneider Electric zdecydowanie popiera podstawowe prawa do prywatności i ochrony danych oraz zgodność z krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności.

Niniejsze Oświadczenie o prywatności opisuje, jak Schneider Electric przetwarza i chroni dane osobowe osób korzystających z witryn internetowych i innych zasobów cyfrowych Schneider Electric, także w kontekście działalności offline Schneider Electric.

Schneider Electric wprowadziło w firmie Globalną politykę prywatności danych, która ma zastosowanie do wszystkich spółek zależnych Schneider Electric w zakresie gromadzenia, przetwarzania, wykorzystania, rozpowszechniania, przesyłania i przechowywania danych osobowych. Dokument ten określa jednolite standardy postępowania dla wszystkich spółek zależnych Schneider Electric we wszystkich krajach i ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych osobowych w Schneider Electric.

Schneider Electric uchwaliło również niniejsze Oświadczenie o prywatności jako zewnętrzną publikację obowiązujących w Schneider Electric Wiążących Reguł Korporacyjnych, które zostały zatwierdzone przez organy nadzorujące ochronę danych w Unii Europejskiej w listopadzie 2012 roku na potrzeby przetwarzania danych osobowych z EOG w funkcji administratora danych. Wiążące Reguły Korporacyjne stosowane przez firmę Schneider Electric pozostają w zgodności i uwzględniają główne zasady ochrony danych w UE, gdyż siedziba firmy znajduje się na terenie Unii Europejskiej.

2. Zakres niniejszego Oświadczenie o prywatności Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?

Niniejsze Oświadczenie o prywatności dotyczy wszystkich spółek zależnych i zasobów cyfrowych Schneider Electric, chyba że opublikowano szczególne oświadczenie o prywatności lub szczególną informację o polityce prywatności w celu uzupełnienia lub zastąpienia niniejszego Oświadczenia o prywatności. Użytkownik powinien zapoznać się z oświadczeniami o prywatności udostępnionymi użytkownikowi w odniesieniu do każdego zasobu cyfrowego.

Schneider Electric jest firmą globalną, a funkcjonowanie jej podmiotów prawnych, procesów biznesowych, organizacji kierowniczych oraz infrastruktury systemowej wykracza poza granice jednego kraju. Niniejsze Oświadczenie o prywatności dotyczy wszystkich działań Schneider Electric związanych z przetwarzaniem danych, podejmowanych przez spółki zależne będące w całości własnością Schneider Electric, w tym oferowanych produktów i usług i zasobów cyfrowych (np. witryn, aplikacji, samouczków, szkoleń internetowych, biuletynów, reklam, komunikatów). Niniejsze Oświadczenie o prywatności może być jednak uzupełnione przez bardziej szczegółowe informacje o polityce prywatności/oświadczenie o prywatności („oświadczenie”) czy wręcz zastąpione innym oświadczeniem znajdującym zastosowanie do konkretnego programu, produktu, usługi, zasobu lub podmiotu Schneider Electric. W celu uzyskania pełnych informacji należy zapoznać się z oświadczeniami udostępnionymi użytkownikowi.

Administratorami w zakresie działań związanych z przetwarzaniem danych są spółki zależne Schneider Electric, które ustaliły cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Mogą się one różnić w zależności od konkretnego przypadku. W wielu przypadkach Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison- Francja, będąca kwaterą główną Schneider Electric, jest administratorem danych w zakresie globalnych działań związanych z przetwarzaniem danych, w tym na stronie www.schneider-electric.com website.

Niniejsze Oświadczenie o prywatności wiąże wszystkie spółki zależne będące w całości własnością Schneider Electric i ich pracowników.

Każde zamówienie złożone przez użytkownika w internecie będzie także podlegać warunkom obowiązującym na właściwych stronach internetowych. Użytkownik powinien zapoznać się z takimi warunkami.

3. Cel gromadzenia i wykorzystania danych osobowych

Schneider Electric wykorzystuje dane osobowe użytkownika do różnych celów, w tym do realizacji zamówień i żądań użytkownika, zarządzania relacją między użytkownikiem a Schneider Electric, przeprowadzania ankiet, ulepszenia produktów, usług, zasobów internetowych Schneider Electric oraz wrażeń użytkownika, zarządzania kontem użytkownika i programami, do których użytkownik dołączy, analizowania działań na stronach internetowych Schneider Electric, prowadzenia działań marketingowych, dostarczania reklamy kontekstowej i ukierunkowanej, zapewnienia bezpieczeństwa działań podejmowanych przez Schneider Electric, ochrony przed oszustwami i ogólnie do prowadzenia działalności.

Schneider Electric gromadzi dane osobowe przede wszystkim w celu zapewnienia klientom i użytkownikom Schneider Electric najwyższej jakości usług oraz płynnego, skutecznego i spersonalizowanego korzystania z zasobów cyfrowych Schneider Electric.

Schneider Electric gromadzi dane osobowe w następujących celach:

- aby zrealizować zamówienia na produkty, usługi i zasoby cyfrowe. Informacje te gromadzone są w celu realizacji zamówienia, uzyskania płatności i przekazywania informacji o statusie zamówienia oraz w celu zarządzania umowami.

- aby przetwarzać podania o pracę od kandydatów.

- aby odpowiadać na żądania użytkownika o udzielenie informacji. Jeśli użytkownik nawiąże kontakt ze Schneider Electric, Schneider Electric przechowa zapis takiej korespondencji oraz przekazane Schneider Electric uwagi, w tym dane osobowe, w pliku przeznaczonym dla takiego użytkownika. Schneider Electric wykorzystuje te informacje do doskonalenia usług Schneider Electric w przypadku ponownego kontaktu ze strony użytkownika.

- Aby zapewnić wsparcie techniczne żądane przez użytkownika. Dane osobowe wymagane są w celu identyfikowania systemów użytkownika, poznawania konfiguracji produktów, analizowania zapytań oraz zaproponowania rozwiązania.

- W celu zarządzania relacją między użytkownikiem i Schneider Electric. Cel ten obejmuje komunikację, w tym za pomocą poczty e-mail i biuletynów, z użytkownikiem na temat nabytych przez użytkownika produktów, usług i zasobów cyfrowych, aby umożliwić mu korzystanie z nich w najlepszy sposób. Przykładowo dane o lokalizacji mogą być wykorzystane w celu sugerowania źródeł produktów lub wsparcia w pobliżu użytkownika.

- Do prowadzenia ankiet i sondaży. Schneider Electric gromadzi dane osobowe od osób, które dobrowolnie biorą udział w ankietach i badaniach. Schneider Electric używa tych danych, aby lepiej poznać użytkownika, zmierzyć poziom zadowolenia i ulepszać produkty, usługi i zasoby cyfrowe Schneider Electric.

- Aby ulepszać produkty, usługi i zasoby cyfrowe Schneider Electric; na przykład Schneider Electric analizuje wykorzystanie aplikacji i witryn internetowych Schneider Electric w celu identyfikacji obszarów i funkcji, w których użytkownicy mają problemy, a następnie przeprojektowuje je.

- Aby dowiedzieć się więcej o historii przeglądania i wyszukiwania. Schneider Electric gromadzi określone dane osobowe, kiedy użytkownik odwiedza zasoby cyfrowe Schneider Electric lub klika różne łącza do produktów lub usług. Informacje te zbierane są w celu poprawy wrażeń użytkownika podczas kolejnych odwiedzin (np. wybór kraju lub treści dostosowane do profilu), optymalizacji działania witryny, uzyskania ogólnych danych demograficznych, analizowania aktywności w witrynie i wydajności witryny oraz oceny skuteczności reklam. Schneider Electric może używać plików cookie i innych identyfikatorów lub podobnych technologii (zwanych dalej „plikami cookie”), aby uzyskać informacje na temat przekierowujących witryn internetowych, rodzaju używanej przeglądarki, treści przeglądanych przez użytkownika, jak również daty i godziny, kiedy użytkownik uzyskał dostęp do zasobów cyfrowych. Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookie przez Schneider Electric i możliwościach użytkownika w zakresie zarządzania plikami cookie użytkownik może uzyskać w Powiadomieniu Schneider Electric o plikach cookie (zob. Powiadomienie o plikach cookie).

- Aby zarządzać kontem użytkownika. Po rejestracji Schneider Electric będzie wykorzystywać dane osobowe użytkownika, aby zapewnić mu dostęp do zasobów cyfrowych i usług Schneider Electric, weryfikować użytkownika i kontaktować się z nim w sprawie weryfikacji.

- Aby prowadzić programy i działania promocyjne Schneider Electric: Schneider Electric gromadzi dane osobowe użytkownika, kiedy użytkownik dołącza do programów lub działań promocyjnych lub lojalnościowych. Schneider Electric wykorzystuje te informacje do zarządzania programem lub działaniem, wysyłania odpowiednich wiadomości e-mail o programie i działaniu, powiadamiania zwycięzców oraz publikowania listy zwycięzców zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

- Aby Schneider Electric (w tym spółki zależne Schneider Electric) oraz wybrane osoby trzecie mogły wysyłać użytkownikowi informacje marketingowe za pomocą poczty, faksu, telefonu, wiadomości tekstowych, poczty e-mail i komunikatów elektronicznych na temat promocji, nowości i nowych produktów lub usług, które zdaniem Schneider Electric mogą zainteresować użytkownika, zgodnie z obowiązującymi wymogami „opt-in” i „opt-out”.

- Aby dostarczać użytkownikowi, poprzez wydzielone okna (pop-in), banery, filmy, wiadomości e-mail i reklamy w innych formatach, wybrane komunikaty lub reklamę ukierunkowaną na temat produktów i usługi Schneider Electric (lub spółek zależnych Schneider Electric). Na przykład: 

• Schneider Electric może dostarczyć użytkownikowi kontekstowe reklamy lub inne treści w oparciu o zawartość odwiedzanej witryny internetowej lub inne informacje, jakie Schneider Electric posiada o użytkowniku, kiedy użytkownik porusza się na zasobach cyfrowych Schneider Electric;
• • Schneider Electric może gromadzić informacje na temat korzystania z zasobów cyfrowych i usług poprzez wykorzystanie plików cookie, aby dostarczyć użytkownikowi ukierunkowaną reklamę za pomocą wiadomości e-mail, banerów/wydzielonych okien lub innego formatu format podczas odwiedzin:

• zasobów cyfrowych; oraz
• witryn internetowych lub aplikacji osób trzecich, które nie zawierają łącz do zasobów cyfrowych Schneider Electric. Reklamy na takich witrynach internetowych osób trzecich mogą obejmować reklamy dotyczące Schneider Electric. 

Schneider Electric może na przykład użyć danych o lokalizacji, aby poinformować użytkownika o lokalnych promocjach i działaniach. Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookie i możliwościach użytkownika w zakresie zarządzania plikami cookie użytkownik może uzyskać w Powiadomieniu Schneider Electric o plikach cookie.

- Aby połączyć informacje uzyskane w trybie online i informacje o użytkowniku zgromadzone offline w celu utworzenia profilu użytkownika, który następnie Schneider Electric może wykorzystać, żeby dostarczyć użytkownikowi spersonalizowane usługi. Przykładowo użytkownik, który zgodnie z informacjami posiadanymi przez Schneider Electric jest elektrykiem (głównie w oparciu o informacje podane przy rejestracji i inne informacje uzyskane z innych źródeł), zobaczy w zasobach cyfrowych lub witrynach internetowych lub aplikacjach osób trzecich reklamy dotyczące urządzeń elektrycznych energetycznych, które to reklamy będą niewidoczne dla użytkownika o innej specjalności związanej z elektryką. Podobnie użytkownicy zobaczą różne treści w zasobach cyfrowych lub będą otrzymywać różne wiadomości e-mail zawierające różne reklamy lub quizy. Schneider Electric może również używać plików cookies, żeby lokalizować użytkowników pod względem geograficznym.

- Aby zapewnić bezpieczeństwo produktów, usług i zasobów cyfrowych Schneider Electric, działań Schneider Electric i osób trzecich w celu ochrony przed oszustwem i w celu zapewnienia zgodności z regulaminami Schneider Electric i niniejszym Oświadczeniem o prywatności. Schneider Electric może również prowadzać dochodzenia w sprawie potencjalnych naruszeń.

- Aby wspomagać działalność Schneider Electric lub zarządzać taką działalnością, np. na potrzeby kontroli jakości i tworzenia sprawozdań skonsolidowanych.

- Aby obsługiwać transakcje korporacyjne lub restrukturyzacje, w których Schneider Electric bierze udział.

- W celu zachowania ciągłości działalności gospodarczej i zapewnienia odtworzenia awaryjnego.

- W celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi, którym Schneider Electric podlega. Na przykład w zakresie rachunkowości i zobowiązań podatkowych.

- W każdym innym celu, o którym użytkownik zostanie powiadomiony.

4. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Schneider Electric przetwarza różne rodzaje danych osobowych, w tym informacje o tożsamości i informacje teleadresowe, informacje związane z zawodem, informacje o preferencjach użytkownika, kontaktach ze Schneider Electric, informacje finansowe, dane dotyczące ruchu i treści dostarczone przez użytkownika. W większości przypadków informacje te uzyskane są bezpośrednio od użytkownika. Schneider Electric nabywa także listy od agencji marketingowych i uzyskuje informacje od partnerów Schneider Electric, za pośrednictwem plików cookie i sieci społecznościowych.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osoba możliwa do zidentyfikowania to taka, która może być zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do numerów identyfikacyjnych lub do jednego czy więcej znaków szczególnych związanych z jej tożsamością fizyczną, psychologiczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową czy społeczną.

Dane osobowe użytkownika, które Schneider Electric przetwarza, mogą uwzględniać: • informacje o tożsamości i dane teleadresowe, takie jak imię i nazwisko, firma, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, zdjęcie, przedział wiekowy, adresy kontaktowe

• informacje o zawodzie, takie jak rodzaj klienta, zakres obowiązków w pracy, nazwa stanowiska pracy, uprawnienia do dokonywania zakupów, ramy czasowe zakupów; zakup i wykorzystanie produktów, usług i zasobów cyfrowych Schneider Electric; lub jeśli użytkownik składa podanie o pracę, także informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym i zatrudnieniu

• preferencje użytkownika, takie jak preferencje w zakresie produktów i usług, preferencje w zakresie kontaktu, marketingu oraz w przypadku kandydatów do pracy także w zakresie stanowisk, jakimi kandydat jest zainteresowany

• kontakty ze Schneider Electric, takie jak zapytania, zamówienia, reklamacje, odpowiedzi udzielone w ankietach

• informacje finansowe, takie jak dane rachunku bankowego czy karty kredytowej,

• informacje o ruchu w sieci, takie jak adres IP, identyfikatory urządzenia i systemu, przypisany do użytkownika numer identyfikacyjny Schneider i hasło, informacje o logowaniu, witryna odsyłająca, rodzaj używanej przeglądarki, skonsultowana treść i lokalizacja, w oparciu o adres IP lub informacje przekazywane przez urządzenie mobilne.

• treści, które użytkownik dostarczył za pośrednictwem forów internetowych lub innym sposobem (zob. część 5 „Treści użytkownika” poniżej).  


Podanie niektórych danych osobowych będzie wymagane, żeby użytkownik mógł skorzystać z zasobów cyfrowych. Schneider Electric określi dane, których ten wymóg dotyczy. Jeśli użytkownik nie poda takich danych, może nie mieć dostępu do wszystkich lub niektórych takich zasobów cyfrowych.

Niniejsze Oświadczenie o prywatności nieanonimizowanych danych osobowych, tj. takich, które nie umożliwiają identyfikacji osoby lub w przypadku których identyfikacja osoby jest możliwa wyłącznie nieproporcjonalnie wysokim nakładem czasu, kosztów lub pracy. Jeśli dane zanonimizowane staną się danymi umożliwiającymi identyfikację, niniejsze Oświadczenie o prywatności będzie znajdować zastosowanie.

W większości przypadków Schneider Electric gromadzi te dane bezpośrednio od użytkownika lub pracodawcy użytkownika, z którym prowadzi relacje biznesowe. Schneider Electric może również uzyskać informacje od dystrybutora lub partnera biznesowego, kupując listy klientów od agencji marketingowych, na podstawie informacji o przeglądaniu internetu, z serwisów społecznościowych, kiedy użytkownik loguje się za pomocą danych uwierzytelniających takiego serwisu społecznościowego, i na podstawie plików cookie (zob. Powiadomienie o plikach cookie). Bardziej szczegółowe informacje na temat niezależnych źródeł (jeśli dotyczy) danych osobowych można uzyskać, kontaktując się ze Schneider Electric pod adresem e-mail wskazanym w części 9.

5. Treści użytkownika

Użytkownik może mieć sposobność współtworzenia treści, w tym zdjęć lub komentarzy, na forach internetowych, aplikacjach lub innych platformach cyfrowych obsługiwanych przez Schneider Electric. Treści użytkownika nie mogą być szkodliwe. Muszą szanować prawa i interesy innych osób. Użytkownik musi uzyskać zgodę, zanim udostępni dane innej osoby. Użytkownik powinien zachować szczególną ostrożność przed udostępnieniem informacji na forum.

Treści, które użytkownik przekazuje Schneider Electric, muszą szanować prawa i interesy innych osób, w tym prawa do ochrony danych osobowych i prywatności. Treści użytkownika nie mogą być wulgarne, obraźliwe lub szkodliwe w jakikolwiek sposób.

Jeśli użytkownik przekazuje nam informacje dotyczące innej osoby, użytkownik potwierdza, że użytkownik uzyskał jej uprzednią zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, w tym danych osobowych szczególnych kategorii, oraz że użytkownik poinformował ją o tożsamości i celach Schneider Electric (określonych powyżej), do których zostaną przetworzone jej dane osobowe.

Schneider Electric dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych użytkownika, jednak dzielenie się nimi w internecie na forum publicznym nie jest wolne od ryzyka. Po opublikowaniu, skomentowaniu, wyrażeniu zainteresowania lub udostępnieniu danych osobowych, w tym zdjęć, na jakimkolwiek forum, w sieci społecznościowej, blogu lub na innym podobnym forum użytkownik powinien być świadomy, że wszelkie przekazane przez niego dane osobowe mogą być czytane, przeglądane, gromadzone lub wykorzystywane przez innych użytkowników takich forów oraz że mogą być wykorzystywane w celu nawiązania kontaktu z użytkownikiem, wysyłania mu niezamówionych wiadomości lub w celach, nad którymi ani użytkownik, ani Schneider Electric nie ma kontroli. Schneider Electric nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe, które użytkownik zdecyduje się udostępnić na takich forach. Użytkownik powinien zachować ostrożność, zanim podejmie decyzję o udostępnieniu informacji o sobie lub o innej osobie.

6. Komu Schneider Electric udostępnia dane osobowe?

Schneider Electric może udostępniać dane osobowe spółkom zależnym Schneider Electric, usługodawcom współpracującym ze Schneider Electric, agencjom reklamowym i marketingowym, serwisom społecznościowym, jeśli użytkownik korzysta z ich danych uwierzytelniających, stronom internetowym osób trzecich, jeśli użytkownik zarejestruje się przy pomocy danych uwierzytelniających Schneider Electric, właściwym organom i urzędom regulacyjnym oraz następcom prawnym Schneider Electric.

Schneider Electric jest działającą na skalę światową grupą zrzeszającą spółki działające pod jednym szyldem. Istnieje możliwość, że zespoły, które obsługują użytkownika, będą pracować dla różnych spółek zależnych. Schneider Electric stoi na stanowisku, że w zasadnym interesie Schneider Electric i interesie użytkownika jest udostępnianie danych osobowych takim spółkom zależnym Schneider Electric na zasadzie ścisłej konieczności w celu realizacji działań związanych z przetwarzaniem danych, o których mowa w niniejszym Oświadczeniu o prywatności, na przykład do zarządzania relacjami z klientami, sprzedaży i pomocy technicznej w zakresie produktów, marketingu, rozwoju produktów, udoskonalanie produktów, usług i zasobów cyfrowych, kontroli jakości danych bądź w celach kontrolnych, regulacyjnych i w zakresie zgodności.

Schneider Electric angażuje usługodawców, którzy prowadzą działania związane z przetwarzaniem danych i dostarczają użytkownikowi produkty, usługi i treści online Schneider Electric. Do takich usługodawców należą m.in. dostawcy usług hostingowych lub systemów informacyjnych, agencje marketingowe, dostawcy wsparcia informatycznego, służby ochrony, dostawcy usług finansowych, przewoźnicy, którzy dostarczają produkty, zewnętrzne firmy księgowe, kancelarie i firmy audytowe.

Schneider Electric może także udostępniać informacje w następujący sposób: 

- w związku z dostarczaniem reklam Schneider Electric może udostępnić wybrane dane osobowe (np. identyfikatory urządzeń, identyfikatory plików cookie) giełdom reklamowym lub agencjom reklamowym, które zarządzają reklamami na stronach internetowych i aplikacjach osób trzecich, na których wyświetlane są reklamy.

- użytkownik może również uzyskać dostęp do zasobów cyfrowych Schneider Electric lub zarejestrować się za pomocą danych uwierzytelniających stron internetowych osób trzecich (takich jak Facebook, LinkedIn). Jeśli użytkownik dokona powyższego, Schneider Electric będzie w stanie uzyskać dostęp do niektórych informacji wprowadzonych przez użytkownika w takich serwisach społecznościowych, żeby pomóc mu we wstępnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego w zakresie zasobów cyfrowych Schneider Electric. Użytkownik, korzystając z takich danych uwierzytelniających stron internetowych osób trzecich, będzie mógł jednocześnie powiadomić swoje kontakty na takich stronach, że użytkownik utworzył konto na Schneider Electric. Schneider Electric zachęca do zapoznania się z regulaminami korzystania i politykami prywatności obowiązującymi na takich stronach, jeśli użytkownik chce wiedzieć więcej o informacjach, do jakich dostęp będą mieć kontakty użytkownika na takich stronach, i o możliwości ograniczenia komunikacji z nimi.

- w przypadku logowania do stron internetowych osób trzecich przy użyciu danych uwierzytelniających Schneider Electric, Schneider Electric może udostępnić dane osobowe użytkownika wydawcom takich stron internetowych osób trzecich (takie jak imię i nazwisko, specjalizacja, zawód i adres e-mail, ale nie dane uwierzytelniające Schneider Electric). Przed zalogowaniem przy użyciu danych uwierzytelniających Schneider Electric na takich stronach internetowych osób trzecich użytkownik powinien zapoznać się z politykami prywatności obowiązującymi na takich stronach internetowych osób trzecich. Jeśli polityka prywatności obowiązująca na takich stronach internetowych osób trzecich dopuszcza taką możliwość, Schneider Electric może otrzymać informacje na temat korzystania z takich stron internetowych, które to informacje Schneider Electric może potem wykorzystać zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o prywatności.

- w razie konieczności Schneider Electric może ujawnić dane osobowe potencjalnym nabywcom i następcom prawnym, w celu przeprowadzenia fuzji, konsolidacji, przekazania kontroli lub innej reorganizacji przedsiębiorstwa, w którym Schneider Electric uczestniczy.

- w przypadku, gdy wymaga tego prawo lub orzeczenie sądowe lub w celu ochrony praw Schneider Electric, Schneider Electric ujawni dane osobowe użytkownika organom rządowym, organom nadzoru i właściwym urzędom.

- w inny sposób określony w niniejszym Oświadczeniu o prywatności lub na który użytkownik wyraził zgodę.

- w połączeniu z innymi informacjami w taki sposób, że nie da się zasadnie ustalić tożsamości użytkownika (przykładowo kompilacje danych statystycznych).

Schneider Electric nie sprzedaje ani nie wynajmuje danych osobowych użytkownika osobom trzecim bez zgody użytkownika.

7. Jak Schneider Electric chroni dane osobowe użytkownika?

Schneider Electric przestrzega powszechnie uznanych kluczowych zasad ochrony danych (rzetelności, zasady ograniczenia celu, jakości danych, przechowywania danych, przestrzegania praw jednostek, bezpieczeństwa) i podejmuje wszelkie zasadne działania w celu ochrony danych osobowych.

Schneider Electric szanuje prawa do prywatności i interesy osób fizycznych. Podczas przetwarzania danych osobowych użytkownika spółki zależne Schneider Electric przestrzegają następujących zasad:

1. Dane osobowe przetwarzane są rzetelnie i zgodnie z prawem.  ;
2. Dane osobowe gromadzone są w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu oraz nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu w sposób niezgodny z tym celem.  
3. Gromadzone dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne w stosunku do celów, do których zostały zgromadzone i są wykorzystywane. W zależności od rodzaju danych i ryzyka związanego z ich zamierzonym użyciem Schneider Electric może, o ile jest to wykonalne i odpowiednie, nadać danym charakter anonimowy. ;
4. Przechowywane dane osobowe są prawidłowe, a w razie potrzeby uaktualniane. Schneider Electric podejmie wszelkie uzasadnione działania, aby poprawić lub usunąć nieprawidłowe lub niekompletne dane osobowe.  
5. Dane osobowe przechowywane są przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, do których zostały zgromadzone lub dla których są przetwarzane.  ;
6. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem praw osób fizycznych.  ;
7. Podejmowane są odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed niedozwolonym dostępem, bezprawnym przetwarzaniem oraz bezprawną lub przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.  
8. W przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii zapewnienie odpowiednich zawiadomień i zgód lub zadbanie o to, by przetwarzanie przeprowadzane było w sposób zgodny z obowiązującym prawem.


Wszystkie spółki zależne Schneider Electric muszą dbać o to, by powyższe zasady były przestrzegane.

Schneider Electric oraz jej spółki zależne z podejmują wszystkie biznesowo zasadne środki techniczne, fizyczne oraz organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed niedozwolonym dostępem, bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą lub uszkodzeniem oraz bezprawnym zniszczeniem.

Schneider Electric oferuje korzystanie z bezpiecznego serwera umożliwiającego użytkownikom składanie zamówień oraz dostęp do informacji o koncie. Schneider Electric wdrożyła środki kontroli dostępu do systemów wewnętrznych Schneider Electric, gdzie trzymane są dane osobowe. Autoryzowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do takich systemów przy pomocy unikalnego identyfikatora i hasła. Dostęp do danych osobowych jest zapewniony dla pracowników Schneider Electric wyłącznie na potrzeby realizacji obowiązków pracowniczych. Schneider Electric uczula swoich pracowników na potrzebę prawidłowego wykorzystania i przetwarzania danych osobowych. Również usługodawcy Schneider Electric są zobowiązani do utrzymania zabezpieczeń podobnych do zabezpieczeń Schneider Electric.

Schneider Electric wdraża zabezpieczenia w celu ustalenia tożsamości zarejestrowanych użytkowników, tak aby można było realizować stosowne prawa i ograniczenia w stosunku do tych użytkowników. Jeżeli użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem, Schneider Electric może użyć loginów i haseł do uwierzytelnienia użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za dbanie o bezpieczeństwo swoich danych uwierzytelniających.

Korzystając z zasobów cyfrowych Schneider Electric lub przekazując Schneider Electric dane osobowe, użytkownik zgadza się, że Schneider Electric może komunikować się z użytkownikiem drogą elektroniczną lub w inny sposób w związku z bezpieczeństwem, prywatnością, obsługą i zarządzaniem. Pomimo wysiłków Schneider Electric nakierowanych na wprowadzenie stosownych zabezpieczeń przeglądanie stron w internecie pociąga za sobą nieuniknione ryzyko i Schneider Electric nie może zagwarantować, że takie przeglądanie będzie wolne od ryzyka. 8. Strony internetowe osób trzecich i serwisy społecznościowe

Użytkownik powinien zapoznać się z politykami prywatności obowiązującymi na stronach internetowych osób trzecich i serwisach społecznościowych i dostosować ustawienia prywatności według uznania użytkownika. Takie strony i serwisy nie podlegają niniejszemu Oświadczeniu o prywatności.

W celach informacyjnych oraz dla wygody użytkownika witryny i usługi Schneider Electric mogą zawierać łącza do aplikacji, produktów, usług i witryn stron trzecich. Po kliknięciu takiego łącza użytkownik opuszcza witrynę Schneider Electric. Schneider Electric nie kontroluje witryn osób trzecich ani ich zasad ochrony prywatności, które mogą różnić się od zasad obowiązujących w Schneider Electric. Schneider Electric nie promuje ani nie składa żadnych deklaracji w odniesieniu do witryn stron trzecich. Dane osobowe przekazane przez użytkownika lub zebrane przez takie strony trzecie nie podlegają Polityce prywatności Schneider Electric. Schneider Electric zaleca, aby, przed wyrażeniem zgody na zebranie oraz wykorzystanie danych osobowych, użytkownik zapoznał się z polityką prywatności obowiązującą w witrynie, którą odwiedza.

Schneider Electric dostarcza także łącza do serwisów społecznościowych, które pozwalają użytkownikowi na udostępnianie informacji na serwisach społecznościowych i wchodzenie w interakcję ze Schneider Electric na różnych serwisach społecznościowych. Korzystanie z tych połączeń może pociągnąć za sobą gromadzenie lub udostępnianie informacji o użytkowniku. Schneider Electric zaleca, aby użytkownik zapoznał się z politykami prywatności oraz ustawieniami prywatności na takich odwiedzanych serwisach społecznościowych. Pozwoli to dowiedzieć się, jakie dane mogą być gromadzone, wykorzystywane i udostępniane przez te serwisy oraz jak zmienić te ustawienia według decyzji użytkownika

9. Prawa użytkownika

Użytkownik może zażądać dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia, jeśli są one nieprawidłowe. Użytkownik ma zawsze prawo do sprzeciwu wobec marketing bezpośredniego.

Schneider Electric będzie przestrzegać praw użytkownika do dostępu do danych osobowych użytkownika i ich sprostowania. Użytkownik może zapytać o charakter przechowywanych lub przetwarzanych przez jakąkolwiek jednostkę organizacyjną Schneider Electric danych osobowych dotyczących użytkownika i uzyska dostęp do swoich danych osobowych bez względu na lokalizację przetwarzania i przechowywania danych.

Jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe lub niepełne, użytkownik może zażądać ich sprostowania.

Żądania w tej kwestii można nadsyłać na adres: Global-Data-Privacy@schneider-electric.com

Użytkownika zawsze może zgłosić sprzeciw wobec otrzymywania komunikatów marketingowych od Schneider Electric. Schneider Electric będzie ubiegać się o uprzednią zgodę użytkownika, jeśli jest to wymagane prawem. Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail, wystarczy skorzystać z opcji podanej w dolnej części dowolnej wiadomości e-mail wysłanej przez Schneider Electric.

Niniejsza część może być uzupełniona o postanowienia znajdujące zastosowanie do poszczególnych krajów.

10. Ważne informacje dla osób fizycznych w EOG

Jeśli użytkownik przebywa w EOG, Schneider Electric przestrzega również wymogów RODO, w tym tych dotyczących podstawy prawnej przetwarzania, transgranicznego przekazywania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania, przechowywania danych, dodatkowych praw, roszczenia i informacji kontaktowych inspektora ochrony danych.

10.1 Na jakiej podstawie prawnej Schneider Electric opiera się w zakresie wykorzystania danych osobowych?

Wykorzystanie danych osobowych jest niezbędne, w odniesieniu do celów, o których mowa w części 3 powyżej, do odpowiednio:

• Wykonania umowy zawartej pomiędzy Schneider Electric i użytkownikiem w zakresie wykorzystania produktów, usług lub zasobów cyfrowych Schneider Electric. Wykonanie umowy obejmuje wiedzę, kim jest użytkownik, specjalność użytkownika i kontakty z użytkownikiem w zakresie wykonania umowy. Obejmuje ona również odpowiadanie na wnioski o udzielenie informacji, wsparcie, podania o pracę, zarządzanie kontami użytkownika i uczestnictwem w programach Schneider Electric oraz zapewnienie zgodności z warunkami i z niniejszym Oświadczeniem o prywatności.
• Realizacji obowiązków prawnych, którym Schneider Electric podlega. Dotyczy to na przykład obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz obowiązków i żądań właściwych organów i urzędów w zakresie gromadzenia i składania dokumentacji.
• Jeśli chodzi o:

• sondaże, niektóre są przeprowadzane zgodnie z uzasadnionym interesem Schneider Electric, ponieważ mają na celu zmierzyć poziom zadowolenia użytkownika z usług, jakich mu dostarczono. W przypadku innych badań Schneider Electric wystąpi o zgodę użytkownika. Użytkownik będzie mieć zawsze prawo odmowy odpowiedzi.
• dostarczanie użytkownikowi komunikatów marketingowych i reklam internetowych, działania te podejmowane są przez Schneider Electric i spółki zależne Schneider Electric w uzasadnionym interesie Schneider Electric. Schneider Electric zawsze da użytkownikowi możliwość rezygnacji i w sytuacji, kiedy wymaga tego prawo, Schneider Electric będzie ubiegać się o uprzednią zgodę użytkownika.
• wykorzystanie danych o lokalizacji przekazywanych przez urządzenie mobilne, Schneider Electric będzie ubiegać się o uprzednią zgodę użytkownika, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo.

Schneider Electric może również przetwarzać dane osobowe użytkownika w realizacji uzasadnionych interesów Schneider Electric pod warunkiem, że takie przetwarzanie nie przeważa nad prawami i wolnościami użytkownika, w szczególności:

• do ochrony użytkownika, Schneider Electric i innych osób przed zagrożeniami (jak np. zagrożeniami bezpieczeństwa lub oszustwami),
• w celu przestrzegania praw, które stosują się do Schneider Electric w dowolnym miejscu na świecie,
• do ulepszania produktów, usług i zasobów cyfrowych Schneider Electric,
• do profilowania w celu dostarczenia ukierunkowanych treści i reklam internetowych
• do przekazywania informacji pomiędzy spółkami zależnymi Schneider Electric i usługodawcami zgodnie z częścią 6,
• aby poznać i udoskonalić działalność Schneider Electric w internecie, działalność gospodarczą Schneider Electric, bazy klientów Schneider Electric i ogólnie relacji z klientami.
• aby wspomagać działalność Schneider Electric lub zarządzać taką działalnością, np. na potrzeby kontroli jakości i tworzenia sprawozdań skonsolidowanych
• w celu zarządzania transakcjami korporacyjnymi, jak np. fuzjami i przejęciami


10.2 Czy dane osobowe będą przekazywane za granicę?

Schneider Electric jest firmą o światowym zasięgu, dlatego zespoły realizujące cele przetwarzania danych mogą pełnić role obejmujące cały świat lub wiele krajów. Mogą mieć siedziby w jakimkolwiek miejscu na całym świecie, gdzie Schneider Electric prowadzi działalność, w tym poza Unią Europejską, w krajach niestosujących równorzędnych norm ochrony danych osobowych, jak w kraju, w którym znajduje się użytkownik. Schneider Electric może również przesyłać dane do usługodawców mających siedzibę poza UE, w tym w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W przypadku gdy takie przekazywanie danych nie może ubiegać się o decyzję Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony, Schneider Electric zadba o to, by takie przekazywanie danych było zgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi, np. przez zawarcie standardowych klauzul umownych lub za pomocą Wiążących Reguł Korporacyjnych w zakresie przekazywania danych w obrębie grupy w funkcji administratora danych. Więcej informacji na temat przekazywania danych i (jeśli dotyczy) kopie obowiązujących zabezpieczeń, które wprowadzono, można uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na adres:  Global-Data-Privacy@schneider-electric.com


10.3 Czy Schneider Electric stosuje profilowanie i czy podejmuje zautomatyzowane decyzje dotyczące użytkownika?

Schneider Electric może stosować profilowanie, żeby dostarczać użytkownikowi treści online, które zdaniem Schneider Electric odpowiadają zainteresowaniom użytkownika. Schneider Electric łączy informacje rejestracyjne, takie jak specjalizację zawodową i informacje o aktywności użytkownika w internecie (tj. o treściach, które użytkownik zdaje się najbardziej lubić), żeby lepiej poznać użytkownika i dostarczyć mu treści online odpowiadające jego profilowi.

Schneider Electric nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji dotyczących użytkownika, które mogą mieć istotny wpływ na użytkownika, chyba że (1) taka decyzja jest konieczna dla realizacji umowy, którą firma Schneider Electric zawarła z użytkownikiem, (2) uzyskała wyraźną zgodę użytkownika albo (3) jest zobowiązana na mocy prawa do zastosowania tej technologii. W takim przypadku Schneider Electric powiadomi użytkownika o tym fakcie z zasadnym wyprzedzeniem.

10.4 Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

Schneider Electric będzie przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to konieczne dla celów określonych w niniejszym Oświadczeniu o prywatności, i przez taki dodatkowy okres, który może być wymagany lub dozwolony na mocy prawa. Więcej informacji podano w informacji o polityce prywatności znajdującej zastosowanie do danych zasobów cyfrowych. Ogólnie ujmując, okresy przechowywania danych są ustalane w oparciu o:
• czas trwania relacji z użytkownikiem (np. okres realizacji umowy, dezaktywację konta, uzasadnioną potrzebę identyfikacji użytkownika w razie kontaktu)
• wymagania prawne dotyczące przechowywania danych
• przepisy o przedawnieniu

Schneider Electric przechowuje stosowne dane klientów przez okres trzech lat po zakończeniu obowiązywania umowy lub od ostatniego kontaktu w celach marketingowych, a dane teleadresowe przez okres trzech lat od ostatniego kontaktu do tych samych celów.

10.5 Jakie użytkownik ma dodatkowe uprawnienia?


Oprócz praw, o których mowa w części 9 powyżej, użytkownik może zwrócić się do Schneider Electric z prośbą o usunięcie, ograniczenie lub przeniesienie danych osobowych oraz może sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych. W przypadku gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie użytkownika, użytkownik ma prawo w każdym czasie wycofać swoją zgodę, wysyłając żądanie na poniższy adres e-mail: Global-Data-Privacy@schneider-electric.com. W przypadku przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy lub opartego na uzasadnionym interesie Schneider Electric może nie być w stanie uwzględnić żądania użytkownika o zaprzestanie przetwarzania, a jeśli Schneider Electric uwzględni takie żądanie, użytkownik może nie być w stanie uzyskać dostępu do serwisów lub treści internetowych.

10.6 Gdzie można zadać pytanie i złożyć reklamację?

Pytania lub komentarze na temat praktyk ochrony prywatności obowiązujących w Schneider Electric lub niniejszego Oświadczenia o prywatności można wysyłać do inspektora ochrony danych Grupy:

DPO@schneider-electric.com 

DPO

35 rue Joseph Monier CS3023

92506 Rueil Malmaison-France 


Jeśli użytkownik uważa, że Schneider Electric przetwarza dane osobowe użytkownika z naruszeniem obowiązującego prawa lub niniejszego Oświadczenia o prywatności, użytkownik może złożyć skargę do inspektora ochrony danych Grupy na adres podany powyżej lub do organu nadzoru.

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018 r.