{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

How to reset an ATV212 to factory setting?

Set tYP = 3 to return to factory setting (remember to press and hold the “Enter” button during two seconds).  Then set  tYP = 2 to configure for 60Hz

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 212
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 212