Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Μπορεί ένας ομαλός εκκινητής τύπου ATS01 να εκκινήσει 2 κινητήρες μαζί, συνδεδεμένους παράλληλα;

Είναι δυνατή η σύνδεση 2 κινητήρων παράλληλα στον εκκινητή ATS01 με την προυπόθεση οτι οι κινητήρες είναι ίδιοι και το άθροισμα των ρευμάτων των δύο κινητήρων είναι ισοδύναμο με το ονομαστικό ρεύμα του ATS01. Επίσης κάθε κινητήρας πρέπει να προστατεύεται με ξεχωριστό θερμικό.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;