Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Πως ορίζονται τα μεγέθη Icu και Ics και ποια η σχέση μεταξύ τους;

Η ονομαστική ικανότητα διακοπής μέγιστου βραχυκυκλώματος ,Ιcu, για ένα Αυτόματο Διακόπτη είναι η υψηλότερη (αναμενόμενη) τιμή του ρεύματος που ο διακόπτης Ισχύος μπορεί να κόψει χωρίς να καταστραφεί για μια λειτουργία επαναληπτικών κύκλων Ανοιγμα - καθυστέρηση - Κλείσιμο/Ανοιγμα (O - dt - C/O). H ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε λειτουργία Ics εκφράζεται ως ποσοστό του Icu, δηλαδή 25, 50,75,100% και αναφέρεται σε μια λειτουργία επαναληπτικών κύκλων Ανοιγμα - καθυστέρηση - Κλείσιμο/'Ανοιγμα - καθυστέρηση - Κλείσιμο/Ανοιγμα (O - dt - C/O - dt - C/O). Οι Αυτόματοι Διακόπτες Αέρος των σειρών ΝΤ και NW έχουν Ics = 100%
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;