Nasze marki

Wybierz swoją lokalizację

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Rozwiązania

Ciągłe monitorowanie działania pętli sterowania umożliwia szybkie wykrycie problemów i przedstawienie rekomendowanych działań naprawczych. Uwzględnia m.in. takie zakłócenia, jak oscylacja pętli, niewłaściwe dostrojenie, zacinanie się zaworów, awarie czujników itd. Każdy z takich problemów może pogarszać wydajność procesu, zakłócać go i wywoływać nieplanowane wyłączenia.
Wyższa jakość danych, ich kontekst i aktualność oraz wizualizacje architektur systemowych ułatwiają klientom pokonanie trudności wynikających z nadmiaru danych, zapewnienie spójności i jakości oraz wyeliminowanie barier geograficznych dzięki jednolitej strukturze danych.

Korzyści i cechy wyróżniające

> Środowiska wolne od czynników rozpraszających i odciążające operatorów. > Realizacja skomplikowanych zadań z pełnym dostępem do informacji, w celu utrzymania parametrów procesu w bezpiecznych granicach. > Filtrowanie danych praktycznie z dowolnych źródeł: czujników, sterowników PLC, oprogramowania do modelowania. > Zapewnienie jakości i integralności danych oraz przechowywanie wszystkich danych historycznych. > Monitorowanie i raportowanie wszystkich stanów alarmowych i zdarzeń.
> Umożliwienie komunikacji między rozproszonymi użytkownikami reprezentującymi różne dziedziny i pełniącymi różne role. > Większa efektywność i rentowność działalności. > Wiedza na temat wpływu różnych warunków na działalność i szansa na rozpoznanie obszarów dających pole do poprawy. > Prognozowanie zyskowności proponowanych zmian.

Wyróżniona oferta: EcoStruxure Profit Advisor

Nasze rozwiązania do zarządzania danymi tworzą środowiska wolne od czynników rozpraszających i ułatwiają obsługę systemów, odciążają operatorów, zapewniając im pełny dostęp do informacji podczas wykonywania skomplikowanych zadań technicznych w celu utrzymania parametrów procesu w bezpiecznych granicach. > Uzyskaj więcej informacji
Wyższa jakość danych, ich kontekst i aktualność oraz wizualizacje architektur systemowych ułatwiają klientom pokonanie trudności wynikających z nadmiaru danych, zapewnienie spójności i jakości oraz wyeliminowanie barier geograficznych dzięki jednolitej strukturze danych.
Robotnicy przeglądający dokumentację w gazowni

Arkusz specyfikacji

Stwórz pracownikom warunki do wdrażania udoskonaleń, które zwiększą zyski. Bezpiecznie.

Tekst domyślny

Broszura

Platforma systemowa Wonderware: integruje ludzi, procesy i informacje

Tekst domyślny

Wonderware Historian

Tekst domyślny

Wonderware Intelatrac

Tekst domyślny

Automatyzacja przepływów pracy

Tekst domyślny

Platforma operacyjna

Rozwiązania

Projektowanie procesów: Inżynierowie mogą używać narzędzi do projektowania procesów, by w sposób ciągły te procesy oceniać i doskonalić, a w rezultacie obniżać ryzyko i konieczne nakłady inwestycyjne w całym okresie istnienia instalacji przemysłowej. Oprogramowanie przemysłowe SimSci zawiera narzędzia potrzebne do gruntownego przeanalizowania różnych aspektów projektu, takich jak zgodność z przepisami, rentowność i bezpieczeństwo, a także zdolność do współpracy z innymi aplikacjami.
Oferta aplikacji symulacyjnych obejmuje oprogramowanie przemysłowe, za pomocą którego operatorzy systemów sterowania i instalacji terenowych mogą prowadzić prace inżynieryjne oraz sprawdzać systemy DCS i ESD/SIS w bezpiecznym środowisku, a także realizować scenariusze rozruchu bez ryzyka strat produkcyjnych. Oprogramowanie symulacyjne Schneider Electric obejmuje również symulatory do szkolenia operatorów, które zapewniają jedyne w swoim rodzaju warunki do doświadczeń dla szerokiego grona personelu.

Korzyści i cechy wyróżniające

> Zwiększa wydajność produkcji poprzez optymalizację istniejących procesów. > Zapewnia rygorystyczną ocenę potencjalnych zysków w procesach przed podjęciem decyzji o kosztownych inwestycjach. > Pozwala na ekonomiczną ocenę, udokumentowanie i spełnienie wymagań środowiskowych.
> Szybsze rozwiązywanie problemów z procesami, wykrywanie i eliminowanie wąskich gardeł w procesach. > Efektywne szkolenie operatorów instalacji.

Wyróżniona oferta: Advanced Process Control (SimSci APC)

Advanced Process Control firmy AVEVA to kompleksowe oprogramowanie do predykcyjnego modelowania sterowaniem procesów, które poprawia rentowność procesu poprzez podniesienie jakości i przepustowości oraz ograniczenie zużycia energii. Wykorzystuje nowoczesne rozwiązania techniczne do budowy automatycznych systemów sterowania, które minimalizują zmienność w pętli sterowania i sprawiają, że strumień produktu jest stale bliski specyfikacji. Ponadto wydłuża żywotność katalizatora dzięki optymalizacji warunków pracy reaktorów w zespołach hydroprocesingu i reaktorów do reformowania. > Poznaj całe nasze rozwiązanie SimSci
> Korzyści w zespole destylacji: 3–5 centów na baryłkę. > Korzyści w zespole krakingu katalitycznego: 10–12 centów na baryłkę. > Korzyści w zespole alkilacji: 10–15 centów na baryłkę. > Korzyści w zespole hydroprocesingu: 1–3 centów na baryłkę. > Korzyści w zespole reaktorów katalitycznych do reformowania: 6–8 centów na baryłkę. > Korzyści w zespole koksowania: 8–10 centów na baryłkę.

Wyróżniona oferta: Sterowanie turbozespołami

Modernizacja turbin to najbardziej krytyczna inwestycja zakładowa, która zwiększa sprawność i bezpieczeństwo. Nieplanowane przestoje mogą się jednak wiązać się z poważnymi kosztami, wynikającymi ze strat w produkcji i przeprowadzonych napraw. Nasze wysoce niezawodne rozwiązania do sterowania turbozespołami (TMC) chronią turbiny i zwiększają ich produktywność, bezpieczeństwo i żywotność. > Poznaj całe nasze rozwiązanie SimSci
> W zespole konwersji katalitycznej oprogramowanie steruje główną dmuchawą i sprężarką gazu mokrego w celu osiągnięcia bezpiecznego, stabilnego działania tych kosztownych maszyn wirowych. > W zespole hydroprocesingu umożliwia sterowanie sprężarką gazu odzyskiwanego w celu osiągnięcia stabilnego, zoptymalizowanego działania tej kosztownej maszyny wirowej. > Zakres korzyści = ograniczenie przestojów rafinerii o 0,5%–1,0% poprzez unikanie problemów z maszynami wirowymi; ograniczenie zużycia energii przez maszyny wirowe o 5%–10%.

Wyróżniona oferta: SimSci do modelowania i optymalizacji procesów

Rozwiązanie SimSci obejmuje aplikacje, które wspomagają doskonalenie procesów chemicznych oraz optymalizację wydajności i wykorzystania zasobów poprzez zintegrowane oprogramowanie i usługi symulacji, optymalizacji, szkoleń i sterowania procesami. Aplikacje te są szeroko stosowane do projektowania procesów, analiz operacyjnych i sterowania w sektorze rafineryjnym, petrochemicznym, gazu ziemnego i polimerów. > Poznaj całe nasze rozwiązanie SimSci
> Zunifikowana platforma do digitalizacji, strategicznego planowania i symulacji działania instalacji. > Umożliwia personelowi zakładu rozpoznanie inicjatyw, które faktycznie przyczynią się do wzrostu wydajności. > Informuje o bieżących wynikach i wskazuje, które decyzje operatora korzystnie wpływają na rentowność działalności. > Pomaga skupić się na działaniach przynoszących najlepsze wyniki finansowe. > Prognozuje skutki finansowe zmian proponowanych przez inżynierów procesu, przyczyniając się do istotnego zmniejszenia ryzyka projektowego i eliminacji marnotrawstwa.

Wyróżniona oferta: DYNSIM Dynamic Simulation

DYNSIM Dynamic Simulation to kompleksowy, dynamiczny symulator procesów, który umożliwia efektywne projektowanie i eksploatowanie nowoczesnych instalacji procesowych — z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa i rentowności. Wspomagając projektowanie procesów, kontrole mechanizmów sterowania i projektowanie systemu terowania, DYNSIM Dynamic Simulation przyczynia się do wzrostu wydajności procesu i umożliwia zminimalizowanie nakładów inwestycyjnych. Symulator DYNSIM do szkolenia operatorów podnosi bezpieczeństwo eksploatacji, a jednocześnie sprzyja wydajności i produktywności. > Poznaj całe nasze rozwiązanie SimSci
> Skala korzyści: od 1–2 centów/baryłkę i wzrost wykorzystanie mocy produkcyjnych o 0,5%–1,0%.
> Zwiększenie zdolności operatorów do szybkiego i prawidłowego reagowania na na problemy w procesach i zakłócenia.
> Unikanie nieplanowanych wyłączeń, które każdorazowo mogą kosztować setki tysięcy dolarów, lub katastrofalnych awarii wyrządzających szkody ludziom, środowisku oraz powodujących straty materialne.
Dokumenty biznesowe na biurku ze smartfonem i tabletem oraz wykres biznesowy przedstawiający sieć społecznościową. W tle pracuje mężczyzna.

Blog

Nowe narzędzia symulacyjne obniżają koszty funkcjonowania przedsiębiorstw naftowych i gazowych

Biznesmen pracujący przy komputerze, korzystający z oprogramowania do animacji 3D i oprogramowania do zarządzania obiektami oraz infrastrukturą.

Seria webcastów

Seria dostępnych na żądanie nagrań, w których szczegółowo przedstawiono zastosowania przemysłowe oraz wartość naszego oprogramowania symulacyjnego do projektowania, szkoleń i optymalizacji procesów.

Znajdź produkty i rozwiązania

Zakład petrochemiczny o zachodzie słońca

Generalne wykonawstwo

Tekst domyślny

Romeo Process Optimization

Tekst domyślny

Enterprise Crude Knowledge Management

Tekst domyślny

Spiral

Tekst domyślny

PRO/II Process Engineering

Rozwiązania

Od inteligentnego oprzyrządowania poprzez rozwiązania do zarządzania instalacjami pomocniczymi aż po usługi doradcze — korzystamy z całej gamy rozwiązań technicznych, by automatyzować i optymalizować systemy zarządzania eksploatacją.
Pogłębiona automatyzacja i większa wydajność operacyjna redukuje koszty eksploatacji, a jednocześnie sprzyja zgodności z normami bezpieczeństwa i przyczynia się do poprawy wyników biznesowych.

Korzyści i cechy wyróżniające

> Określenie, czy konkretne mieszanki ropy pozwolą na prowadzenie działalności w sposób maksymalnie rentowny w kontekście kosztów ropy, obecnych możliwości operacyjnych, prognozy popytu i cen. > Rygorystyczny proces online oraz modele urządzeń umożliwiają obliczenie takich nastaw dla sterowników, które zapewnią maksimum korzyści ekonomicznych w postaci wartości dodanej lub redukcji kosztów zespołów destylacji i krakingu katalitycznego.
> Diagnozowanie podstawowych przyczyn pogorszenia wydajności procesu i określanie ekonomicznych skutków tego pogorszenia. > Usprawnienie planowania, harmonogramowania i prac eksploatacyjnych. > Pomiar właściwości mieszanek benzyn i oleju napędowego w trybie online na potrzeby kontroli i certyfikacji jakości produktu końcowego.

Wyróżniona oferta: Pakiet Spiral

Aplikacja Spiral Plan umożliwia rafineriom określenie, czy konkretne mieszanki ropy pozwolą na prowadzenie działalności w sposób maksymalnie rentowny w kontekście kosztów ropy, obecnych możliwości operacyjnych, prognozy popytu i cen. Aplikacja Spiral Crude Assay Data Management umożliwia rafineriom określenie, czy mieszanka ropy może być poddawana obróbce bez wywoływania szkód w instalacji lub problemów z wydajnością. > Poznaj cały pakiet Spiral
Aplikacja Spiral Schedule umożliwia eksploatację rafinerii w sposób niepowodujący problemów z zapasami, tj. zbyt niskiego lub wysokiego ich poziomu. Obie te sytuacje mogą wymusić zmniejszenie produkcji w rafinerii. Skala korzyści = od dziesiątek milionów dolarów rocznie do setek milionów dolarów rocznie (w zależności od mocy produkcyjnych rafinerii i złożoności instalacji)

Wyróżniona oferta: Rozwiązanie ROMeo Process Optimization

Rygorystyczny proces online oraz modele urządzeń umożliwiają obliczenie takich nastaw dla sterowników, które zapewnią maksimum korzyści ekonomicznych w postaci wartości dodanej lub redukcji kosztów zespołów destylacji i krakingu katalitycznego. Ponadto modele kinetyczne i modele urządzeń umożliwiają obliczenie takich nastaw dla sterowników, które zapewnią maksimum korzyści ekonomicznych w postaci wartości dodanej lub redukcji kosztów zespołów destylacji i krakingu katalitycznego. > Poznaj rozwiązanie ROMeo Process Optimization
> Skala korzyści w zespołach alkilacji i krakingu katalitycznego: 8–10 centów na baryłkę. > Skala korzyści w zespole destylacji ropy: 2–4 centów na baryłkę. > Ograniczenie zużycia wodoru przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej skuteczności eliminacji siarki w strumieniu paliwa; skala korzyści = 1–3 centów na baryłkę. > Skala korzyści w reformerze katalitycznym = 3–5 centów na baryłkę

Wyróżniona oferta: Zautomatyzowane ścisłe monitorowanie działania i wydajności

ARPM™ to moduł monitorujący działanie instalacji wchodzący w skład znakomitego pakietu SimSci ROMeo Online Performance Suite. Wykorzystanie ściśle zdefiniowanego procesu i modeli sprzętu pozwala na ograniczenie zużycia energii w piecach rafineryjnych poprzez ustalenie, które wymienniki ciepła mają, z uwagi na zanieczyszczenie, największy wpływ na nagrzewanie surowca. Na podstawie danych z instalacji pozyskiwanych w czasie rzeczywistym oraz ścisłego modelu symulacyjnego ARPM może wyodrębniać zweryfikowane informacje o przebiegu procesu i działaniu urządzeń. > Dowiedz się więcej o ARPM
> Diagnozowanie podstawowych przyczyn pogorszenia wydajności procesu i określanie ekonomicznych skutków tego pogorszenia. > Wykrywanie pogorszenia w wydajności działania. > Przewidywanie konieczności wykonania prac serwisowych. > Monitorowanie bieżącego działania sprzętu w porównaniu z jego parametrami projektowymi. > Identyfikacja niesprawnego oprzyrządowania w celu jak najszybszego rozwiązania problemów z procesami. > Wykorzystanie inteligentnych czujników programowych do obliczania parametrów procesu nieobjętych pomiarami. > Porównywanie rzeczywistych wyników z planem i analiza odchyleń.

Wyróżniona oferta: Instalacje pomocnicze w rafineriach

Od inteligentnego oprzyrządowania poprzez rozwiązania do zarządzania instalacjami pomocniczymi aż po usługi doradcze — korzystamy z całej gamy rozwiązań technicznych, by automatyzować i optymalizować systemy zarządzania eksploatacją farm zbiorników i terminali. Pogłębiona automatyzacja i większa wydajność operacyjna redukuje koszty eksploatacji farm zbiorników i terminali, a jednocześnie sprzyja zgodności z normami bezpieczeństwa i przyczynia się do poprawy wyników biznesowych. Zyski operacyjne z eksploatacji instalacji pomocniczych i terminali mogą wzrosnąć o 0,05 do 0,30 USD na każdej baryłce. > Nasza oferta
> Usprawnienie planowania, harmonogramowania i prac eksploatacyjnych. > Mniej incydentów (kontaminacji, wycieków, konieczności czyszczenia). > Większa efektywność działania i elastyczność logistyczna. > Optymalizacja kontroli nad zapasami/wydajnością produkcji i stratami. > Zautomatyzowane, dokładne monitorowanie i raportowanie emisji ze zbiorników. > Minimalizacja problemów z jakością, powtórnego mieszania, zapasów i przestojów. > Zwolnienia z certyfikacji. > Mniejsze różnice między planem a stanem rzeczywistym.
Tekst domyślny

Broszura

Zarządzanie zapasami, ruchem i mieszaniem w instalacjach pomocniczych rafinerii oraz terminalach

Połączenie rurociągów w rafinerii ropy naftowej

Broszura

Rozwiązanie do zintegrowanego zarządzania eksploatacją rafinerii

Wyróżnione produkty i rozwiązania

Tekst domyślny

Pakiet Spriral

Tekst domyślny

Dodatkowe informacje o zarządzaniu instalacjami pomocniczymi

Tekst domyślny

Historian

Tekst domyślny

Mobilność

Rozwiązania

Rozwiązania Schneider Electric dają się ściśle zintegrować z procesami operacyjnymi zakładu i mogą przynieść mierzalny wzrost wydajności oraz dobrze wpisać się w strategię energetyczną przedsiębiorstwa. Rozwiązania te obejmują inteligentną analizę danych (BI) w czasie rzeczywistym, zarządzanie wydajnością zasobów oraz optymalizację produkcji.
Schneider Electric może także projektować i implementować holistyczne rozwiązania, które promować będą kulturę energooszczędności i mogą przynieść redukcję kosztów sięgającą 15%.

Korzyści i cechy wyróżniające

> Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i zasobów dzięki wbudowanym zabezpieczeniom. > Usprawnienie procesu podejmowania decyzji dzięki dostępowi do wyczerpujących danych. > Zwiększenie dostępności dzięki mechanizmom nadmiarowości i ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi. > Redukcja kosztów dzięki zminimalizowaniu przestojów i zoptymalizowaniu zużycia energii.
> Bezproblemowa integracja całego systemu rozdziału energii elektrycznej i systemu sterowania procesami. > Skalowalne rozwiązanie gotowe do współdziałania z innymi systemami. > Maksymalna dostępność energii dzięki inteligentnym schematom szybkiego odcinania obciążeń i przywracania zasilania.

Wyróżniona oferta: Zautomatyzowane ścisłe monitorowanie działania i wydajności

ARPM™ to moduł monitorujący działanie instalacji wchodzący w skład znakomitego pakietu SimSci ROMeo Online Performance Suite. Wykorzystanie ściśle zdefiniowanego procesu i modeli sprzętu pozwala na ograniczenie zużycia energii w piecach rafineryjnych poprzez ustalenie, które wymienniki ciepła mają, z uwagi na zanieczyszczenie, największy wpływ na nagrzewanie surowca. Na podstawie danych z instalacji pozyskiwanych w czasie rzeczywistym oraz ścisłego modelu symulacyjnego ARPM może wyodrębniać zweryfikowane informacje o przebiegu procesu i działaniu urządzeń. > Czytaj dalej
> Diagnozowanie podstawowych przyczyn pogorszenia wydajności procesu i określanie ekonomicznych skutków tego pogorszenia. > Wykrywanie pogorszenia w wydajności działania. > Przewidywanie konieczności wykonania prac serwisowych. > Monitorowanie bieżącego działania sprzętu w porównaniu z jego parametrami projektowymi. > Identyfikacja niesprawnego oprzyrządowania w celu jak najszybszego rozwiązania problemów z procesami. > Wykorzystanie inteligentnych czujników programowych do obliczania parametrów procesu nieobjętych pomiarami. > Porównywanie rzeczywistych wyników z planem i analiza odchyleń.

Wyróżniona oferta: EcoStruxure Resource Advisor

Oferowane przez Schneider Electric korporacyjne aplikacje wspomagające gospodarkę energetyczną i zrównoważony rozwój działają w chmurze i zapewniają natychmiastowy, bezpieczny dostęp do informacji energetycznych i środowiskowych przedsiębiorstwa. > Czytaj dalej
Od metryk całego przedsiębiorstwa po szczegółowe dane z instalacji — możesz mierzyć, dokumentować, podsumowywać, udostępniać i syntezować dane o zaopatrzeniu w surowiec, zużyciu i wydajności. Zweryfikowane, przetestowane dane stanowią fundament dla uzasadnionych decyzji. A wszystko to masz w jednym, bezpiecznym źródle.
Tekst domyślny

Broszura

Bezpieczna i niezawodna energia elektryczna do zastosowań w branży ropy i gazu.

Kobieta na zielonym polu kukurydzy

Opracowanie White Paper

Ekologiczne, zrównoważone i zyskowne strategie dla sektora naftowego

Wyróżnione produkty i rozwiązania

Tekst domyślny

Zdalne monitorowanie energii

Tekst domyślny

Zaawansowany system zarządzania rozdziałem (ADMS)

Burza, efektywność energetyczna, rozdział energii elektrycznej.

Resource Advisor

Rozwiązania

Oferowane przez firmę Schneider Electric kompleksowe rozwiązania do zarządzania wydajnością uwzględniają turbozespoły i inne środki trwałe używane w instalacjach. Dzięki nim przedsiębiorstwa przemysłowe mogą przybliżyć się do doskonałości w dziedzinie eksploatacji zasobów.
Różne typy wyposażenia procesowego wymagają stosowania różnych technik analitycznych do monitorowania kondycji zasobów. Konieczne jest przy tym uwzględnienie całej złożoności urządzeń do obróbki chemicznej, turbozespołów, pomp, silników elektrycznych i aparatury, ponieważ niewykryta niebezpieczna sytuacja może szybko rozwinąć się w kryzys prowadzący do nieplanowanego, kosztownego przestoju.

Korzyści i cechy wyróżniające

> Zautomatyzowana obserwacja wszystkich zasobów w instalacji. > Diagnostyka systemów i planowanie konserwacji gwarantujące zamawianie części zamiennych z odpowiednim wyprzedzeniem.
> Większa niezawodność i unikanie kosztownych sytuacji awaryjnych. > Dostępność pełnych danych o historii eksploatacji urządzeń.

Wyróżniona oferta: Oprogramowanie Avantis PRISM do predykcyjnej analizy zasobów

Predykcyjna analiza zasobów pomaga organizacjom w uzyskaniu najwyższego zwrotu z inwestycji w zasoby o krytycznym znaczeniu, wspierając realizację programów konserwacji predykcyjnej. Avantis® PRiSM to rozwiązanie do predykcyjnej analizy zasobów, które z wyprzedzeniem wykrywa potencjalne problemy ze stanem technicznym i/lub działaniem zarówno w maszynach wirnikowych, jak i wyposażeniu nieruchomym (np. wymiennikach ciepła) — na całe dni, tygodnie lub miesiące zanim dojdzie do awarii. > Poznaj wszystkie nasze rozwiązania Avantis
> Aplikacja na podstawie historycznych danych eksploatacyjnych oblicza „sygnatury” typowego działania zasobu, a następnie w czasie rzeczywistym porównuje dane faktyczne z oczekiwanymi sygnaturami, aby wykryć ewentualne odchylenia od normy. > Korzyści sięgają od setek tysięcy do milionów dolarów rocznie (w zależności od rodzaju i wielkości maszyny wirnikowej).

Wyróżniona oferta: EcoStruxure Asset Advisor

EcoStruxure Asset Advisor przekształca dane z Twojego systemu rozdziału energii elektrycznej w praktyczne spostrzeżenia i pomaga utrzymać sprzęt w dobrej kondycji dzięki chmurowej analityce predykcyjnej i dostępowi do wiedzy specjalistycznej. Dokładnie wiesz, które zasoby wymagają serwisowania lub wymiany, zatem możesz proaktywnie zaplanować wydatki. > Poznaj rozwiązanie EcoStruxure Asset Advisor
> Możesz dobrać najlepszą konfigurację dopasowaną do potrzeb zakładu i podłączyć inteligentne urządzenia do platformy chmurowej Asset Advisor. > Dane są wyodrębniane i przechowywane z zastosowaniem nowoczesnych zabezpieczeń cybernetycznych, stanowiąc informacje wejściowe dla naszych algorytmów i reguł analizy zasobów. > Nasi doradcy monitorują zasoby i wzbogacają analizę danych, aby umożliwić bardziej trafne przewidywanie problemów oraz określanie obszarów planu konserwacji, które wymagają poprawy. > Praktyczne spostrzeżenia oraz zdalna pomoc działu wsparcia Schneider Electric są podstawą do zaplanowania realizacji udoskonaleń, potencjalnie z pomocą specjalistów Schneider Electric już na miejscu.

Wyróżniona oferta: DYNSIM — symulator do szkolenia operatorów

DYNSIM Dynamic Simulation to kompleksowy, dynamiczny symulator procesów, który umożliwia efektywne projektowanie i eksploatowanie nowoczesnych instalacji procesowych — z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa i rentowności. Wspomagając projektowanie procesów, kontrole mechanizmów sterowania i projektowanie systemu sterowania, DYNSIM Dynamic Simulation przyczynia się do wzrostu wydajności procesu i umożliwia zminimalizowanie nakładów inwestycyjnych. Symulator DYNSIM do szkolenia operatorów podnosi bezpieczeństwo eksploatacji, a jednocześnie sprzyja wydajności i produktywności. > Czytaj dalej
> Wzmocnienie zdolności operatorów do szybkiego i prawidłowego reagowania na problemy w procesach i zakłócenia. > Korzyść = unikanie nieplanowanych wyłączeń, które każdorazowo mogą kosztować setki tysięcy dolarów, lub katastrofalnych awarii wyrządzających szkody ludziom, środowisku oraz powodujących straty materialne. > Skala korzyści = 1–2 centy/baryłkę i o 0,5%–1,0% wyższe wykorzystanie mocy produkcyjnych.

Wyróżniona oferta: EcoStruxure™ Augmented Operator Advisor

Nasze rozwiązania do zarządzania danymi tworzą środowiska wolne od czynników rozpraszających i ułatwiają obsługę systemów, odciążają operatorów, zapewniając im pełny dostęp do informacji podczas wykonywania skomplikowanych zadań technicznych w celu utrzymania parametrów procesu w bezpiecznych granicach. > Czytaj dalej
Wyższa jakość danych, ich kontekst i aktualność oraz wizualizacje architektur systemowych ułatwiają klientom pokonanie trudności wynikających z nadmiaru danych, zapewnienie spójności i jakości oraz wyeliminowanie barier geograficznych dzięki jednolitej strukturze danych.
Tekst domyślny

Broszura

Avantis® PRiSM to rozwiązanie do predykcyjnej analizy zasobów, które może zawczasu generować ostrzeżenia i diagnozować urządzenia na dni, tygodnie lub miesiące przed potencjalną awarią.

Tekst domyślny

Opracowanie White Paper

Avantis® Condition Manager® to unikalne, inteligentne rozwiązanie do zarządzania stanem technicznym zasobów w czasie rzeczywistym. W czasie rzeczywistym zbiera i analizuje informacje diagnostyczne ze wszystkich zasobów produkcyjnych zakładu.

Wyróżnione produkty i rozwiązania

Tekst domyślny

EcoStruxure Asset Advisor

Burza, efektywność energetyczna, rozdział energii elektrycznej.

EcoStruxure™ Augmented Operator Advisor

Tekst domyślny

Zarządzanie wydajnością zasobów

Burza, efektywność energetyczna, rozdział energii elektrycznej.

Strategia w dziedzinie wydajności zasobów

Burza, efektywność energetyczna, rozdział energii elektrycznej.

Zarządzanie informacją w przemyśle

Burza, efektywność energetyczna, rozdział energii elektrycznej.

Analiza zasobów

Burza, efektywność energetyczna, rozdział energii elektrycznej.

Rozwiązania techniczne wzbogacające możliwości personelu

Rozwiązania

Symulatory do szkolenia operatorów stosowane są jako zaawansowane narzędzia szkoleniowe, które pozwalają młodym operatorom zdobyć umiejętności potrzebne do obsługi procesu lub instalacji. Współcześnie operatorzy odpowiadają za procesy o krytycznym znaczeniu w ramach przedsięwzięć gospodarczych o wartości wielu miliardów dolarów. W takich okolicznościach jeden błędny krok może mieć fatalne konsekwencje w sferze bezpieczeństwa, ciągłości działania i wyników finansowych. Projektowanie procesów: Inżynierowie mogą używać narzędzi do projektowania procesów, by w sposób ciągły te procesy oceniać i doskonalić, a w rezultacie obniżać ryzyko i konieczne nakłady inwestycyjne w całym okresie istnienia instalacji przemysłowej. Oprogramowanie przemysłowe SimSci zawiera narzędzia potrzebne do gruntownego przeanalizowania różnych aspektów projektu, takich jak zgodność z przepisami, rentowność i bezpieczeństwo, a także zdolność do współpracy z innymi aplikacjami.
Operatorzy uczą się pracy w rafinerii, korzystając z bezpiecznej wirtualnej sterowni, która symuluje reakcje instalacji na różne scenariusze. Takie rozwiązanie istotnie zwiększa produktywność pracy operatorów. Kursanci uczą się, jak prawidłowo zareagować na podobną sytuację w rzeczywistej instalacji.

Korzyści i cechy wyróżniające

Symulatory do szkolenia operatorów zapewniają lepszą orientację w kondycji zasobów, pozwalając na optymalne wykorzystanie ich potencjału oraz ograniczenie kosztów konserwacji. Natomiast szkolenia w rozszerzonej/wirtualnej rzeczywistości to 3-wymiarowe narzędzie, które pozwala operatorom w sterowni, serwisantom i operatorom terenowym na wspólne działanie w jednym realistycznym środowisku szkoleniowym.
> Pomaga w zdobywaniu wiedzy i poznawaniu najlepszych praktyk.
> Podnosi efektywność operatorów i serwisantów.
> Przyspiesza rozruch i odbiory.
> Pozwala uniknąć wielu kosztownych błędów.
> Pomaga uniknąć niepotrzebnych napraw i czynności konserwacyjnych.

Wyróżniona oferta: Aveva Engage

Błyskawiczna wizualizacja zasobów cyfrowych w wyjątkowo prostym interfejsie dotykowym AVEVA Engage łączy najwyższą jakość prezentacji całego modelu w rozdzielczości UHD z błyskawicznym, dotykowym dostępem do kontekstowo filtrowanych informacji, wyznaczając nowy punkt odniesienia dla systemów wspomagania zespołowych decyzji inżynierskich. > Poznaj Aveva Engage
> Łączy łatwość dostępu i przejrzystość z wysokiej jakości informacjami, wspomagając multidyscyplinarne podejmowanie decyzji w całym cyklu życia projektu lub zasobu. > Udostępnia korzyści z wizualizacji 3D i zarządzania informacjami osobom podejmującym decyzje na wszystkich poziomach i we wszystkich dziedzinach. > Ogranicza liczbę błędów i opóźnienia, pomagając zrozumieć funkcjonowanie złożonych zasobów. > Od razu zaczyna przynosić wartość jako rozwiązanie gotowe do szybkiego wdrożenia i wymagające minimalnego szkolenia użytkowników.
Tekst domyślny

Broszura

Optymalizacja kadr w sektorze ropy naftowej i gazu

Tekst domyślny

Opracowanie White Paper

Wyjdź naprzeciw wyzwaniom związanym z bezpiecznym, niezawodnym i rentownym projektowaniem odbiorem, sterowaniem i eksploatacją instalacji procesowej

Znajdź produkty i rozwiązania

Tekst domyślny

Symulatory do szkolenia operatorów

Tekst domyślny

DYNSIM Dynamic Simulation

Tekst domyślny

Systemy szkoleń w rozszerzonej/wirtualnej rzeczywistości

Tekst domyślny

Triconex Control Simulation

Tekst domyślny

AVEVA Engage

<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Darmowa"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Widok"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerPL"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Potrzebujesz pomocy?

Rozpocznij tutaj!

Uzyskaj odpowiedzi już teraz. Znajdź rozwiązanie samodzielnie lub skorzystaj z pomocy naszych ekspertów.

Kontakt z pomocą techniczną

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. obsługi klienta, aby uzyskać więcej informacji, wsparcie techniczne, pomoc w obsłudze reklamacji i inne informacje.

Gdzie kupić?

Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.

 Otwiera w nowym oknie

Zapoznaj się z FAQ

Uzyskaj informacje, których potrzebujesz, przeglądając najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące danego tematu.

 Otwiera w nowym oknie

Kontakt z działem sprzedaży

Wyślij zapytanie przez Internet, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.